แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดทำแบบประเมินออนไลน์
หัวข้อคำถาม
ถาม การเพิ่มจำนวนหน้าของภาระงาน
ถาม การแก้ไขภาระงาน การบันทึกข้อมูล การลบข้อมูล
ถาม สำหรับผู้รับการประเมินสายสนับสนุน ที่ไม่ได้ส่งหรือส่งข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า
ถาม สำหรับผู้รับการประเมินสายวิชาการที่ส่งข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า
ถาม การกำหนดสัดส่วนของภาระงาน
ถาม การกำหนดสัดส่วนภาระงานเป็นเลขทศนิยม 1 ตำแหน่งเท่านั้น
ถาม ในกรณีที่ผู้รับการประเมินที่ไม่ใช้แบบฟอร์มประเมินฯ ที่พิมพ์จากระบบ หรือพิมพ์แบบฟอร์มประเมินฯ ขึ้นใหม่
ถาม กรณีผู้รับการประเมินไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มประเมินฯ ได้ (ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้)
ถาม บุคลากรกลุ่มใดที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะพิมพ์แบบฟอร์มประเมินฯ ให้
ถาม ในกรณีที่ต้องการแบบฟอร์มประเมินฯ ใหม่ เนื่องจากมีการแก้ไขภาระงาน หรือมีภาระงานมากเกิน 20 ข้อ
ถาม แบบฟอร์มประเมินฯ หน้า 4 หายไปไหน
ถาม เมื่อทำการกรอกข้อมูลภาระงาน และพิมพ์แบบฟอร์มประเมินฯ แล้วพบว่าข้อความหรือภาระงานต่อเนื่องกันจนสิ้นสุดประโยค
ถาม ความสำคัญของ User และ Password
ถาม กรณีต้องการเปลี่ยนแปลง Password
ถาม กรณีที่ลืม Password และต้องการ Reset Password
ถาม กรณีผู้รับการประเมินไม่มี SAP ID
ถาม การตั้งค่าเครื่องพิมพ์
ถาม การพิมพ์แบบฟอร์มประเมินฯ
ถาม จำนวนครั้งของการพิมพ์แบบฟอร์มประเมินฯ
ถาม กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานไม่มีโปรแกรม Adobe Acrobat
ถาม บริการเสริมสำหรับจุดบริการพิมพ์แบบฟอร์มประเมินฯ
ถาม การเพิ่มจำนวนหน้าของภาระงาน
ตอบ สามารถเพิ่มจำนวนหน้าของการเขียนภาระงานได้ไม่เกิน 5 หน้า (20 ภาระงาน)
ถาม การแก้ไขภาระงาน การบันทึกข้อมูล การลบข้อมูล
ตอบ สามารถแก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล และบันทึกข้อมูลได้ (ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น) ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล และสามารถบันทึกไฟล์ นำไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ของตนเองได้
ถาม สำหรับผู้รับการประเมินสายสนับสนุน ที่ไม่ได้ส่งหรือส่งข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า
ตอบ ข้อมูลการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานจะยังไม่ถูกนำมากำหนดไว้ในแบบประเมินฯ ดังนั้นผู้รับการประเมินจะต้องพิมพ์ภาระงานเข้าไปในระบบ หรือพิมพ์แบบฟอร์มประเมินฯ เพื่อนำมาเขียนภาระงานเองด้วยลายมือ
ถาม สำหรับผู้รับการประเมินสายวิชาการที่ส่งข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า
ตอบ ผู้รับการประเมินสายวิชาการที่ได้ส่งข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า ข้อมูลจะถูกนำมากำหนดไว้ในแบบประเมินฯ แล้ว แต่ถ้าไม่ได้ส่ง ผู้รับการประเมินจะต้องพิมพ์ภาระงานใหม่
ถาม การกำหนดสัดส่วนของภาระงาน
ตอบ ผู้รับการประเมินต้องกำหนดน้ำหนักของภาระงาน ไม่เกินร้อยละ 100 (โดยระบบจะกำหนด Default ของน้ำหนักภาระงานไว้ที่ 100)(สำหรับสายสนับสนุน)
ถาม การกำหนดสัดส่วนภาระงานเป็นเลขทศนิยม 1 ตำแหน่งเท่านั้น
ตอบ ระบบจะแสดงสัดส่วนภาระงานเป็นเลขทศนิยม 1 ตำแหน่ง เช่น ถ้ากำหนดสัดส่วนภาระงานเป็นทศนิยมมากกว่า 1 ตำแหน่ง คือ 30.52 ระบบจะปัดเศษทิ้ง และปรับเป็น 30.5 หรือกำหนดเป็น 50.39 ระบบจะปัดเศษและปรับเป็น 50.4 หรือกำหนดเป็น 20.526 ระบบจะปัดเศษและปรับเป็น 20.5 เป็นต้น
ถาม ในกรณีที่ผู้รับการประเมินที่ไม่ใช้แบบฟอร์มประเมินฯ ที่พิมพ์จากระบบ หรือพิมพ์แบบฟอร์มประเมินฯ ขึ้นใหม่
ตอบ หากผู้รับการประเมินฯ ไม่ใช้แบบฟอร์มประเมินฯ จากระบบ หรือพิมพ์แบบฟอร์มประเมินฯ ขึ้นมาใหม่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะส่งเอกสารคืน เพื่อให้ผู้รับการประเมินไปดำเนินการกรอกข้อมูลใหม่ โดยจะต้องพิมพ์ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
ถาม กรณีผู้รับการประเมินไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มประเมินฯ ได้ (ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้)
ตอบ สามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้น โดยติดต่อที่ One Stop Service โทร. 9 7705 หรือสามารถพิมพ์แบบประเมินฯ ด้วยตนเอง ณ จุดให้บริการพิมพ์แบบประเมินฯ ตึกศรีสังวาลย์เล็ก ชั้น 3
ถาม บุคลากรกลุ่มใดที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะพิมพ์แบบฟอร์มประเมินฯ ให้
ตอบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะดำเนินการพิมพ์แบบฟอร์มประเมินฯ ให้กับบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งที่มีคุณวุฒิต่ำกว่า ปวช. ทั้งหมดในคณะ และแจกไปตามภาควิชา/หน่วยงาน
ถาม ในกรณีที่ต้องการแบบฟอร์มประเมินฯ ใหม่ เนื่องจากมีการแก้ไขภาระงาน หรือมีภาระงานมากเกิน 20 ข้อ
ตอบ ผู้รับการประเมินจะต้องดำเนินการพิมพ์แบบฟอร์มประเมินฯ จากระบบเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาในการสแกนเอกสาร เนื่องจากข้อมูลไม่ชัดเจน ตกขอบ ขอบเบี้ยว ซึ่งระบบสแกนไม่สามารถสแกนเอกสารได้ หรือขอแบบฟอร์มฯ ใหม่ โดยติดต่อที่ คุณณัฐวุฒิ โทร. 9 9059
ถาม แบบฟอร์มประเมินฯ หน้า 4 หายไปไหน
ตอบ แบบฟอร์มเดิมของหน้า 4 เป็นส่วนของคณะกรรมการฯ และผู้ประเมินจะต้องลงนาม และผู้ถูกประเมินจะต้องรับทราบผลการประเมินฯ ไม่ได้หายไปไหน แต่จะถูกย้ายมาไว้หน้าที่ 1 ของแบบฟอร์มประเมินฯ ใหม่
ถาม เมื่อทำการกรอกข้อมูลภาระงาน และพิมพ์แบบฟอร์มประเมินฯ แล้วพบว่าข้อความหรือภาระงานต่อเนื่องกันจนสิ้นสุดประโยค
ตอบ ระบบจะแสดงข้อความต่อเนื่องกันจนสิ้นสุดประโยค ทั้งนี้ ไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไร เพียงแต่โปรแกรมปัจจุบัน ยังไม่รองรับการเคาะข้อความเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ ซึ่งทีมงานจะได้มีการพัฒนาโปรแกรมให้สมบูรณ์ในครั้งต่อไป
ถาม ความสำคัญของ User และ Password
ตอบ User ของผู้รับการประเมิน คือ เลขประจำตัว SAP ID และ Password ของผู้รับการประเมิน คือ เลขที่บัตรประชาชน 4 ตัวสุดท้าย
ถาม กรณีต้องการเปลี่ยนแปลง Password
ตอบ สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลง Password ได้ด้วยตนเอง บนหน้าเว็บไซต์
ถาม กรณีที่ลืม Password และต้องการ Reset Password
ตอบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะดำเนินการให้ โดยติดต่อที่คุณพิจิตร โทร. 9 9856 คุณณัฐวุฒิ โทร. 9 9059
ถาม กรณีผู้รับการประเมินไม่มี SAP ID
ตอบ มี 2 กรณี คือ รอคำสั่งบรรจุเป็นพนักงานในคณะฯ และ รอคีย์ข้อมูลคำสั่งในระบบ SAP หากต้องการแบบฟอร์มประเมินฯ ติดต่อที่คุณณัฐวุฒิ โทร. 9 9059
ถาม การตั้งค่าเครื่องพิมพ์
ตอบ สิ่งสำคัญให้ดำเนินการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ตามที่คู่มือแนะนำเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการพิมพ์แบบฟอร์มที่ไม่มีกรอบ
ถาม การพิมพ์แบบฟอร์มประเมินฯ
ตอบ ให้พิมพ์แบบฟอร์มประเมินฯ จากเครื่องพิมพ์ Laser Jet , Ink Jet เท่านั้น เพื่อความคมชัดของแบบฟอร์มฯ และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบฟอร์มฯ หลังจากที่พิมพ์ ก่อนนำส่ง
ถาม จำนวนครั้งของการพิมพ์แบบฟอร์มประเมินฯ
ตอบ ผู้รับการประเมิน สามารถเข้าระบบ เพื่อพิมพ์เอกสารของตนเองได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ถาม กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานไม่มีโปรแกรม Adobe Acrobat
ตอบ ให้ผู้รับการประเมินมาพิมพ์แบบประเมินฯ ด้วยตนเอง ณ จุดให้บริการพิมพ์แบบประเมินฯ ตึกศรีสังวาลย์เล็ก ชั้น 3
ถาม บริการเสริมสำหรับจุดบริการพิมพ์แบบฟอร์มประเมินฯ
ตอบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดให้มีจุดบริการพิมพ์แบบฟอร์มประเมินฯ ไว้ที่เคาน์เตอร์บริการ ตึกศรีสังวาลย์(เล็ก) ชั้น 3
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่