ปลูกฝังจิตสำนึก ฝึกฝนวินัย ให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่ออุปนิสัยที่ดีงาม และการพัฒนาจิตใจที่ยั่งยืน 

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไป-กลับ)

สืบเนื่องโครงการ  รณรงค์เก็บขยะ รักษาความสะอาด ปีที่ ๖

สถานที่  โบราณสถาน จ.ลพบุรี เส้นทางเดินรณรงค์เก็บขยะ

๑. รอบกำแพง พิพิธภัณฑ์ วัง นารายณ์(พระนารายณ์ราชนิเวศน์) 
๒. วัดเสาธงทอง (วัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยา)
๓. บ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านหลวงวิชาเยนทร์
๔. เทวสถานปรางค์แขก
๕.โบราณสถาน พระปรางค์สามยอด
๖.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี

เนื้องานกิจกรรม – ข้อแนะนำก่อนสมัคร 

๑. เดินเก็บขยะ และร่วมรณรงค์ รักษาความสะอาด

๒. รับรู้ มองเห็น ปัญญาที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วกลับมาปรับปรุงแก้ไขที่ ตัวของเราเอง

๓.ใช้พื้นที่ตรงนี้ฝึกฝน ขัดเกลา ปรับปรุง พัฒนา สภาวะจิตใจตัวเอง

๔.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง ด้วยหัวใจอนุรักษ์สิ่งดีงาม

* มีเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา สำหรับนักเรียนนักศึกษา

เดินทางโดย  รถบัสปรับอากาศ

ค่าใช้จ่าย  สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๔๐๐ บาท

โดยแจกแจงดังนี

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7KnV2VCWY57EJq902dXB-4ase6SDe9zKHtj91Qf7zhx6Hyg/viewform

สอบถามเพิ่มเติม
คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://www.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

หมายเหตุ

หากกดลงทะเบียนไม่ได้ ให้แจ้งชื่อ ชื่อกิจกรรม เบอร์โทรศัพท์ มาที่ arsa.aree@gmail.com

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved