แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

no. ตอบ/โดย/หัวข้อ วันที่
2903
ขอชี้แจงว่า หลักเกณฑ์การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ นั้น ได้มีการปรับปร..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การบรรจุของลูกจ้างชั่วคราว 2 ปี
2 พ.ย. 60
15:55
2900
สำหรับบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยจะไม่ได้รับโดยอัตโนมัติค่ะ บุคลากรต้องแสดงความประสงค..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ยังไม่ได้รับบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย เริ่มบรรจุทำงาน..
30 ต.ค. 60
10:07
2899
ตามระเบียบไม่ได้ห้ามไว้ แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้มีสิทธิ์อนุมัติการ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การลาพักร้อนและการลาออก
30 ต.ค. 60
9:53
2881
การปรับวุฒิของประเภทการจ้าง ลูกจ้าง มี 2 กรณี 1. กรณีเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำข..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ปรับวุฒิการศึกษา
15 ก.ย. 60
13:22
2879
หลังจากดำเนินการขอมีบัตร online เรียบร้อยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการออ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ วิธีรับบัตร จากระบบขอมีบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ Online
12 ก.ย. 60
9:16
2877
ในกรณีที่ท่านเป็นประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน สามารถใส่ชุดขาวได้ค่ะ แต..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเกี่ยวกับการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
6 ก.ย. 60
9:38
2876
ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำค่ะ และในกรณีที่ท่านต้องการทราบสถิติการลาของตนเอง สามารถสอบถ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เรื่องวันขาด-ลา-มาสาย
6 ก.ย. 60
9:11
2878
ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยกรณีครบสัญญาจ้าง ได้แก่บุคลากรประเภทการจ้าง พม..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ งดชดเชยตอนลาออก
6 ก.ย. 60
8:52
2874
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงา..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ผู้ประเมินไม่มีชื่อแต่มาประเมินได้ด้วยหรอ
6 ก.ย. 60
8:42
2873
สามารถลาออกจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยไม่ลาออกจากงานได้ค่ะ โดยกรอก "หนังส..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ลาออกจาก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ไม่ลาออกจากงาน)
31 ส.ค. 60
9:01
2872
1. การขอรับทุนพระราชทานพัฒนาศิริราชของบุคลากรจำเป็นต้องลาเรียนหรือไม่ ตอบ ไม่จำเ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การขอทุน
18 ส.ค. 60
9:03
2865
เพื่อการตรวจสอบ และหาแนวทางการแก้ไข กรุณาติดต่อคุณยงยุทธ โทร 98863 ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ทาบบัตรทุกครั้ง ขึ้นสัญญาณว่า "ผ่านค่ะ" ทุกครั้งแ..
26 ก.ค. 60
11:26
2864
ในส่วนของ application VPN นั้น ฝ่ายสารสนเทศเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งสามารถติดต่อได้ท..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การload application VPN
20 ก.ค. 60
8:28
2861
สำหรับเรื่องนี้ ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง คุณอัมพิกา โทร 99059 ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขอสอบถามว่าให้มีการเซ็นชื่อผู้รับการประเมินล่วงหน้..
18 ก.ค. 60
13:23
2853
ขอทราบรายละเอียด​ ชื่อ-สกุล​ เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ค่ะ แต่หากสะดวกติด..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินเดือน
18 ก.ค. 60
11:31
2856
จากรายละเอียดของคำถามนั้น คิดว่าเป็นการขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ ซึ่งมีรายละเอีย..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การขอตำแหน่งของพม.
18 ก.ค. 60
11:22
2860
วันลาประเภทต่างๆ ยังคงนับตามปีงบประมาณ(1ต.ค.-30 ก.ย.) เช่นเดิมค่ะ แต่ในส่วนของกา..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ นับวันลา
18 ก.ค. 60
10:54
2863
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะพิจารณาจากภาระงานภาพรวมของภาค และภาระงานของบุคลากร ตามความเห..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เปลี่ยนตำแหน่งจากพนง.ธุรการ เป็นตำแหน่ง จ.บริหารงา..
18 ก.ค. 60
10:36
2862
บุคลากรต้องส่งแบบฟอร์มขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันค..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การลาออก
18 ก.ค. 60
10:32
2843
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ วันหยุดชดเชยเดือน ก.ค.2560
30 มิ.ย. 60
10:01