การอบรมหลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ (Professional Mentor) รุ่นที่ 2 (วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2560) และ กิจกรรมติดตามผลหลังผ่านการอบรมการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ รุ่นที่ 2 (วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560) ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A