ครงการการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อการอบรมผู้ปกครองถึงวิธีการปรับพฤติกรรมเด็ก

สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักการและเหตุผลของโครงการ

     สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นได้ตระหนักถึงการที่ ผู้ปกครองในปัจจุบันจำนวนมากกำลังเผชิญกับปัญหาการจัดการกับพฤติกรรมของเด็กชนิดต่างๆ เช่น ดื้อ ไม่เชื่อฟัง ก้าวร้าว ไม่รับผิดชอบ ติดเกม ฯลฯ และไม่ทราบแนวทางหรือวิธีการจัดการกับปัญหาพฤติกรรมเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้จึงได้ริเริ่มจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองให้มีความรู้และทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมต่างๆมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2544 ซึ่งมีผู้ปกครองที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วกว่า 450 ราย และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐและเอกชนมาขอดูงานและเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้โปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองนี้แพร่หลาย เป็นที่รู้จักและมีการนำไปใช้ ณ หน่วยงานอื่นๆที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กและวัยรุ่นมากยิ่งขึ้น สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นจึงเห็นความจำเป็นในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     เพื่อฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำผู้ปกครอง ให้ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน และเทคนิคการจัดโปรแกรมฝึกอบรมผู้ปกครองถึงวิธีการปรับพฤติกรรมเด็ก เพื่อสามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ปิดรับสมัครตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ (สามารถเลือกวันทำกิจกรรมได้)

วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 (บ่าย)                 เวลา 12.45 - 16.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 (เช้า - บ่าย) เวลา 07.45 - 16.30 น.

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 (เช้า)                 เวลา 07.45 - 12.00 น.

สถานที่ 

ห้องประชุมตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คลินิคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ตึกผู้ป่วยนอกชั้น6

คุณชุติมา โทร. 02 419 7422

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved