ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์งานบริหารและธุรการ

เกี่ยวกับหน่วยงานบริหารและธุรการ

บริหารงานด้านเอกสาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและวิสัยทัศน์ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยเป็นศูนย์กลางงานสารบรรณของคณะฯ งานจัดการประชุมผู้บริหาร, ,งานเลขานุการผู้บริหาร และทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติงาน (PA) และประสานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ตลอดจนการบริการติดต่อประสานงาน และอำนวยความสะดวกในงานพิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ โดยมีเป้าหมายรักษาความลับของข้อมูล / เอกสาร บริหารงานเอกสารที่มีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และ ทันกำหนดเวลา

บริหารจัดการงานด้านเอกสารแบบมืออาชีพ เพื่อสนับสนุนให้คณะฯ เป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

เป็นศูนย์กลางงานสารบรรณของคณะฯ บริหารจัดการงานประชุมผู้บริหาร ติดต่อประสานงาน และอำนวยความสะดวก ในงานพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีเป้าหมาย การรักษาความลับ การรับ - ส่งเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันกำหนดเวลา ผู้รับบริการพึงพอใจ

การรักษาความลับ การรับ-ส่งเอกสารที่ถูกต้อง ครบทันกำหนดเวลา ผู้รับบริการพึงพอใจ

งานบริหารหารและธุรการ แบ่งออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้

  • หน่วยสารบรรณ
  • หน่วยการประชุม
  • หน่วยเลขานุการผู้บริหาร
  • หน่วยบริหารจัดการ
อ่านต่อ 

Video ทำดีได้ด้วยปลายนิ้ว

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 5 เครือข่าย คือ AIS, DTAC, TRUE, TOT และ CAT ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ทำดีได้ ด้วยปลายนิ้ว” เพื่อระดมทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช โดยการบริจาคผ่านที่หมายเลข *984*100# แล้วกดโทรออก ให้ รพ.ศิริราชครั้งละ 100 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

อ่านต่อ 

ข่าวกิจกรรม

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด รพ.ศิริราช ครบ ๑๒๙ ปี     
อ่านต่อ.......>>
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     
อ่านต่อ.......>>
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดพิธีทำบุญตักบาตรและปฏิญาณตนสืบสานพระราชปณิธาน  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    
อ่านต่อ.......>>
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน)
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     
อ่านต่อ.......>>

บทความสาระน่ารู้

การแต่งกายในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ

งานพิธีที่มีกำหนดการแต่งกายตามหมายกำหนดการ หรือกำหนดการ ซึ่งจะระบุว่าแต่งเครื่องแบบปกติกาีคอพับ กากีคอตั้ง ปกติขาว ครึ่งยศหรือเต็มยศ     อ่านต่อ......


ความรู้เรื่องกฐิน

คำว่า กฐิน มีความหมายเกี่ยวข้องกัน ๔ ประการ คือ ๑.เป็นชื่อของกรอบไม้  ๒.เป็นชื่อของผ้า   ๓.เป็นชื่อของบุญกิริยา  ๔.เป็นชื่อของสังฆกรรม      อ่านต่อ......

อ่านบทความทั้งหมด......

วัฒนธรรมศิริราช (SIRIRAJ Culture)

วัฒนธรรมศิริราช (SIRIRAJ Culture) คืออะไร ?

“วัฒนธรรมศิริราช” เป็นคำที่ใช้เรียกวัฒนธรรมองค์กรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงลักษณะของ ค่านิยม ความเชื่อ รวมทั้งพฤติกรรมในการทำงานและการดำเนินชีวิต ของ “คนศิริราช” ที่ได้รับการปลูกฝัง หล่อหลอม และยึดถือปฏิบัติ สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของ “คนศิริราช”

วัฒนธรรมศิริราช (SIRIRAJ Culture)   มีอะไรบ้าง

 1. ความเป็นพี่เป็นน้อง (Brotherhood)
 2. กัลยาณมิตร (Good Friend)
 3. สอน แนะนำ และให้กำลังใจ (Coaching & Feedback)
 4. ร่วมแรง ร่วมใจ (Unity, Spirit, Teamwork)
 5. เรียนรู้ร่วมกันทั้งในระดับองค์กรและรายบุคคล (Learning)
 6. แบ่งปันเสริมพลัง (Sharing & Empowerment)

 1. ซื่อสัตย์  (Honesty)
 2. ถูกต้อง แม่นยำ  (Accuracy)
 3. เชื่อถือได้  (Trustworthy)
 4. โปร่งใส มีคุณธรรม  (Ethics & Morale)
 5. มีวินัย  (Self-disciplined)
 6. ใช้ข้อมูลจริงในการทำงาน  (Management by fact)

 1. มุ่งมั่นทุ่มเท (Dedication)
 2. มั่นคงต่อพันธสัญญา (Commitment)
 3. รับผิดและรับชอบ (Accountability)
 4. ตรงต่อเวลา การบริหารเวลา (Timeliness & Time Management)
 5. มุ่งเน้นผลลัพธ์ และสร้างคุณค่า (Result-focused &Value-added)
 6. มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Efficacy & Efficiency)

 1. เปิดกว้าง รับฟัง (Open-minded)
 2. ใฝ๋รู้ ใฝ่ศึกษา (Eager to Learn)
 3. พัฒนาต่อเนื่อง (CQI)
 4. คิดสร้างสรรค์ (Creativity)
 5. กล้าที่จะคิด ทำ และเปลี่ยนแปลง (Courage)
 6. ริเริ่ม ทดลองทำงานที่ยากและท้าทาย (Challenge)

 1. ให้เกียรติกัน (Honoring Others)
 2. เอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy)
 3. เห็นคุณค่าของคนทุกระดับ (Value on People)
 4. เปิดเผย จริงใจ (Sincerity)
 5. มีกาลเทศะ (Tactfulness)
 6. สร้างพลังจากความแตกต่าง (Synergy)

 1. เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว (Sacrifice Oneself & Unselfish)
 2. มีความสุขจากการเป็นผู้ให้ (Generous Giver)
 3. ใส่ใจบริการด้วยใจจริง (Service-mined)
 4. ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Customer-focused)
 5. รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
 6. รู้จักพอเพียง (Self Sufficiency)

 1. นำอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership)
 2. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Being the Best)
 3. ยืดหยุ่น คล่องตัว (Flexibility & Agility)
 4. มุ่งเน้นอนาคตที่ยั่งยืน (Future & Sustainability-focused)
 5. พัฒนาอย่างเป็นระบบ (System Perspective)
 6. พากเพียรสร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่อง (Perseverance to Increase Value)

การบริการเอกสารเผยแพร่

Style Switcher

12 Predefined Color Skins
Top Bar Color Layout Style
Black Ribbon