: อัตราค่าบริการ :

ประเภท อายุเด็ก อัตราค่าบริการ
รายเดือน(บาท)
บุคลากรภายใน น้อยกว่า 1 ปี 5,000
1-3 ปี 4,000
update : 25/4/2557 9:48:43