แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

การจ้างต่อผู้เกษียณอายุ
หัวข้อคำถาม
ถาม การจ้างที่ปรึกษาคณะ และลูกจ้างชั่วคราวผู้มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ สามารถจ้างต่อได้คราวละหลาย ๆ ปีได้หรือไม่
ถาม การจ้างที่ปรึกษาคณะ และลูกจ้างชั่วคราวผู้มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ สามารถจ้างต่อได้คราวละหลาย ๆ ปีได้หรือไม่
ตอบ ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเป็นการจ้างปีต่อปี แต่หากภาควิชา/หน่วยงานมีความประสงค์จะจ้างต่อให้ทำแบบเสนอให้ผู้เกษียณอายุงานปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แล้วส่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลภายใน 30 มิถุนายน ของทุกปี
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง วิธีปฏิบัติในการขอรับเงินชดเชย กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ 62 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551