แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

กองทุนเฉลิมพระเกียรติ

วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ อันจะนำความก้าวหน้ามาสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของคณะฯ ที่จะเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

ลักษณะของทุน

ทุนส่วนที่ 1 สนับสนุนการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของ คณะฯ/หน่วยงาน โดยมีปริมาณ และคุณภาพงานที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย
ทุนส่วนที่ 2 สนับสนุนการปฏิบัติงานตามคุณภาพ และปริมาณของผลงานในภารกิจที่ภาควิชาหรือคณะฯ มอบหมายให้รับผิดชอบ
ทุนส่วนที่ 3 สนับสนุนการปฏิบัติงานเพิ่มเติมจากภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากทุนส่วนที่ 1 และทุนส่วนที่ 2 โดยให้แก่อาจารย์หรือกลุ่มอาจารย์ที่เสนอขอจัดทำโครงการพัฒนางานด้านบริการ งานการศึกษาและวิชาการ หรืองานอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/คณะฯ ซึ่งรวมถึงสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม หรือมีผลงานประเภทสื่อการเรียนการสอน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

ทุนส่วนที่ 1 1. เป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2. มีเวลาปฏิบัติงานให้คณะเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 35 ชม.ทำการ/สัปดาห์
3. พัฒนาตนเองด้านการศึกษา
4. พัฒนานักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี หรือปริญญาตรี หรือระดับหลังปริญญา โดยทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ทุนส่วนที่ 2
และทุนส่วนที่ 3
1. เป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2. เป็นอาจารย์ที่ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติ ส่วนที่ 1

การสมัครขอรับทุน

ทุนส่วนที่ 1 ผู้ขอรับทุน ต้องสมัครขอรับทุนโดยใช้แบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ บน ระบบแบบประเมินออนไลน์ แบ่งเป็น
  • ผู้ขอรับทุนใหม่ ยื่นสมัครขอรับทุน ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ซึ่งจะได้รับอนุมัติทุนในเดือนถัดไป
  • ผู้ขอรับทุนต่อเนื่อง ยื่นสมัครขอรับทุนภายในระยะเวลาที่คณะกำหนด
ทุนส่วนที่ 2
และทุนส่วนที่ 3
กรอกใบสมัครขอรับทุน (ดูหัวข้อ : เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง) และยื่นขอรับทุน ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อขออนุมัติทุนตั้งแต่เดือน ตุลาคม-กันยายน ในปีถัดไป

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะ Intranet เท่านั้น

 
ติดต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ กองทุน “เฉลิมพระเกียรติ”
สถานที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์ (ตึกเล็ก) ชั้น 3
เบอร์โทรศัพท์ 0-2419-9289
อีเมล์ siCKgrant@diamond.mahidol.ac.th