: ประวัติความเป็นมา :

               ใน พ.ศ.2528  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเล็งเห็นความสำคัญในการให้สวัสดิการแก่บุคลากรโดยส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตรในที่ทำงาน  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของคณะฯ  และช่วยเหลือแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูบุตรของบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบุคคลภายนอก รวมทั้ง ต้องการเลี้ยงดูเด็กให้มีมาตรฐานและคุณภาพ  อันเป็นพื้นฐานในการเติบใหญ่เป็นคนดีของครอบครัวและสังคม  จึงให้จัดตั้งหน่วยงานสวัสดิการเด็ก  ณ  บริเวณหอพักพยาบาล 1  ในพื้นที่ 242 ตารางเมตร  ให้บริการเลี้ยงดูเด็กไม่เกิน 30 คน และให้อยู่ในความดูแลของงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ซึ่งให้ความอนุเคราะห์จัดพยาบาล 1 คน  ผู้ช่วยพยาบาล 7 คน  และคนงาน  2  คน ปฏิบัติหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กและส่งเสริมพัฒนาการรวมทั้งการส่งเสริมการให้นมแม่โดยเด็กทุกคนที่รับบริการจะต้องได้รับนมแม่เท่านั้น  
               ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2545  ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร คณบดีฯ     มีดำริให้พัฒนางานบริการเลี้ยงดูบุตรบุคลากรและปรับปรุงพื้นที่สิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายให้การดำเนินงานของหน่วยสวัสดิการเด็กเป็นสวัสดิการในการเลี้ยงดูบุตรบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และให้มีรายได้เลี้ยงตนเองได้ เพื่อให้สามารถพัฒนางานต่อเนื่อง จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนกลยุทธ์ และพัฒนางานประกอบด้วยศ.พญ.อัจฉรา   สัมบุณณานนท์   ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร   ผศ.นพ.ชาตรี  วิฑูรชาติ   ศ.พญ.กุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ   หัวหน้าและหน่วยกระตุ้นพัฒนาการงานการพยาบาลกุมารฯ คือ คุณฉวีวรรณ ชัยจันทร์  โดยมี ศ.นพ. กิตติ  อังศุสิงห์  และ ศ.คลินิก นพ.เหลือพร ปุณณกันต์ หัวหน้าภาควิชากุมารฯ  ในขณะนั้นเป็นที่ปรึกษาร่วมกัน ศึกษาและวางแนวทางในการพัฒนางานศูนย์รับเลี้ยงฯ เบื้องต้น  โดยได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมเป็นโครงการภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่  13 สิงหาคม  2547  และต่อมาได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนางาน โดยมี  ศ.พญ.ดวงมณี    เลาหประสิทธิพร  เป็นประธาน   ตลอดจนให้ขยายพื้นที่บริการในอาคารเดิมเป็น  470   ตารางเมตร  
               ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช  เป็นโครงการที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  เสนอต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ที่จะ พัฒนางานสวัสดิการเด็ก  หลังการเสนอแบบโครงการแล้ว  ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมเป็นโครงการภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่  13 สิงหาคม  2547  
               ต่อมาได้ขอเปลี่ยนชื่อจาก “โครงการพัฒนางานสวัสดิการเด็ก”  เป็น “โครงการศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช”  ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2547   และเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัตน์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงเสด็จเยี่ยมศูนย์รับเลี้ยงฯ เป็นการส่วนพระองค์

update : 1/5/2558 11:30:36