แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล

View as : Internet (Use VPN)


  •     เว็บไซต์ใหม่เป็นอย่างไร?

no. ตอบ/โดย/หัวข้อ วันที่
3037
1. จากกรณีนี้อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ตามหนังสือเวียนที่แจ้งจะมีบุคลากรที่สามา..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การบรรจุพนักงานลูกจ้างชั่วคราว (แบบใหม่)
25 ต.ค. 61
11:04
3038
ตามระเบียบกำหนดให้บุคลากรยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นล่วงห..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การขอลาออกจากงาน
24 ต.ค. 61
9:24
3032
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ดำเนินการให้โดยอัต..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ขอเครื่องราช
11 ต.ค. 61
10:10
3031
สามารถติดต่อหน่วยวินัยและนิติกร ที่ตึกอำนวยการชั้น 1 เพื่อขอให้คำนวณได้ค่ะ โดยน..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การลาออกของพยาบาลจบใหม่
11 ต.ค. 61
9:27
3013
ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถดำเนินการออกหนังสือรับรองอายุงาน ผ่านระบบออนไลน์ได้ค่ะ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การขอหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
3 ก.ย. 61
11:39
3014
..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ โปรดติดต่อกลับ
3 ก.ย. 61
10:36
3009
ไม่สามารถทำได้ค่ะ เนื่องจากการทาบบัตรยึดตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ หากแจ้งไว้ว่า ..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การเข้าออกงาน
17 ส.ค. 61
15:27
2952
ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิการลาอุปสมบทค่ะ จึงไม่สามารถลาอุปสมบทได้ค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การลา
22 มี.ค. 61
9:10
2939
สมาชิกจะได้รับเงินคืนทั้งในส่วนของสมาชิกและส่วนที่สมทบจากมหาวิทยาลัย ในรูปแบบเช็..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ลาออก
2 ก.พ. 61
10:28
2938
เนื่องจากการเบิกเงินพ.ต.ส. นั้น หลังจากกลับจากลาศึกษา ภาควิชา/หน่วยงา..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ พยาบาลไม่ได้เงินเพิ่มสาธารณสุข-รด.
2 ก.พ. 61
10:27
2937
นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคมเป็นวันแรก จนครบ 30 วัน โดยนับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ด้วยค..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การลาป่วย
2 ก.พ. 61
10:24
2936
สามารถส่งคืนบัตร ID Card ผ่านทางภาควิชา/หน่วยงานต้นสังกัดเดิมได้ตามที่อยู่ ดังนี..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ลาออกแล้วแต่ลืมคืนคีย์การ์ด
2 ก.พ. 61
10:23
2935
จากคำถามที่สอบถามมาว่า 1. จะต้องยื่นวุฒิปริญญาเพื่อปรับวุฒิหรือไม่นั้น ขอตอบว่า..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ปรับวุฒิการศึกษา
2 ก.พ. 61
10:20
2933
สามารถเลือกผู้ยังไม่ผ่านการทดลองงานเป็นหนึ่งในกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ค่..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การประเมิน
11 ม.ค. 61
11:09
2931
คุณสมบัติของผู้ได้รับเงินรางวัล ข้อที่ 5 วงเล็บ 3 ได้แก่ มีสถานภาพเป็นบุคลากรสัง..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
10 ม.ค. 61
10:50
2932
เงินจากการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น จะจ่ายคืนในรูปแบบเช็คค่ะ โดยมีระยะเวล..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ ลาออกจากงานและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3 ม.ค. 61
11:24
2924
กรณีลืมทาบบัตรเข้า-ออก มีแนวปฏิบัติการดำเนินการดังนี้ 1. ให้บุคลากรที่ลืมบัตร หร..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การลืมทาบบัตรพนักงาน
12 ธ.ค. 60
9:09
2920
โดยปกติแล้ว ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับเงินชดเชย กรณีไม่ต่อสัญญา สำหรับพนักงานม..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินชดเชย
4 ธ.ค. 60
10:08
2917
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู..
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การประเมินการปฏิบัติงาน
4 ธ.ค. 60
9:49
2916
หากหมายถึงเงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวนั้น จะได้รับประมาณสิ้นเดือนธันวาคมค่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ เงินรางวัล
4 ธ.ค. 60
9:26