ค่ายอาสา “สองมือฟั่น ปั้นฝายมีชีวิตเพื่อพ่อ”

ระหว่างวันที่ 2 – 5 เดือนธันวาคม 2559

สถานที่
     บ้านขุนห้วยแม่เปา ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

รับ อาสาสมัคร จำนวน 50 ท่าน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตลอดค่าย 4 วัน 3 คืน ท่านละ 1,500 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ย ดังนี้

     – ค่าประสานงานในพื้นที่
     – ค่ายานพาหนะสำหรับเดินทางเข้าพื้นที่ ไป-กลับ
     – ค่าอาหารตลอดค่าย 3 คืน 4 วัน
     – ค่าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็ก
     – ค่าตอบแทนวิทยากร
     – ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ในการทำฝาย
     – อื่น ฯลฯ

สิ่งที่ต้องเตรียมในการเข้าค่ายอาสา

     1. เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว (สำหรับ 3 คืน 4 วัน)
     2. เสื้อกันหนาว
     3. ชุดลุยงานกิจกรรมลงแรง (เสื้อแขนยาว,หมวก,ถุงมือ)
     4. ไฟฉาย
     5. ยารักษาโรค(กรณีมีโรคประจำตัว)
     6. รองเท้าแตะ
     7. ครีมกันแดด
     8. ยาทากันยุง (ช่วงฤดูหนาวไม่มียุง)

สอบถามเพิ่มเติม

คุณสมเด็ช โพธิแก้ว(ครูเดช)
ประธานกลุ่มอาสาชายขอบ ผู้ดูแลโครงการ
E-mail: dechpho1@hotmail.com
โทร : 094-634-9825

หรือ

คุณรัชนิดา เมืองพิล(มะเหมี่ยว)
ผู้ช่วยโครงการ และประสานงาน
E-mail: cloudbread31@gmail.com
โทร : 097-079-8503

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved