แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

การจ้างต่อ พร./พศ.
หัวข้อคำถาม
ถาม จำนวนปีของสัญญาที่สามารถดำเนินการจ้างต่อได้ในแต่ละครั้ง
ถาม หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง สามารถรับเงินชดเชยได้หรือไม่ก่อนทำการจ้างต่อในครั้งถัดไป
ถาม การรับเงินชดเชยมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณอย่างไร
ถาม จำนวนปีของสัญญาที่สามารถดำเนินการจ้างต่อได้ในแต่ละครั้ง
ตอบ การต่อสัญญาพนักงานนั้นเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้อยู่ที่ดุลพินิจและความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป
ถาม หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง สามารถรับเงินชดเชยได้หรือไม่ก่อนทำการจ้างต่อในครั้งถัดไป
ตอบ ไม่สามารถขอรับเงินชดเชยได้ เนื่องจากเงินชดเชยจะจ่ายให้แก่พนักงานฯ ที่ พ้นสภาพ จากการเป็นพนักงานตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  1. เกษียณอายุงาน
  2. ถูกสั่งให้ออก กรณีไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองงาน ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าเป้าหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือไปรับราชการทหาร
  3. ครบกำหนดระยะเลาการจ้างตามสัญญา
  4. ถูกสั่งให้ออก กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานของตนได้โดยสม่ำเสมอ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ถูกยุบเลิกตำแหน่งหรือยุบเลิกส่วนงานที่ปฏิบัติอยู่ ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกกรณีความผิดที่ทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ถูกสอบสวนว่าทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่ผลการสอบสวนไม่อาจลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงได้
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง และการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ในส่วนที่ 2 ข้อที่ 15 (2)
ถาม การรับเงินชดเชยมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณอย่างไร
ตอบ มีหลักเกณฑ์ตามตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงอัตราการจ่ายเงินชดเชย
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน อัตราการจ่ายเงินชดเชย
ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้รับไม่น้อยกว่า 1 เท่า ของอัตราเงินเดือนสุดท้าย
ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ได้รับไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของอัตราเงินเดือนสุดท้าย
ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ได้รับไม่น้อยกว่า 6 เท่า ของอัตราเงินเดือนสุดท้าย
ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 6 ปี วัน แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับไม่น้อยกว่า 8 เท่า ของอัตราเงินเดือนสุดท้าย
ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป ได้รับไม่น้อยกว่า 10 เท่า ของอัตราเงินเดือนสุดท้าย
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อ้างอิงบันทึกข้อความที่ ศธ0517/ว2026 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การจ่างเงินชดเชยแก่พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่