: ระเบียบการสมัครและหลักฐานการสมัคร :

  1. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  2. บิดา และ/หรือมารดา นำเด็กมาสมัครด้วยตนเอง
  3. หลักฐานที่ต้องใช้ในวันสมัคร ดังนี้
         3.1 สำเนาสูติบัตรเด็ก บิดาและ/หรือมารดา เซ็นรับรองพร้อมฉบับจริง
         3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและ/หรือมารดา เซ็นรับรองพร้อมฉบับจริง
         3.3 สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและ/หรือมารดา เซ็นรับรอง พร้อมฉบับจริง
         3.4 รูปถ่ายเด็ก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ และขนาด 4 x 6 นิ้ว จำนวน 2 รูป
         3.5 สมุดสุขภาพเด็ก
  4. ชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีอมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 016-2-14940-7ชื่อบัญชี “เงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล”  ค่าลงทะเบียนในวันสมัคร  ประกอบด้วย
         o ค่าบริการเดือนแรก
         o ค่าประกันความเสียหาย จำนวน 3,000 บาท 
         o ค่าของใช้ประจำตัวเด็ก ตามระเบียบศูนย์รับเลี้ยงฯ
update : 25/4/2557 9:47:20