กลุ่มบ้านดินไทย จึงเปิดรับสมัครอาสา อาสาแต้มสี เติมฝัน ให้ห้องเรียนน้องในชนบท

ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน. 2559 ณ โรงเรียนวัดบ้านดาบ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

กล่าวอ้างถึง อ.สันติ สุขทรัพย์

          อ.สันติ สุขทรัพย์ ได้ แจ้งว่า โรงเรียนวัดบ้านดาบ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ อ.นครหลวงปัจจุบัน โรงเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึง ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6  มีข้าราชการครู 6 คนนักการภารโรง 1 คนนักเรียน 114  คน ในช่วงที่ผ่านทางกระทรวง ปรับหลักสูตร ให้ทางโรงเรียนประถมศึกษา ทุกโรง ต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมให้ เหมาะแก่การเรียน จัดให้มีการทำ  “BBL”  แต่ทางโรงเรียวัดบ้านดาบ ยังไม่ได้เริ่มดังนั้นทาง “อาสาบ้านดินไทย” จึงชักชวน เพื่อนๆๆ อาสาไปช่วยกัน ทำ BBL ให้กับโรงเรียนวัดบ้านดาบกันมารู้จักกับ “BBL” กัน BBL ย่อมาจาก   ( Brain  Based  Learning : BBL ) เป็นการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

             BBL (Brain-based Learning) คือ การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เป็นการนำองค์ความรู้เรื่องสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้

การนำ ( Brain  Based  Learning : BBL. )  ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรในการบริหารจัดการศึกษาได้ดังนี้

  1. ในการเรียนการสอน เรียนรู้จากง่ายไปหายาก มีลำดับและเชื่อมโยงกันเสมอ
  2. วิธีการเรียนต้องสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ
  3. เน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิด ทั้งคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และใช้จินตนาการพร้อมให้โอกาสแสดงความคิดเห็น
  4. ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด


สวัสดิการ

 

ค่าลงทะเบียน สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 690 บาท

หมายเหตุ (นัดขึ้นรถซอยรางน้ำ เวลา  06.30-07.00 น.วันที่ 30 เมษายน.59 )

สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่  yobaandin@hotmail.com

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 086-770-2233

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่าย รถทีมงานสมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 690 บาท (เดินทางเองสมทบ 390 บาท)

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved