การอบรมหลักสูตร Leadership Styles Coaching and Climate
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559
ณ โถงจัดแสดงชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐