แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หัวข้อคำถาม
ถาม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีการเก็บข้อมูลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของภาควิชา/หน่วยงานไว้หรือไม่อย่างไร
ถาม หากคะแนนประเมินหาย/ไม่ครบ/ไม่ได้ประเมิน ต้องดำเนินการอย่างไร
ถาม แบบฟอร์มประเมินฯ ในแต่ละรอบมีการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่
ถาม วิธีการคิดคะแนนหรือสูตรคำนวณคะแนนการประเมินฯ
ถาม ขอคำแนะนำการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
ถาม ขอแนะนำเรื่องการกำหนดสัดส่วนภาระงานระดับผู้บริหาร
ถาม การแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินฯ ของบุคลากรมีวิธีการดำเนินการอย่างไร
ถาม แนวปฏิบัติกรณีผู้รับการประเมินเห็นว่าการประเมินฯ ไม่เป็นธรรม
ถาม ขั้นตอนการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพฯ
ถาม เอกสารประกอบการเปลี่ยนสถานภาพฯ
ถาม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีการเก็บข้อมูลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของภาควิชา/หน่วยงานไว้หรือไม่อย่างไร
ตอบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีข้อมูลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานของภาควิชา/หน่วยงานเก็บไว้ แต่ไม่ครบทุกคน เนื่องจากภาควิชา/หน่วยงาน จัดส่งข้อมูลการประเมินดังกล่าวมาไม่ครบทุกคน ส่งผลให้ข้อมูลที่มีอยู่ไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีการดำเนินการติดตามคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 รูปแบบ คือ ครั้งที่ 1 จัดทำบันทึกข้อความเอกสารติดตาม ครั้งที่ 2-3 ติดตามด้วยวาจา
ถาม หากคะแนนประเมินหาย/ไม่ครบ/ไม่ได้ประเมิน ต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ กรณีที่คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ครบ หรือไม่ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้นั้น วิธีปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการดังนี้
 1. จัดทำภาระงานที่ท่านได้ปฏิบัติ ณ เวลานั้น และเขียนแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
 2. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานที่กำหนดไว้ โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ ตามที่ระบุในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินย้อนหลัง
 3. ทั้งนี้ หากผู้ประเมินเป็นชุดเดิมสามารถดำเนินการประเมินได้ แต่หากเป็นผู้ประเมินชุดใหม่ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เป็นผู้ประเมินย้อนหลัง และลงนามในแบบประเมินฯ
ถาม แบบฟอร์มประเมินฯ ในแต่ละรอบมีการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่
ตอบ ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้กำหนดแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 แบบ คือ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับต้น-กลาง และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ ดังนั้น ในแต่ละรอบของการประเมิน จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบประเมินฯ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบประเมิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะแจ้งให้ภาควิชา/หน่วยงานทราบก่อนล่วงหน้า
ถาม วิธีการคิดคะแนนหรือสูตรคำนวณคะแนนการประเมินฯ
ตอบ

หัวข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน (สัดส่วน 70%) เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบ/แผนงานที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 15 ข้อ คะแนนเต็มจะได้ 150 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ผลประเมินฯ ได้คะแนนรวม 130 คะแนน ดังนั้นคะแนนสุทธิด้านผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานเท่ากับ 70X130/150=60.67 คะแนน

หัวข้อที่ 2 ทักษะคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (สัดส่วน 30%) เช่น ระดับปฏิบัติการจะมีทักษะคุณลักษณะฯ จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็มจะได้ 100 คะแนน (ข้อละ 10 คะแนน) ผลประเมินฯ ได้คะแนนรวม 90 คะแนน ดังนั้น คะแนนสุทธิด้านทักษะคุณลักษณะการปฏิบัติงานเท่ากับ 30X90/100=27 คะแนน และนำคะแนนหัวข้อที่ 1 บวกกับหัวข้อที่ 2 จะได้คะแนนประเมินผลฯ สุทธิของแต่ละคน

ไฟล์คำนวณสูตรคะแนนประเมินฯ สายสนับสนุน ด้วยโปรแกรม Excel

ถาม ขอคำแนะนำการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
ตอบ
 1. ต้องดำเนินการก่อนการประเมินฯ จริงอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดจะทำข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน คือ หลังจากแจ้งผลการประเมินฯ รอบที่ผ่านมา พร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและวางแผนการทำงานตลอดจนดำเนินการมอบหมายในรอบต่อไป
 2. ข้อตกลงเป็นที่ยอมรับทั้งผู้ประเมิน และผู้รับการประเมินรวมทั้งเป็นที่รับรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยอมรับและสร้างความยุติธรรมในหน่วยงาน
 3. ข้อตกลงการปฏิบัติงานแต่ละคนมีความแตกต่างกัน แม้จะปฏิบัติงานในตำแหน่งเดียวกัน ก็ควรมีข้อตกลงกลางที่เป็นการปฏิบัติงานหลักของตำแหน่งนั้นๆ
 4. ข้อตกลงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นงานในหน้าที่หลักที่ปฏิบัติอยู่ ซึ่งผู้ประเมินต้องการให้พัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแผนงาน/โครงการอื่นๆ นอกเหนือจากงานประจำ และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ งานที่มอบหมายหรือข้อตกลงดังกล่าว ต้องมีความท้าทายและมุ่งเน้นการพัฒนางานและบุคคลนั้นๆ ตลอดจนเกื้อหนุนเป้าหมายของหน่วยงาน
ถาม ขอแนะนำเรื่องการกำหนดสัดส่วนภาระงานระดับผู้บริหาร
ตอบ
 1. ให้ผู้ประเมินนัดหมายชี้แจงบุคลากร เพื่อรับทราบนโยบายหรือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อสื่อสารให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน
 2. นัดหมาย เพื่อทำข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ตำแหน่งงานเดียวกันไม่จำเป็นต้องทำงานลักษณะเดียวกัน ขึ้นกับความสามารถ และความถนัดของแต่ละบุคคล โดยผู้มีสิทธิมอบหมายงาน คือ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น หรือผู้บริหาร
 3. ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน จะต้องเห็นพ้องต้องกันในข้อตกลงการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน
 4. กรณีที่ผู้ถูกประเมินปฏิบัติงาน 2 หน้าที่ หรือ 2 สถานที่ เช่น แพทย์ที่เป็นอาจารย์ประจำในภาควิชา (ระดับปฏิบัติงาน) และขณะเดียวกันไปปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารของคณะฯ (ระดับบริหาร) จะต้องปฏิบัติดังนี้
  1. ให้หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าสาขาประสานงานกับคณบดี หรือผู้บังคับบัญชาทางด้านบริหารของผู้ถูกประเมิน พร้อมทั้งผู้ถูกประเมิน ตกลงกำหนดสัดส่วนภาระงานในการปฏิบัติงาน เช่น ปฏิบัติงานที่ภาควิชา 60% และปฏิบัติงานด้านบริหารของคณะ 40% รวมเป็น 100% จากนั้นให้มีการลงนามรับทราบทั้ง 3 ฝ่าย อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้ต้นสังกัดของผู้ถูกประเมินเป็นผู้รวบรวมเก็บเอกสารดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลในรอบถัดไป
  2. ให้มีการประเมินฯ งานทั้ง 2 หน้าที่ ตามความเป็นจริง จากนั้นให้ส่งผลการประเมินในระดับบริหารมายังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อรวบรวมคะแนน  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลติดตามผลการประเมินดังกล่าว
  3. ในการคำนวณคะแนนจากการปฏิบัติงาน 2 หน้าที่ เช่น คะแนนจากการปฏิบัติงานที่ภาควิชาX0.6+คะแนนจากการปฏิบัติงานด้านบริหารX0.4=100 คะแนน
ถาม การแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินฯ ของบุคลากรมีวิธีการดำเนินการอย่างไร
ตอบ การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ของภาควิชา/หน่วยงาน
 1. ให้หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยพิจารณาบุคคลตามความเหมาะสมจำนวน 2 ท่าน โดยให้เสนอเป็นชื่อตำแหน่ง
 2. ภาควิชา/หน่วยงาน จัดทำบันทึกขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ
 3. แนบเอกสารคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 4. ส่งเอกสารที่เสร็จสมบูรณ์มายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การจัดทำคำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินฯ ของภาควิชา/หน่วยงาน

 1. ให้หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยพิจารณาบุคคลตามความเหมาะสมตามจำนวนที่จะเปลี่ยนแปลง โดยให้เสนอเป็นชื่อตำแหน่ง
 2. ภาควิชา/หน่วยงาน จัดทำบันทึกขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินฯ
 3. แนบเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ชุดเดิม
 4. ส่งเอกสารที่เสร็จสมบูรณ์มายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ถาม แนวปฏิบัติกรณีผู้รับการประเมินเห็นว่าการประเมินฯ ไม่เป็นธรรม
ตอบ ผู้ถูกประเมินท่านใดที่เห็นว่าการประเมินไม่เป็นธรรม หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินของตนเองที่ต้องการชี้แจงเพิ่มเติม ให้ผู้รับการประเมินยื่นหนังสือแจ้งความไม่เป็นธรรมต่อหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่รับทราบผลการประเมิน พร้อมแนบเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และหากหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควร ให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งพิจารณาหาข้อเท็จจริงหรือทบทวนผลการประเมินการปฏิบัติงาน และรายงานให้หัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายทราบให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งความไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับทราบผลการพิจารณา
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานงานผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อที่ 17
ถาม ขั้นตอนการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพฯ
ตอบ
 1. ผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล กรอกข้อมูลในแบบประเมินข้าราชการ/ลูกจ้าง ผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ยื่นแบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ
 2. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 ประเมินสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ และส่วนที่ 4 การประเมินคุณลักษณะหรือทักษะในการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง
 3. คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชา/หน่วยงาน จัดทำคำสั่งซึ่งแต่งตั้งโดยภาควิชา/หน่วยงาน ประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ และส่วนที่ 4 การประเมินคุณลักษณะหรือทักษะในการปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง (ในช่องความเห็นของคณะกรรมการประเมิน)
 4. แนบเอกสารผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ย้อนหลัง 3 ปี โดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี หรือสูงกว่ามาตรฐาน (หมายถึง คะแนนตั้งแต่ 75 คะแนนขึ้นไป)
 5. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้พิจารณาผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี ประกอบการประเมินด้วย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย ให้พิจารณาจากคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ประกอบการประเมินด้วยตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้ยื่นแบบแสดงเจตนาฯ โดยไม่ต้องดำเนินการประเมินฯ กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้แนบเอกสารผลงานทางวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี
 6. ส่งเอกสารที่เสร็จสมบูรณ์มายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อดำเนินการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินข้าราชการและลูกจ้างเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ถาม เอกสารประกอบการเปลี่ยนสถานภาพฯ
ตอบ ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานภาพ
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่