: บุคลากร :
หน่วยงาน    หน้าที่ 3
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 4 5  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ปาริฉัตร์   หงศาลา
    Ms. Parichat   Hongsala
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย)
หน่วยงาน : ศิริราช ฟิตเนสเซ็นเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2149-9668-9
ชื่อ-นามสกุล : นาย ปิยะพงษ์   ทองเอก
    Mr. Piyapong  Thong-aek
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย)
หน่วยงาน : ศิริราช ฟิตเนสเซ็นเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2419-9668-9
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ศุจินาฏ   สมัครการ
    Ms. Sujinart  Samakkarn
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (ลูกค้าสัมพันธ์)
หน่วยงาน : ศิริราช ฟิตเนสเซ็นเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2149-9668-9
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ณภัทร  ประเสริฐสุข
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยงาน : ศิริราช ฟิตเนสเซ็นเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 024199668
ชื่อ-นามสกุล : นาย ลีนวัฒน  ฟักแก้ว
    Mr. Leennawat  Fakkheaw
ตำแหน่ง : นักสุขศึกษา
หน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลสุขภาพศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2419-8802
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว จันทร์จิรา  เอี่ยมเนียม
    Ms. Janjira  Aeumneum
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
หน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลสุขภาพศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2419-8802
[หน้าแรก]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 4 5  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]