...
...

ศูนย์เบาหวานศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Siriraj Diabetes Center of Excellence, Faculty of Medicine Siriraj Hospital

กิจกรรมล่าสุด

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการประสานความร่วมมือเพื่อการดูแลผู้เป็นเบาหวานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Siriraj Collaborative Framework for Diabetes Care (SiCFD)

เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ดูแลด้านเบาหวาน ทั้งด้านการวิจัยและบริการ โดยเป็นสื่อกลางในกาประสาน Excellent Services ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเบาหวานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ เพื่อพัฒนาระบบบริการให้ผู้เป็นเบาหวานได้รับการส่งต่อระหว่างหน่วยงานอย่างเหมาะสมและเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานอย่างครบถ้วน และพัฒนาให้มีระบบฐานข้อมูลผู้เป็นเบาหวานของศิริราชเพื่อต่อยอดสู่งานวิจัย และยังสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสู่ integrated center of excellence (iCOE) ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 16

ค่ายเบาหวานศิริราชครั้งที่ 16
วันที่ 1 - 5 เมษายน 2562
ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ใบสมัครสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1
และผู้ปกครอง


ใบสมัครสำหรับแพทย์ประจำบ้าน
ต่อยอด ร่วมปฏิบัติงาน (3A)


ใบสมัครสำหรับแพทย์ และบุคลากร
สหสาขาวิชาชีพ (3B)


ใบสมัครสำหรับทีมงานผู้เข้าค่าย

**เมื่อทำการ Dowload และกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว สามารถส่งเอกสารได้ที่
Emial : sidmcenter@gmail.com
Fax : 02 419 9569
Tel : 02 419 9568-9 ต่อ 103

ค่ายเบาหวานสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ปี 2561

เป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานแก่ผู้เป็นเบาหวาน/ญาติ/ผู้ดูแลผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
รุ่นที่ 10 มกราคม 2561
รุ่นที่ 27 เมษายน 2561
รุ่นที่ 20 กรกฎาคม 2561
รุ่นที่ 19 ตุลาคม 2561
>>Dowload เอกสารการสมัครกดที่นี่<<
**เมื่อทำการ Dowload และกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว สามารถส่งเอกสารได้ที่
Emial : sidmcenter@gmail.com
Fax : 02 419 9569

ชมรมที่เกี่ยวข้อง

ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน

Thai Diabetes Child & Adolescent Support Club

เป็นการรวมกลุ่มของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ปกครอง และทีมสหสาขา โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้ให้การดูแลผู้ป่วยร่วมกับศูนย์เบาหวานศิริราช มีการจัดกิจกรรมวันครอบครัวเบาหวานทุกปี ออกวารสารชมรม มีการให้กำลังใจกันและกันทั้งผู้ป่วยและผู้ปกครอง ถือเป็นการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยอย่างเข้าถึงและยั่งยืน รวมทั้งเป็นกิจกรรม CSR ของหน่วยงาน

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานศิริราช (ชพศร.)

Siriraj Diabetes Supporter Club

เป็นกลุ่มสังคมผู้เป็นเบาหวานที่สร้างกลุ่มสังคมผู้เป็นเบาหวาน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การดูแลตนเองผ่านกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

ติดต่อศูนย์เบาหวานศิริราชได้ที่ :

ศูนย์เบาหวานศิริราช ตึกหอพักพยาบาล 1 ชั้น 1
(ด้านหลังตึกจุฑาธุช เชื่อมต่อจาก อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์)
โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
02 419 9568-9
02 419 9569
sidmcenter@gmail.com
www.facebook/sidmcenter

Fanpage :