แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า
หัวข้อคำถาม
ถาม รายชื่อคณะกรรมการประเมิน ลำดับที่ 1 -5 คือใคร
ถาม รายชื่อคณะกรรมการให้ระบุเป็นตำแหน่ง หรือชื่อบุคคล
ถาม การทำ PA ครั้งนี้ ทำต่อหนึ่งรอบการประเมินฯ หรือ ใช้ทั้ง 2 รอบการประเมิน
ถาม ระบุภาระงานในสัดส่วนเท่าไหร่ 70% หรือ 100%
ถาม การประเมินทักษะ/คุณลักษณะ 30% ไม่ได้ระบุไว้ ใน PA
ถาม ทำไมต้องเขียน พิมพ์ได้หรือไม่
ถาม มีการเข้าใจว่าให้เขียนลายมือเฉพาะหน้าที่ 1 หน้าต่อๆ ไปสามารถพิมพ์ได้
ถาม ต้องพริ้นท์แบบฟอร์มด้วยเครื่องพิมพ์เท่านั้นใช่หรือไม่ ถ่ายสำเนาได้หรือไม่
ถาม ในช่องสี่เหลี่ยม ให้กากบาท หรือใส่เครื่องหมายถูก
ถาม ตำแหน่งนักวิจัยสายวิชาการ จะให้ใช้แบบฟอร์มสายอะไร
ถาม ในส่วนที่ 2 รับทราบข้อตกลง ในความคิดเห็นของผู้รับทราบข้อตกลง และความเห็นผู้บังคับบัญชา จำเป็นต้องกรอกหรือไม่
ถาม ลงชื่อผู้บังคับบัญชา ใครเป็นผู้ลงนาม
ถาม ช่องหมายเหตุให้กรอกอะไร / ช่องหมายเหตุ จำเป็นต้องกรอกหรือไม่
ถาม ผู้ที่ไปปฏิบัติงานภายนอกคณะแต่มีชื่ออยู่ในคณะ ควรใส่ภาระงานตรงส่วนไหน อย่างไร เช่น ร่วมเป็นคณะกรรมการที่มหิดล ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีที่มหิดล 100% เป็นต้น
ถาม ในส่วนภาระงานบริหารภายในคณะ ถ้าไปทำงานในหลายตำแหน่ง จะให้ใส่ตรงไหน เพราะมีช่องให้กรอกน้อย เช่น เป็นคณะกรรมการหลายชุด เป็นต้น
ถาม ร่วมเป็นคณะกรรมการในภาควิชา จะให้นับเป็นภาระงานในส่วนภาควิชา หรืองานบริหารภายในคณะ
ถาม ผู้ที่เกษียณอายุงานและได้รับการจ้างต่อ ต้องทำ PA ด้วยหรือไม่
ถาม จำนวนชั่วโมงทำการนับยังไง
ถาม จำนวนชั่วโมงเกิน 1,380 ได้หรือไม่
ถาม รายชื่อคณะกรรมการประเมิน ลำดับที่ 1 -5 คือใคร
ตอบ คณะกรรมการประเมิน ควรกำหนดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ประกอบด้วย 1 ผู้ประเมิน 2 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ประเมิน และ 3 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มผู้รับการประเมิน จำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการ โดยเป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน อาจจะเป็นตัวแทนของกลุ่มวิชาชีพหรือกลุ่มงาน ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีระดับไม่ต่ำกว่าผู้รับการประเมิน
ถาม รายชื่อคณะกรรมการให้ระบุเป็นตำแหน่ง หรือชื่อบุคคล
ตอบ การระบุคณะกรรมการสามารถระบุเป็นตำแหน่ง หรือชื่อบุคคล ได้ทั้ง 2 แบบ
ถาม การทำ PA ครั้งนี้ ทำต่อหนึ่งรอบการประเมินฯ หรือ ใช้ทั้ง 2 รอบการประเมิน
ตอบ การทำ Performance Agreement ควรทำปีละครั้ง แต่ทั้งนี้หากเห็นว่าภาระงานบางอย่างที่ได้ปฏิบัติไปแล้วมีความรับผิดชอบที่มากขึ้น ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินสามารถทำความตกลงกันใหม่ได้ในรอบการประเมินฯ ถัดไป
ถาม ระบุภาระงานในสัดส่วนเท่าไหร่ 70% หรือ 100%
ตอบ การระบุภาระงานในสัดส่วน 70% และ 100% สามารถระบุได้ทั้งสองแบบ เพราะเมื่อนำมาประเมินจริงในสัดส่วนที่เป็น 100% จะถูกนำมาคำนวณให้เหลือเป็น 70% และนำไปรวมกับการประเมินทักษะ/คุณลักษณะอีก 30% แต่ถ้าระบุเป็น 70% เมื่อนำมาประเมินจริงสามารถนำคะแนนที่ได้มาใช้ได้เลย และรวมกับการประเมินทักษะ/คุณลักษณะอีก 30%
ถาม การประเมินทักษะ/คุณลักษณะ 30% ไม่ได้ระบุไว้ ใน PA
ตอบ การประเมินทักษะ/คุณลักษณะ 30% จะถูกกำหนดให้ประเมินในช่วงของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ถาม ทำไมต้องเขียน พิมพ์ได้หรือไม่
ตอบ ในช่วงแรกของการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ให้ พริ้นท์แบบฟอร์มจาก PDF File เพื่อประโยชน์ในการ SCAN เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลรายบุคคล และต้นฉบับที่ผ่านการ SCAN แล้วจะส่งกลับไปยังต้นสังกัดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ใช้ในการอ้างอิงสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป
ถาม มีการเข้าใจว่าให้เขียนลายมือเฉพาะหน้าที่ 1 หน้าต่อๆ ไปสามารถพิมพ์ได้
ตอบ สำหรับหน้าที่ 1 และ หน้าที่ 2 ของแบบฟอร์มให้เขียนด้วยลายมือ สำหรับในส่วนที่เอกสารพิมพ์เพิ่มเติม ให้แนบต่อท้ายมาเป็นเอกสารแนบจากแบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ถาม ต้องพริ้นท์แบบฟอร์มด้วยเครื่องพิมพ์เท่านั้นใช่หรือไม่ ถ่ายสำเนาได้หรือไม่
ตอบ จำเป็นต้องพริ้นท์จากแบบฟอร์มจาก PDF File ที่ให้เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากการสำเนาเอกสาร อาจจะทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในแบบฟอร์ม เช่น สีจางไป และตกจากกรอบกระดาษที่ได้กำหนดไว้ และจะมีผลต่อการนำเอกสารไป SCAN
ถาม ในช่องสี่เหลี่ยม ให้กากบาท หรือใส่เครื่องหมายถูก
ตอบ ให้ใส่เครื่องหมายกากบาท (X) เท่านั้น และอยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมที่กำหนดไว้
ถาม ตำแหน่งนักวิจัยสายวิชาการ จะให้ใช้แบบฟอร์มสายอะไร
ตอบ ในช่วงนี้ให้ใช้แบบฟอร์มการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานสายสนับสนุน แต่ทั้งนี้อาจจะต้องมีปรับแบบฟอร์มเนื่องจากมีนักวิจัยบางส่วนที่อยู่ในสายวิชาการ
ถาม ในส่วนที่ 2 รับทราบข้อตกลง ในความคิดเห็นของผู้รับทราบข้อตกลง และความเห็นผู้บังคับบัญชา จำเป็นต้องกรอกหรือไม่
ตอบ ในส่วนของความเห็นผู้รับทราบข้อตกลงการปฏิบัติงาน และความเห็นผู้บังคับบัญชา สามารถระบุความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ เช่น การมอบหมายภารกิจเฉพาะการปฏิบติงานมากกว่า 1 หน่วยงาน (Dual Position) เป็นต้น
ถาม ลงชื่อผู้บังคับบัญชา ใครเป็นผู้ลงนาม
ตอบ
  1. ตำแหน่งรองคณบดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้าภาควิชา สถาน ศูนย์ ผู้ลงนาม คือ คณบดี
  2. ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชา สถาน ศูนย์ ผู้ลงนาม คือ ผู้อำนวยการ หัวหน้าภาควิชา สถาน ศูนย์
  3. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าสาขา หัวหน้าหอ ผู้ลงนาม คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลหน่วยงานนั้นๆ เช่น รองคณบดี หัวหน้าภาค หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เป็นต้น
  4. ตำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่ได้มีตำแหน่งทางการบริหาร (ระดับทั่วไปในสายวิชาการ ระดับปฏิบัติการในสายสนับสนุน) ผู้ลงนาม คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลหน่วยงานนั้น ๆ เช่น รองคณบดี หัวหน้าภาค หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เป็นต้น
ถาม ช่องหมายเหตุให้กรอกอะไร / ช่องหมายเหตุ จำเป็นต้องกรอกหรือไม่
ตอบ ช่องหมายเหตุ เป็นการให้ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของภาระงานนั้นๆ ให้มีความชัดเจนและสามารถวัดและประเมินได้ เช่น ภาระงานด้านงานพิมพ์ ตัวชี้วัด คือ พิมพ์ได้ผิดพลาดไม่เกิน 2 ครั้ง เป็นต้น โดยตัวชี้วัดที่กำหนดมี 5 ด้าน คือ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านเวลา ด้านความคุ้มค่า และด้านความพึงพอใจ (อ่านเพิ่มเติมที่คู่มือการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน)
ถาม ผู้ที่ไปปฏิบัติงานภายนอกคณะแต่มีชื่ออยู่ในคณะ ควรใส่ภาระงานตรงส่วนไหน อย่างไร เช่น ร่วมเป็นคณะกรรมการที่มหิดล ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีที่มหิดล 100% เป็นต้น
ตอบ กรณีที่ไปดำรงตำแหน่งทางการบริหารภายนอกคณะ จะต้องมีการทำข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า โดยให้ระบุว่าไปปฏิบัติงานนอกคณะ 100%
ถาม ในส่วนภาระงานบริหารภายในคณะ ถ้าไปทำงานในหลายตำแหน่ง จะให้ใส่ตรงไหน เพราะมีช่องให้กรอกน้อย เช่น เป็นคณะกรรมการหลายชุด เป็นต้น
ตอบ กรณีปฏิบัติงานหลายตำแหน่ง ในส่วนของคณะกรรมการประเมินฯ สามารถเขียนแบบฟอร์ม PA ได้มากกว่า 1 ชุด ตามภาระงานที่ปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงานในภาควิชา คณะกรรมการประเมินฯ เป็นของภาควิชา ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะกรรมการประเมินฯ เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รองผู้อำนวยการ เป็นต้น
ถาม ร่วมเป็นคณะกรรมการในภาควิชา จะให้นับเป็นภาระงานในส่วนภาควิชา หรืองานบริหารภายในคณะ
ตอบ กรณีที่ร่วมเป็นคณะกรรมการในภาควิชา ให้นับเป็นภาระงานของภาควิชา
ถาม ผู้ที่เกษียณอายุงานและได้รับการจ้างต่อ ต้องทำ PA ด้วยหรือไม่
ตอบ ต้องมีการทำ PA เหมือนบุคลากรทั่วไป
ถาม จำนวนชั่วโมงทำการนับยังไง
ตอบ การนับชั่วโมงการทำงาน ใน 1 ปี มี 245 วันทำการ นำมาหักกับวันลาต่างๆ จะเหลือเวลาปฏิบัติงาน 230 วันทำการ ในแต่ละวันมี 6 ชั่วโมง ดังนั้น ให้นำวันทำการ 230 คูณกับจำนวนชั่วโมงในแต่ละวัน คือ 6 ชั่วโมง รวมเป็น 1,380 ชั่วโมง (230 วันทำการ * 6 ชั่วโมง = 1,380 ชั่วโมง)
ถาม จำนวนชั่วโมงเกิน 1,380 ได้หรือไม่
ตอบ สามารถนับชั่วโมงเกินได้ โดยนับชั่วโมงการทำงานจริง แต่เวลาคำนวณสัดส่วนเป็นร้อยละให้หารด้วย 1,380 ชั่วโมงทำการ
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่