อาสาสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์

          ตลอดระยะเวลา 10 ปีอาสาสร้างสุขให้เด็ก (พ.ศ.2548-2558) มูลนิธิสุขภาพไทยและเครือข่าย ได้ดำเนินงานด้านอาสาสมัคร ร่วมกับสถานสงเคราะห์มาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันดำเนินงานใน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานสงเคราะห์ ด้วยพลังอาสาสมัคร” ร่วมกับสถานสงเคราะห์ 5 แห่ง ได้แก่(1)สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด (2)สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา(บ้านเฟื่องฟ้า) (3)สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี(4)สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด(บ้านนนทภูมิ) และ(5)สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
          ปีใหม่ 2559 นี้ เป็นโอกาสอันดีที่จิตอาสาทุกท่านจะได้แบ่งปันความรักเพื่อเด็กๆในสถานสงเคราะห์เหล่านี้ ด้วยการสมัครเป็นอาสาสมัครดูแลเด็กๆเพียงสัปดาห์ละ 3-4 ชั่วโมง ในระยะเวลา 4 หรือ 6 เดือน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาในสถานสงเคราะห์ประเภทวันเดียวด้วยเช่นกัน โดยท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมจิตอาสาทั้ง 2 ประเภทนี้ได้ ตามวัน เวลาและสถานสงเคราะห์ ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

1.อาสา เป็นเพื่อนเล่น สอนการบ้าน และพัฒนาการเด็ก  ระยะเวลา 4-6 เดือน 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

เด็กอ่อน-เด็กเล็ก

(1)สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี  ( อาสา 4 เดือน / มีค.-มิย.59)
    เด็กชายและหญิง : อายุ 7 เดือน-2 ขวบ
    ลักษณะกิจกรรม  : ป้อนข้าว เป็นเพื่อนเล่น และช่วยเสริมพัฒนาการเด็ก
    วันทำกิจกรรม     : ทุกวันศุกร์    เวลา 9.00-12.00 น.   รับอาสา 10 คน
                             ทุกวันเสาร์   เวลา 9.00-12.00 น.   รับอาสา 10 คน

 (2)สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ( อาสา 6 เดือน / มค.-มิย.59)
      เด็กชายและหญิง : อายุ 7 เดือน- 6 ปี
      ลักษณะกิจกรรม   :  ป้อนข้าว เป็นเพื่อนเล่น และช่วยเสริมพัฒนาการเด็ก
      วันทำกิจกรรม      :   ทุกวันอังคาร       เวลา 9.00-12.00 น.   รับอาสา 5 คน
                                  ทุกวันพุธ             เวลา 9.00-12.00 น.   รับอาสา 5 คน
                                  ทุกวันพฤหัสบดี    เวลา 9.00-12.00 น.   รับอาสา 5 คน
                                  ทุกวันอาทิตย์       เวลา 9.00-12.00 น.   รับอาสา 10 คน

เด็กเล็ก(พิการ)

(3) สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา(บ้านเฟื่องฟ้า) จ.นนทบุรี 
       ( อาสา 4 เดือน / มีค.-มิย.59 )
       เด็กชายและหญิง(พิการ) : อายุ 3-8 ปี
       ลักษณะกิจกรรม  :   ป้อนข้าว เป็นเพื่อนเล่น และช่วยเสริมพัฒนาการเด็ก
       วันทำกิจกรรม     :   ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา  9.00-11.00 น.    รับอาสา 15 คน
                                  ทุกวันอาทิตย์     เวลา 14.00-16.00 น.   รับอาสา 15 คน

เด็กเล็ก-วัยรุ่น

(4) สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  กรุงเทพ  ( อาสา 4 เดือน / มีค.-มิย.59)
       เด็กหญิง : อายุ 8-15 ปี
       ลักษณะกิจกรรม  :  เป็นเพื่อนเล่น สอนการบ้าน และสอนหนังสือนักเรียน กศน.(ม.ต้น)
       วันทำกิจกรรม     :  ทุกวันพุธ                          
                             -สอนการบ้านนักเรียน กศน. เวลา 9.00-12.00 น.  รับอาสา 20 คน
                              -เด็กทั่วไป                      เวลา 9.00-12.00 น.  รับอาสา 20 คน
                             ทุกวันศุกร์      เด็กทั่วไป    เวลา 9.00-12.00 น.  รับอาสา 20 คน
                             ทุกวันอาทิตย์  เด็กทั่วไป    เวลา 9.00-12.00 น.  รับอาสา 20 คน

คุณสมบัติของอาสาสมัคร ประเภท 4-6 เดือน
1.อายุ 20 ปีขึ้นไป
2.ต้องมีเวลาเป็นอาสาอย่างสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลา 4 หรือ 6 เดือน
3.มีจิตใจอ่อนโยน รักเด็ก และมีความสนใจส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
4.สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
5.สามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศอาสาสมัครได้

การปฐมนิเทศอาสาสมัคร : เนื่องจากสถานสงเคราะห์แต่ละแห่งกำหนดวันปฐมนิเทศอาสาสมัครไม่ตรงกัน ทางมูลนิธิสุขภาพไทยจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

ดาวน์โหลดใบสมัครอาสา ประเภท 4-6 เดือน 
ได้ที่นี่ http://www.thaihof.org/page/3910

2.อาสาประเภท 1 วัน   ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) อาสาล้างกล่องนม ที่บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี
       ลักษณะกิจกรรม  :  ล้างทำความสะอาดกล่องนม UHT.
       วันทำกิจกรรม     : วันพุธ     เวลา 9.00-12.00 น.  รับอาสา  10 คน
                                วันเสาร์   เวลา 9.00-12.00 น.  รับอาสา  10 คน
 
ติดต่อสอบถามโดยตรงที่ คุณปุณณดา(ปุย) โทร.081-9053205
คุณพรพฤทธ์       โทร.089-1427598

 

ดาวน์โหลดใบสมัครอาสาทำความสะอาด 
ได้ที่นี่  http://www.thaihof.org/page/3961

สอบถามเพิ่มเติม      มูลนิธิสุขภาพไทย โทร.0-2589-4243 , 0-2591-8092   
                           อีเมล์ thaihof@gmail.com

ดำเนินงานโดย        มูลนิธิสุขภาพไทย   สหทัยมูลนิธิ   เครือข่ายพุทธิกา
สนับสนุนโดย          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
                           กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved