ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของที่ใช้แล้ว และยังไม่ได้ใช้ โครงการ “ปันน้ำใจให้น้อง”
จัดครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 6 มี.ค. 59
บริจาคได้ที่ : ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 2   โทร. 9-9791-2 ต่อ 102-108
มือที่ให้+ใจที่เบิกบาน = “ท่าน”
งานธุรการและสนันสนุก ฝ่ายการคลัง จัดโครงการปันน้ำใจให้น้อง
“โครงการปันน้ำใจให้น้อง”

1. หลักการและเหตุผล
     การปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นสิ่งที่คณะฯ ให้ความสำคัญอันจะทำให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีในการแบ่งปัน การเป็นผู้ให้ อีกทั้งได้ประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน ที่มีจิตสำนึกดีใช้เวลาว่างจากการเรียนเข้าวัด เพื่อศึกษาพุทธศาสนา อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จะเห็นได้จากสภาพสังคมไทยกำลังเปลี่ยนไปจากสังคมเกษตรกรรมเป็น สังคมอุตสาหกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ต่างมุ่งแต่จะประกอบภารกิจเกี่ยวกับอาชีพการงานที่รัดตัว โดยไม่มีเวลาสนใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือประพฤติตนในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เด็กและเยาวชนที่เกิดมาในครอบครัวชาวพุทธจึงขาดแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักของพรพุทธศาสนา ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้วัดในฐานะเป็นศูนย์กลางของชุมชนได้จัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยเน้นให้พระสงฆ์เป็นผู้อบรมสั่งสอน ก็จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการอบรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่วัยการศึกษา และได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดการศึกษาได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตามสมควรแก่วัย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้วัด มีบทบาทการปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน ให้เป็นเอกลัษณ์ของวิถีชีวิตในสังคมไทยตลอดไป

     ด้วยเหตุนี้ การจัดโครงการปันน้ำใจให้น้อง จึงเล็งเห็นว่าควรจะนำสิ่งของที่เหลือใช้หรือยังไม่ได้ใช้ มาจัดจำหน่ายในราคาที่ถูกให้กับเด็กและเยาวชน และบุคคลที่สนใจ  บุคลากรที่สนใจร่วมกันบริจาคสิ่งของใช้แล้ว หรือยังไม่ได้ใช้ อาทิเช่น สมุด , หนังสือ , อุปกรณ์การเรียน , หนังสืออ่านเล่น , เสื้อผ้า , เครื่องนุ่งห่มกันหนาว , อุปกรณ์กีฬา , หนังสือทุกประเภท ของเล่นต่างๆ และอื่นๆ ตามแต่จะหามาได้ โดยจะนำรายได้ทั้งหมดมอบให้กับโรงเรียนพุทธศานาวันอาทิตย์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ถวายอาหารเพลพระที่สอนหนังสือ ค่าอาหารกลางวันเด็กๆ ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

     • เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงเรียนพถทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     • เพื่อขอรับบริจาคสิ่งของที่ใช้แล้วหรือยังไม่ได้ใช้ นำมาจำหน่ายในราคาประหยัด
     • เพื่อให้เยาวชนรู้จักเป็นผู้ให้และผู้รับ ในเวลาเดียวกัน
     • เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในสังคม
     • เพื่อให้บุคลากรงานธุรการและสนันสนถน หน่วยงานภายในสำนักงานฝ่ายการคลัง บุคลากรภายใน/ภายนอกคณะฯ ได้มีความสุขจากการเป็นผู้ให้ โดยการสละของตน ให้กับผู้อื่นทที่เขาขาดแคลน ทำให้เกิดอานิสงส์กับผู้ทำต่อไป

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและยุทธศาสตร์คณะฯ

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ บุคลากรงานธุรการและสนับสนุน ฝ่ายการคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวลศีริราช เขตบางกอกน้อย กทม.10700

5. กลุ่มเป้าหมาย
    ผู้ให้ : บุคลากรงานธุรการและสนันสนุน หน่วยงานภายในสำนักงานฝ่ายการคลัง  บุคลากรภายใน/ภายนอกคณะฯ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
    ผู้รับ : เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี พระอาจารย์ผู้สอน ผู้ปกครองนัดเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     6.1 เจ้าหน้าที่งานธุรการและสนันสนุน หน่วยงานภายในการคลัง และบุคลากรภายใน/ภายนอกออกคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้และยังไม่ได้ใช้ ร่วมทั้งปัจจัยตามกำลังศรัทธา ทำให้ผู้ให้เกิดความสุขในการบริจาค ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐ
     6.2  เด็กและเยาวชน มีความสุขได้เป็นผู้รับ และเป็นผู้ให้เห็นคุณค่าของ ของที่ได้รับ
     6.3 เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมงาน ได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุด

ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้

     โปรดติดต่อกลับ งานธุรการและสนันสนุน ฝ่ายการคลัง ตึกชัยยาทนเรนทร์ ชั้น2 (OPDเก่า) โทร. 02-4199791-2 ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (ไม่สะดวกเรามเจ้าหน้าที่ของงานธุรการและสนับสนุน ฝ่ายการคลังขึ้นไปรับ ด้วยตนเอง) หรือโทร. 99791-2 ต่อ 107  102  103  108  มีเจ้าหน้าที่งานธุรการ

ขออนุโมทนาการบุญ

สิ่งของบริจาคทุกประเภท รับบริจาคต่อเนื่องถึงปี 59

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved