แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง ค่าตอบแทน
หัวข้อคำถาม
ถาม ทำไมต้องกำหนดให้ส่งเอกสารค่าล่วงเวลา (OT) ค่าตอบแทนคลินิกพิเศษ ภายในวันจันทร์-อังคาร ช่วงเช้าเท่านั้น รวมถึงการส่งเอกสารค่าผลัด (บ่าย-ดึก) ทุกสิ้นเดือนเท่านั้น
ถาม ทำไมถึงไม่ได้เงินค่าตอบแทนตามเวลาที่กำหนด
ถาม การขออนุมัติหลักการสามารถทำเป็นรายปีได้หรือไม่
ถาม การแก้ไขเอกสารค่าตอบแทนผู้ขอเบิกหรือเจ้าหน้าที่สามารถเซ็นชื่อกำกับส่วนที่ต้องการแก้ไขเองได้หรือไม่
ถาม ทำไมต้องกำหนดให้ส่งเอกสารค่าล่วงเวลา (OT) ค่าตอบแทนคลินิกพิเศษ ภายในวันจันทร์-อังคาร ช่วงเช้าเท่านั้น รวมถึงการส่งเอกสารค่าผลัด (บ่าย-ดึก) ทุกสิ้นเดือนเท่านั้น
ตอบ ต้องกำหนดการส่งเนื่องจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะได้ดำเนินการตรวจสอบ และดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนได้อย่างรวดเร็ว ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล กำหนดให้ภาควิชา/หน่วยงาน ส่งค่าตอบแทนดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน หมายเหตุ
  1. ให้ส่งเอกสารเป็นรายสัปดาห์ โดยให้ส่งในวันจันทร์-อังคาร เวลา 08.00-12.00 น.
  2. หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้เลื่อนวันออกไปจำนวน 1 วันทำการ โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ “ตารางรับเอกสารเบิกค่าปฏิบัติการนอกเวลา (เวร) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา (OT) ค่าล่วงเวลา (OT) ค่าตอบแทน (แพทย์) ค่าตอบแทน (คลินิกพิเศษ) รายสัปดาห์ เวลา 08.00-12.00 น.”
1. ค่าปฏิบัติการนอกเวลา (เวร)
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา (OT)
3. ค่าล่วงเวลา (OT)
4. ค่าตอบแทน (แพทย์)
5. ค่าตอบแทน (คลินิกพิเศษ)

ค่าผลัด ให้ส่งเอกสารเป็นรายเดือน เวลา 08.00-12.00 น. โดยให้ส่งภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป หากวันที่ 1 ตรงกับวันหยุดให้เลื่อนออกมาส่งก่อน คือวันสุดท้ายของเดือนนั้น ดังตาราง

ค่าผลัดของเดือน รับเอกสารเข้าวันสุดท้าย ได้รับเงินค่าตอนแทน
กรกฎาคม 2555 1 สิงหาคม 2555 งวดเดือนสิงหาคม 2555
สิงหาคม 2555 31 สิงหาคม 2555 งวดเดือนกันยายน 2555
กันยายน 2555 1 ตุลาคม 2555 งวดเดือนตุลาคม 2555
ตุลาคม 2555 1 พฤศจิกายน 2555 งวดเดือนพฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน 2555 30 พฤศจิกายน 2555 งวดเดือนธันวาคม 2555

หมายเหตุ

  1. หากส่งเอกสารช้ากว่ากำหนดเวลาดังกล่าวจะทำให้ได้รับเงินค่าตอบแทนในเดือนถัดไป
  2. ก่อนส่งเอกสารภาควิชา/หน่วยงาน ต้องบันทึกข้อมูลในระบบ SAP และตรวจสอบข้อมูลในเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อ้างอิงบันทึกข้อความที่ ศธ 0517.071/กจ. 10294 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการส่งเอกสารค่าตอบแทน
ถาม ทำไมถึงไม่ได้เงินค่าตอบแทนตามเวลาที่กำหนด
ตอบ หากส่งเอกสารค่าตอบแทนมาไม่ทันรอบที่กำหนดทำให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่สามารถตรวจสอบเอกสารได้ทัน ส่งผลให้ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่กำหนด โดยรอบของการส่งเอกสารการเบิกค่าตอบแทน มีดังนี้ ส่งทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป หากตรงกับวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ขอให้ส่งเอกสารค่าตอบแทนก่อนวันที่ 1 เนื่องจากเอกสารค่าตอบแทนมีปริมาณมาก จำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพื่อจะได้รับเงินได้ทันตามกำหนดเวลา เช่น การส่งค่าตอบแทนของเดือนมิถุนายน จะต้องส่งเอกสารภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 เนื่องจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ตรงกับวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
ถาม การขออนุมัติหลักการสามารถทำเป็นรายปีได้หรือไม่
ตอบ ค่าเวรสามารถขออนุมัติหลักการเป็นรายปีได้ ยกเว้นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือค่าล่วงเวลาให้ขออนุมัติหลักการเป็นรายเดือนเท่านั้น
ถาม การแก้ไขเอกสารค่าตอบแทนผู้ขอเบิกหรือเจ้าหน้าที่สามารถเซ็นชื่อกำกับส่วนที่ต้องการแก้ไขเองได้หรือไม่
ตอบ ไม่สามารถทำได้ ต้องให้ผู้บังคับบัญชาที่เซ็นอนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นคนเซ็นกำกับทุกที่ที่มีการแก้ไขเอกสารค่าตอบแทน
  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านหรือไม่ ?    ใช่   •   ไม่