แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

no. ตอบ/โดย/หัวข้อ วันที่
2865
เพื่อการตรวจสอบ และหาแนวทางการแก้ไข กรุณาติดต่อคุณยงยุทธ โทร 98863 ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ทาบบัตรทุกครั้ง ขึ้นสัญญาณว่า "ผ่านค่ะ" ทุกครั้งแ..
26 ก.ค. 60
11:26
2864
ในส่วนของ application VPN นั้น ฝ่ายสารสนเทศเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งสามารถติดต่อได้ท..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การload application VPN
20 ก.ค. 60
8:28
2861
สำหรับเรื่องนี้ ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง คุณอัมพิกา โทร 99059 ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขอสอบถามว่าให้มีการเซ็นชื่อผู้รับการประเมินล่วงหน้..
18 ก.ค. 60
13:23
2853
ขอทราบรายละเอียด​ ชื่อ-สกุล​ เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ค่ะ แต่หากสะดวกติด..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินเดือน
18 ก.ค. 60
11:31
2856
จากรายละเอียดของคำถามนั้น คิดว่าเป็นการขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ ซึ่งมีรายละเอีย..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การขอตำแหน่งของพม.
18 ก.ค. 60
11:22
2860
วันลาประเภทต่างๆ ยังคงนับตามปีงบประมาณ(1ต.ค.-30 ก.ย.) เช่นเดิมค่ะ แต่ในส่วนของกา..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ นับวันลา
18 ก.ค. 60
10:54
2863
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะพิจารณาจากภาระงานภาพรวมของภาค และภาระงานของบุคลากร ตามความเห..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เปลี่ยนตำแหน่งจากพนง.ธุรการ เป็นตำแหน่ง จ.บริหารงา..
18 ก.ค. 60
10:36
2862
บุคลากรต้องส่งแบบฟอร์มขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันค..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การลาออก
18 ก.ค. 60
10:32
2843
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ วันหยุดชดเชยเดือน ก.ค.2560
30 มิ.ย. 60
10:01
2848
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาระงานค่ะ หากภาระงานเป็นในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพ ห..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ รองเท้าที่ใส่มาทำงาน
30 มิ.ย. 60
9:34
2852
ใช่ค่ะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหิดล..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การเพิ่มเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
30 มิ.ย. 60
9:20
2834
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอขอบคุณในข้อเสนอแนะค่ะ และจะนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาต่อไปค..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สร้างแรงจูงใจ
17 พ.ค. 60
15:46
2823
ตามที่ท่านได้สอบถามมานั้น การทำเรื่องเปลี่ยนสถานะการจ้าง จะหมายถึงการเปลี่ยนประเ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ บรรจุเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้คณะฯ
24 เม.ย. 60
9:34
2820
อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขอสอบถามเกี่ยวกับ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ยังเป็นวัน..
11 เม.ย. 60
11:26
2821
กรณีสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ของธนาคารออมสิน นั้น ไม่ได้มีการจัดทำ MOU ไว้กับคณะ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ธนาคารออมสิน
11 เม.ย. 60
11:21
2814
ตอบคำถามข้อ 1 ค่ะ สำหรับเงินได้จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (เดือนพ.ย. ธ.ค.) บุ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินตกเบิกกับการคำนวณภาษี
23 มี.ค. 60
11:00
2815
ในกรณีนี้ สำหรับเงินได้จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (เดือนพ.ย. ธ.ค.) บุคลากรต้อ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ปีภาษีกับเงินเดือนตกเบิก
23 มี.ค. 60
10:59
2816
สามารถลาได้ในทุกประเภทการลาค่ะ แต่ขึ้นอยู่ที่การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นด..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การลา
23 มี.ค. 60
10:58
2810
เนื่องจากต้องตรวจสอบรายบุคคล โปรดติดต่อ HR Onestop Service โทร 97705 ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขอสอบถามเรื่องเงินเดือนค่ะ
17 มี.ค. 60
16:31
2811
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ สอบถามเรืองเงินชดเชยค่ะ
17 มี.ค. 60
16:15