การอบรมหลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ (Professional Mentor) รุ่นที่ 1 (วันที่ 18-19 ตุลาคม 2559) และ กิจกรรมติดตามผลหลังผ่านการอบรมการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ รุ่นที่ 1 (วันพุธที่ 18 มกราคม 2560) ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A