ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยศูนย์อาสาสมัครศิริราช งานกิจกรรมเพื่อสังคม ได้เปิดประกาศขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชและบุคคลที่สนใจร่วมกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนในเขตบางกอกน้อยตระหนักเห็นถึงความสำคัญของแม่น้ำ คูคลอง ในกิจกรรมจัดเก็บกิ่งไม้ ขยะ และปรับภูมิทัศน์ ริมคลองแกลบ เขตบางกอกน้อย ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ขณะนี้ได้ทำการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อย ทางศูนย์อาสาสมัครศิริราช ขอขอบพระคุณ อาสาสมัคร ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 2 กิจกรรมตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บกิ่งไม้ ขยะ และปรับภูมิทัศน์ ริมคลองแกลบ 11 ท่าน

1 ขจรศักดิ์ นรสีห์
2 พีรพล รินทราวิไล
3 นวลพรรณ วงษ์ศรีนาค
4 มาริษา ลีภัทรกิจ
5 พิจาริน โกษาคาร
6 อรอนงค์ สระสม
7 ปริณดา โสธรบุญ
8 ชัญญานุช อรรจนพจนีย์
9 ศิริลักษณ์ พูลเกษม
10 ณรงค์วิทย์ ศักดิ์อาธรทรัพย์

11 เกียรติศักดิ์ ลิ้มไพบูลย์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ 15 ท่านดังนี้

1 อรรถพล ดวงสวรรค์
2 นิภาพร สุขดี
3 อารีสุคนธ์  รักษาสัตย์
4 ญาณวรุตม์  คลุกกระโทก
5 ฐิติกร ภาณุประยูร
6 ณัฐชฏา  แสงบำรุง
7 สาสิตรี ใจกล้า
8 กุลนันทน์ ชาวไร่นาค
9 ภานุพันธ์ ธรรมจักร
10 สลิลทิพย์ เกษศรี
11 ปองจิตรา จิตต์จำนงค์
12 กิตติยาภรณ์ เสริมสุข
13 ศศิธร ชนะวงศ์
14 อินทุอร สุระกาล
15 นภัสวรรณ  ทิสมบูรณ์

     ทางศูนย์อาสาสมัครศิริราชขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรม หากมีข้อผิดพลาดประกาศใดทางศูนย์อาสาสมัครศิริราชขออภัยมา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะกลับมาร่วมกิจกรรมอาสาสมัครกับเราอีก

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved