:เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายทรัพยากรบุคคล:

งานข้อมูลและธุรการ 

ชื่องาน : งานคลังข้อมูลและธุรการ

เบอร์ติดต่อ

หัวหน้างานคลังข้อมูลและธุรการ

9290

1. งานด้านบริหารบุคลากร

 

1.  ดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่ง ปรับวุฒิ  ปรับระดับ  เลื่อนระดับ โอนย้าย  ของบุคลากรคณะฯ

 

  - ข้าราชการ 

8866

  - พนักงานมหาวิทยาลัย 

8863

  - ลูกจ้างชั่วคราว

9997

  - ลูกจ้างประจำ 

8866

2.  เปลี่ยนประเภทการจ้าง จากลูกจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

8863 , 9290

  -  การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้

9997

3.  ดำเนินการเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

9997

4.  ดำเนินการขอตำแหน่งวิชาการ

9290 , 8863

5.  ดำเนินการเสนอเลื่อนเงินเดือนทุกประเภทการจ้าง

 

  - ข้าราชการ 

8866

  - พนักงานมหาวิทยาลัย 

8863

  - พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ , พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

9855 , 8863

  - ลูกจ้างประจำ 

8866

6.  ดำเนินการขอเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส.)

8863 , 9855

7.  ดำเนินการลาทุกประเภท หนังสือเชิญประชุม /วิทยากร /อาจารย์พิเศษ , ลาศึกษา/ฝึกอบรม /ดูงาน /ปฏิบัติงานวิจัย , ลาติดตามคู่สมรส , ลาประชุม /สัมมนา /อบรม /ไปราชการ (ปฏิบัติงาน) ทั้งในและต่างประเทศ / ลาทัศนศึกษา

8546 , 9697

8.  การลากิจ , ป่วย , พักผ่อน , คลอดบุตร , กิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร , อุปสมบท , ประกอบพิธีฮัจย์ , ลาเกี่ยวกับราชการทหาร ,                         ขาดงาน , ลาไปปฏิบัติธรรม

9855 , 8863

9.  ดำเนินการจ้างต่อ  ขยายสัญญาจ้าง  ต่อเวลาราชการ

 

  - ลูกจ้างชั่วคราว 

9997

  - พนักงานมหาวิทยาลัย 

8863

  - พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ , พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

9855 , 8863

10.  ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาคณะฯ  จ้างลูกจ้างชั่วคราวผู้มีอายุเกิน               60 ปี

9997

11.  ดำเนินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญงาน  ชำนาญการ  เชี่ยวชาญ  และเชี่ยวชาญพิเศษ

8866

12.  ดำเนินการลาออก

 

  - ข้าราชการ 

8866

  - พนักงานมหาวิทยาลัย 

8863 , 8866

  - ลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราว 

9997

13.  ดำเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชา  การคัดเลือกหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

8866

14.  การบันทึกข้อมูลแพทย์ประจำบ้าน เฟลโลว์ ประจำปี

9855

2. งานข้อมูลบุคลากร

 

1.  ดำเนินการบันทึกประวัติ , ฐานข้อมูลบุคลากรระบบ SAP , เปลี่ยนบัญชีธนาคาร , ระงับจ่ายเงินเดือน

 

  - ระบบ SAP

9994

  - ประวัติข้าราชการ,ลูกจ้าง

9738

  - ประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย 

9864

3. งานบริการข้อมูลและธุรการ

 

1.  ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

7669

2.  บัตรประจำตัวบุคคล (ID Card) 

7180

3.  จัดทำหนังสือรับรองต่างๆ

8784

4.  ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์

8863

5.  การปรับเปลี่ยนข้อมูล และตรวจสอบสิทธิการเบิกจ่ายตรง

9864 , 8866

6.  ตรวจสอบตัวบุคคล  การขอเบิกค่าเครื่องแบบ  คูปองอาหาร  การเบิกเงินพัฒนาคุณภาพ

9854

7. ฐานข้อมูลประกันสังคมของบุคลากร

9994

งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ชื่องาน : งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

เบอร์ติดต่อ

หัวหน้างานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

8864

1. งานสรรหา  เผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครงานด้วยวิธีการต่างๆ

8864 , 8783

2. งานคัดเลือกผู้สมัคร  หาข้อมูลผู้สมัครงานเพื่อประกอบการตัดสินใจรับหรือปฏิเสธผู้สมัครเข้าทำงาน

8864 , 8783

3. งานการจ้าง  ประสานงานกับภาควิชาและหน่วยงานในการเตรียมเอกสารเพื่อออกคำสั่งจ้าง

8864 , 8783

4. ติดตามและสรุปผลการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย               แรกเข้า

8864 , 8783

5. ประสานงานและทำหนังสือส่งตัวอาจารย์ไปทดสอบภาษาอังกฤษก่อนบรรจุ

8864 , 8783

งานวางแผนทรัพยากรบุคคล

ชื่องาน : งานวางแผนทรัพยากรบุคคล

เบอร์ติดต่อ

รักษาการหัวหน้างานวางแผนทรัพยากรบุคคล

8713

1. การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ / การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายในคณะ

8713

2.  การขออนุมัติในหลักการเพื่อขอกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่

7668

3.  การขออนุมัติในหลักการเพื่อขอจ้างทดแทน

7668

4.  การขออนุมัติในหลักการเพื่อขอจ้างบุคลากรภายนอกมาปฏิบัติงาน (Part-time)

7668

5.  จัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยอุดหนุน

8713

6.  ยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐประจำปี

8713

7.  การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง / ประเภทการจ้างของกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

7668

8. การจัดทำและทบทวนคำบรรยายลักษณะงาน

7668

9.  การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งของกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน(งานใหม่)

8713

10. การสำรวจความต้องการแพทย์ใช้ทุนประจำปี

8713

11. งานวางแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ระยะสั้น) และวางแผนงบประมาณ 5 ปี (ระยะปานกลาง) สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  จัดสรรตามแหล่งเงิน และประเภท               การจ้าง

9376 

12. งานตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  จัดตามแหล่งเงินประมาณและประเภทการจ้าง

9376 

13. การขอบวกเพิ่มค่าประสบการณ์ กรณีที่มีบุคลากรพร้อมบรรจุ(เพิ่มใหม่ , ทดแทน)

7668

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชื่องาน : งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เบอร์ติดต่อ

รักษาการหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9924

1. แผนงานและรายละเอียดของโครงการ/หลักสูตรประจำปี

9059 , 9377

2. อบรมภายนอก

9377 , 9059

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเปลี่ยนสถานภาพ และการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน , พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ , พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน )

9737 , 9059

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

9737 , 9924

5. ประวัติฝึกอบรมที่ดำเนินการโดยงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล                 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2547-ปัจจุบัน

9377 , 9924

 วัฒนธรรมศิริราช

 

1. ประชาสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมศิริราช

 

8607 , 9923

2. แนะนำ/ติชมสอบถามเว็บไซต์วัฒนธรรมศิริราช(www1.si.mahidol.ac.th/culture)

8607

3. ประสานงานต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม

 9923

งานพนักงานสัมพันธ์

ชื่องาน : งานพนักงานสัมพันธ์

เบอร์ติดต่อ

หัวหน้างานพนักงานสัมพันธ์

8547

1. เงินเดือนและค่าครองชีพทุกประเภทการจ้าง

9659

2. สลิปเงินเดือน

7421

3. โครงการกู้เงินธนาคารออมสิน

7421

4. ค่าตอบแทนพยาบาล

7421

5. ค่าตอบแทน(วิชาการ/พตส./เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร/ODOD/อื่นๆ)

7421

6. ค่าล่วงเวลา

9660 / 7420

7. ค่าตอบแทน

8542

8. เงินรางวัลสำหรับลูกจ้างชั่วคราว และโครงการรางวัลต่างๆ

8865

9. ใบคำร้องขอคำนวณ บำเหน็จ บำนาญ กรณีเปลี่ยนสถานภาพ / เบิกค่าเครื่องแบบประจำปี

8865

10. ขอรับบำเหน็จพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

8865

11. เบิกค่ารักษาพยาบาล

9660

12. ตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาลและวงเงินค่ารักษาพยาบาล                (พร. / พศ.)

8865

13. ตรวจสอบวงเงินค่ารักษาพยาบาล (พม.)

8785

14. ติดต่อกรณีข้าราชการบำนาญ ค่าเล่าเรียนบุตร

8785

15. ระเบียบและกฎเกณฑ์การขอเบิกค่ารักษาพยาบาล

8785

16. ระเบียบและกฎเกณฑ์การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร (ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พม.รูปแบบที่1 )

8785

17. หนังสือรับรองของข้าราชการบำนาญ

8785

18. ขอรับบำเหน็จดำรงชีพสำหรับข้าราชการบำนาญที่มีอายุ 65 ปี

8785

19. การสมัครโครงการเบิกจ่ายตรง ข้าราชการบำนาญ

8785

20. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เครื่องราชฯ เข็มมหาวิทยาลัย  ชพค. ชพส.

8865

21. การปัจฉิมนิเทศผู้เกษียณอายุ

8547

22. การจัดงานวันศิริราชอาลัยรัก

8547

23. การตรวจสุขภาพประจำปี

8865

24. บำเหน็จ-บำนาญ ข้าราชการ ลูกจ้าง กรณีเกษียณ ลาออก และเปลี่ยนสถานภาพ

8865

25. โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ธอส. และมหาวิทยาลัยมหิดล

8865

งานพัฒนาระบบ

ชื่องาน : งานพัฒนาระบบ

เบอร์ติดต่อ

รักษาการหัวหน้างานพัฒนาระบบ

9856

1. ทำ Exit Interview และสำรวจความผูกพันต่อองค์กร

9856

2. โครงการ Talent Management

9856

 สำนักงานรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ชื่องาน : สนง.รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เบอร์ติดต่อ

หัวหน้าสำนักงานรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

8807

1. ระบบสารบรรณฝ่ายทรัพยากรบุคคล

9806 , 8769

2.  ระบบสารบรรณธุรการสำนักงานรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

7705 , 8807

3. งานกองทุนเฉลิมพระเกียรติ

          - ส่วนที่ 1

          - ส่วนที่ 2

9289  

9289

4. งานกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช

9799

5. งานพัสดุ (การจัดซื้อ/จัดจ้าง) ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

9799 , 7705

6. งานบริการข้อมูล

9806 , 8769