แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

no. ตอบ/โดย/หัวข้อ วันที่
2814
ตอบคำถามข้อ 1 ค่ะ สำหรับเงินได้จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (เดือนพ.ย. ธ.ค.) บุ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินตกเบิกกับการคำนวณภาษี
23 มี.ค. 60
11:00
2815
ในกรณีนี้ สำหรับเงินได้จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (เดือนพ.ย. ธ.ค.) บุคลากรต้อ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ปีภาษีกับเงินเดือนตกเบิก
23 มี.ค. 60
10:59
2816
สามารถลาได้ในทุกประเภทการลาค่ะ แต่ขึ้นอยู่ที่การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นด..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การลา
23 มี.ค. 60
10:58
2810
เนื่องจากต้องตรวจสอบรายบุคคล โปรดติดต่อ HR Onestop Service โทร 97705 ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขอสอบถามเรื่องเงินเดือนค่ะ
17 มี.ค. 60
16:31
2811
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรืองเงินชดเชยค่ะ
17 มี.ค. 60
16:15
2812
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบข้อคำถามได้ค่ะ ขอความกรุณาขยายความ ว่าโบนัส หมายถึง เงินโ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ โบนัส และ4%ปี2560
17 มี.ค. 60
16:11
2800
สามารถติดต่อ นางสาว ปิยะนันต์ อินทร์อ่อน โทร 97421 หรือ ติดต่อด้วยตนเอง ที่ตึกศ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรื่อง ภาษี ณ ที่จ่ายค่ะ
10 มี.ค. 60
14:10
2791
ท่านสามารถติดต่อที่ HR One Stop Service ตึกศรีสังวาลย์ (ตึกเล็ก) ชั้น 4 โดยแจ้งเ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรื่องหนังสือสัญญาจ้างต่อ
10 มี.ค. 60
14:00
2808
เนื่องจากการลาทัศนศึกษาต่างประเทศ มีรายละเอียด และขั้นตอนตามระเบียบคณะ จึงขอให้ท..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การลาทัศนศึกษาต่างประเทศ
10 มี.ค. 60
13:50
2806
ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2 เดือนค่ะ เนื่องจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องส่งเรื่องแ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การลาออกจาก กสช.
10 มี.ค. 60
13:46
2794
ในกรณีใช้สิทธิ 30 บาท ท่านจะต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนเกินไปก่อน แล้วจึงค่อยนำใ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สิทธิการรักษาพยาบาลบิดา/มารดา
7 มี.ค. 60
9:18
2795
สามารถเข้าไปจัดพิมพ์ได้ตาม link คลิกที่นี่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ แบบรายงานเหตุผลกรณีไม่ได้บันทึกเวลาปฏิบัติงาน กร..
7 มี.ค. 60
9:15
2796
สามาถดำเนินการได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นด้วยค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรื่องการลาพักร้อน
7 มี.ค. 60
9:12
2799
สามารถเข้าไปจัดพิมพ์ได้ตาม link คลิกที่นี่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เอกสารแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
7 มี.ค. 60
9:06
2801
ได้รับในช่วงเวลา 60 วันแรกของการลาค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขณะศึกษาต่อต่างประเทศยังได้รับเงินประจำตำแหน่งผศหร..
7 มี.ค. 60
9:03
2802
จากคำถาม คิดว่าเป็นการโอนย้ายระหว่างหน่วยงานภายในคณะใช่หรือไม่คะ หากเป็นดังนั้น..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การโอนย้ายหน่วยงานภายในคณะฯ
7 มี.ค. 60
8:57
2803
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2559 กำหนดไว้..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขอปรับเปอร์เซ็นของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เพื่อนำมาล..
7 มี.ค. 60
8:54
2805
โดยปกติ การขอหนังสือรับรอง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะถือว่าเป็นการจัดทำเอกสารซึ่งม..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ใบรับรองการทำงาน
6 มี.ค. 60
10:03
2775
ข้อมูลไม่เพียงพอในการตรวจสอบข้อมูล โปรดให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ตกเบิกพนักงานใหม่
5 ม.ค. 60
11:32
2779
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขอตอบคำถามดังนี้ 1. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากรจะต้องทำบัน..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรื่องการเปลี่ยนชื่อ และการขอทำบัตรใหม่
5 ม.ค. 60
10:22