ศูนย์อาสาสมัครศิริราช ภายใต้งานกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอขอบคุณบุคลากรภายในคณะฯ อาสาสมัครเครือข่ายนักเรียน 5 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนสวนอนันต์ โรงเรียนสุวรรณาราม โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "อาสาสมัครลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนวัดไชยทิศ" ของโครงการศิริราชสานสองวัย : บางกอกน้อยโมเดล" 

ในวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560 ที่สำเร็จได้ด้วยดีเพราะมีอาสาสมัครทุกท่านเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าอากาศจะร้อนขนาดไหนอาสาสมัครก็สู้ไม่ถอย ต้องขอขอบคุณอาสาทุกท่านด้วยใจจริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาสาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเราแล้วจะกลับมาร่วมกิจกรรมกับเราอีกในครั้งต่อไป

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved