: กิจกรรมประจำวัน :
08.00 น.   เข้าแถว ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ
08.00 - 08.30 น.   รับประทานอาหารเช้า
08.30 - 09.30 น.   กิจกรรมนันทนาการ (เต้นตามจังหวะ ฟังนิทาน)
09.30 - 09.45 น.   ดื่มนม เข้าห้องน้ำ
09.45 - 10.00 น.   ฝึกสุขนิสัยต่าง ๆ (แปรงฟัน การขับถ่าย การล้างมือ)
10.00 – 10.30 น.   กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางกาย (เครื่องเล่นสนาม)
10.30 – 11.15 น.   กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ
(เรียนรู้อวัยวะ ต่อบล็อก นับเลข สี รูปทรง ศิลปะ)
11.15 - 12.00 น.   ล้างมือ รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 - 14.30 น.   นอนหลับพักผ่อน
14.30 - 15.00 น.   ล้างหน้า แต่งตัว เข้าห้องน้ำ
15.00 – 15.30 น.   รับประทานอาหารว่าง (ผลไม้ตามฤดูกาล) และ ดื่มนม
15.30 – 16.30 น.   กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการรายบุคคล (ร้อยลูกปัด เสียบหมุด หยอด
บล็อก)
16.30 - 17.00 น.   เล่นอิสระ รอผู้ปกครองมารับ
วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม : 3/2/2555 - 3/2/2555
update : 3/2/2555 18:54:19

  <<Back