แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

การจ้างต่อลูกจ้างชั่วคราว
หัวข้อคำถาม
ถาม การจ้างต่อลูกจ้างชั่วคราวสามารถจ้างต่อไม่ครบปีงบประมาณได้หรือไม่อย่างไร
ถาม เอกสารประกอบการจ้างต่อลูกจ้างชั่วคราวประกอบด้วยอะไรบ้าง
ถาม การจ้างต่อลูกจ้างชั่วคราวสามารถจ้างต่อไม่ครบปีงบประมาณได้หรือไม่อย่างไร
ตอบ สามารถทำได้แต่หากต้องการจ้างต่อเพิ่มเติม จะต้องกระทำล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 1 เดือนครึ่งก่อนหมดสัญญาจ้าง เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจ่ายเงินเดือน

ตัวอย่าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดส่งเอกสารการจ้างต่อสัญญาลูกจ้างชั่วคราว คือ นาย ก. ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 (ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน) หากฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องการจ้างลูกจ้างชั่วคราวต่อหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างเดิม จะต้องจัดส่งเอกสารจ้างต่อลูกจ้างชั่วคราว ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
ถาม เอกสารประกอบการจ้างต่อลูกจ้างชั่วคราวประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ
  1. บันทึกข้อความจากหน่วยงานต้นสังกัด ระบุชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระบุระยะเวลาเริ่มต้นสัญญาและระยะเวลาสิ้นสุดการจ้าง
  2. คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่จะจ้างต่อ
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่