...
...

ศูนย์เบาหวานศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Siriraj Diabetes Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital

กิจกรรมล่าสุด

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการประสานความร่วมมือเพื่อการดูแลผู้เป็นเบาหวานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Siriraj Collaborative Framework for Diabetes Care (SiCFD)

เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ดูแลด้านเบาหวาน ทั้งด้านการวิจัยและบริการ โดยเป็นสื่อกลางในกาประสาน Excellent Services ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเบาหวานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ เพื่อพัฒนาระบบบริการให้ผู้เป็นเบาหวานได้รับการส่งต่อระหว่างหน่วยงานอย่างเหมาะสมและเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานอย่างครบถ้วน และพัฒนาให้มีระบบฐานข้อมูลผู้เป็นเบาหวานของศิริราชเพื่อต่อยอดสู่งานวิจัย และยังสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสู่ integrated center of excellence (iCOE) ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ค่ายเบาหวานสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ปี 2561

เป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานแก่ผู้เป็นเบาหวาน/ญาติ/ผู้ดูแลผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
รุ่นที่ 10 มกราคม 2561
รุ่นที่ 27 เมษายน 2561
รุ่นที่ 20 กรกฎาคม 2561
รุ่นที่ 19 ตุลาคม 2561
Dowload เอกสารการสมัครที่นี่

โครงการ ลดลงสักนิด พิชิตโรค รุ่นที่ 5

โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันโรคเบาหวานสำหรับกลุ่มเสี่ยง "รุ่นที่ 5"
"ลดลงสักนิด พิชิตโรค รุ่นที่ 5"
อบรมเวลา 08.30 - 12.00 น.
อบรมช่วงระหว่างเดือน ก.ค. 60 - มิ.ย. 61
รับจำนวนจำกัดเพียง 20 - 30 คน ต่อ 1 กลุ่ม (จัด 3 กลุ่ม)
Dowload เอกสารการสมัครที่นี่

ชมรมที่เกี่ยวข้อง

ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน

Thai Diabetes Child & Adolescent Support Club

เป็นการรวมกลุ่มของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ปกครอง และทีมสหสาขา โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้ให้การดูแลผู้ป่วยร่วมกับศูนย์เบาหวานศิริราช มีการจัดกิจกรรมวันครอบครัวเบาหวานทุกปี ออกวารสารชมรม มีการให้กำลังใจกันและกันทั้งผู้ป่วยและผู้ปกครอง ถือเป็นการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยอย่างเข้าถึงและยั่งยืน รวมทั้งเป็นกิจกรรม CSR ของหน่วยงาน

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานศิริราช (ชพศร.)

Siriraj Diabetes Supporter Club

เป็นกลุ่มสังคมผู้เป็นเบาหวานที่สร้างกลุ่มสังคมผู้เป็นเบาหวาน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การดูแลตนเองผ่านกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

ติดต่อศูนย์เบาหวานศิริราชได้ที่ :

สำนักงานศูนย์เบาหวานศิริราช ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 6 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
02 419 9568-9
02 419 9569
sidmcenter@gmail.com
www.facebook/sidmcenter

Fanpage :