: วัตถุประสงค์ :
  1. พัฒนางานบริการในการเลี้ยงดูเด็กที่มีมาตรฐานและคุณภาพ และส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต
  2. ส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่ในที่ทำงาน
  3. เป็นแบบอย่างของการให้บริการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กระดับประเทศ
  4. ฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพ
update : 16/1/2555 14:52:11