ผลการตัดสินภาพถ่ายวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี ๒๕๕๙

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

 • นายณัฐสักก์ เรืองสำอางค์
  ชื่อผลงาน ยามยิ้ม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่

 • นายธนัตถ์ เจริญผล
  ชื่อผลงาน พี่สอนน้อง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่

 • นายธนัตถ์ เจริญผล
  ชื่อผลงาน อบรมสั่งสอน

รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่

 • นายณัฐสักก์ เรืองสำอางค์
  ชื่อผลงาน ช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมดปัญหาขยะ
 • นางสาวพิริยาพร พลอยทิพย์
  ชื่อผลงาน ความในใจ
 • นายภูวนัตถ์ วาดี
  ชื่อผลงาน หนทางแห่งศิริราช