ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ โครงการปัน หนังสือสู่มือน้อง
งบประมาณ ฝ่านการคลัง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
“ จัดโครงการปัน หนังสือสู่น้อง “
โทร. 97670

หลักการและเหตุผล
     การปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นสิ่งที่คณะฯให้ความสำคัญอันจะทำให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีในการแบ่งปัน การเป็นผู้ให้อีกทั้งได้ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยเฉพาะเด็กๆ และจากผลการสำรวจของสำนักงานสถิตแห่งชาติ พบว่า คนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงานเฉบี่ย 37 นาทีต่อวัน แม้จะนับได้ว่าเกิน 8 บรรทัดเมื่อเทียบกับผลสำรวจเมื่อปี 2554 โดยทุกกลุ่มวัยมีอัตราการอ่านหลังสือสูงสุดถึงร้อยละ 95.1 รองลงมาคือ กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มวัยสูงอายุ ส่วนใหญ่อ่านจากรูปเล่มหนังสือเอกสารถึงร้อยละ 99.3 รองลงมา คืออินเทอร์เน็ต ร้อยละ 10.1 แท็บเล็จและสมาร์ทโฟน ร้อยละ 1.8 จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการ “ ปันหนังสือ สู่มือน้อง “ ในปีงบประมาณ 2559

วัตถุประสงค์
     เพื่อให้บุคลากรของงานงบประมาณหน่วยงานภายในสำนักงานฝ่ายการคลัง และบุคลากรภายใน/ภายนอกคณะฯ ได้มีความสุขจากการเป็นผู้ให้ เกิดสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยการปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่านหนังสือตั้งแต่เด็ก

กลุ่มเป้าหมาย
     ผู้ให้ : บุคลากรของงานงบประมาณ หน่วยงานภายในสำนักงาน ฝ่ายการคลัง และบุคลากรภายใน/ภายนอกคณะฯ
     ผู้รับ : เด็กเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

ระยะเวลาดำเนินการโครงการเริ่มต้น เริ่มต้น พฤศจิกายน สิ้นสุด กันยายน 2559

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     โปรดติดต่อกลับ งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 2 (OPD เก่า) โทร. 02-4197670-1 ได้แต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ กล่องรับบริจาคฝายการคลัง หรือหากไม่สะดวกในการจัดส่ง เรามีบริการเจ้าหน้าที่ ขึ้นไปรับด้วยตนเอง

ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญ และสุขภาพแข็งแรงตลอดไป
หนังสือที่รับบริจาคทุกประเภท รับบริจาคอย่างต่อเนื่องถึงปี 2560

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved