เมื่อวันที่ 11 – 15 มกราคม 2560 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ส่งทีมแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช  ซึ่งมีแพทย์อาสาสมัครเข้าร่วมดังนี้

     1. รศ.พญ.ฐิติมา  ชินะโชติ     ภาควิชาวิสัญญี

     2. วิทยาอ.นพ.อัฐพร  ตระการสง่า     ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

     3. อ.นพ.ธรรมพร  เนาว์รุ่งโรจน์     ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาเวชบำบัดวิกฤต

     4. นพ.สมาทร  ถกลวิบูลย์     ภาควิชาอายุรศาสตร์  สาขาวิชาประสาทวิทยา

     ในนามศูนย์อาสาสมัครศิริราชขอขอบพระคุณแพทย์อาสาทั้ง 4 ท่าน ที่เสียเวลามาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วมและช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ด้วยความตั้งใจ

     ท่านสามารถร่วมกิจกรรมและรับข่าวสารกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์/เฟสบุ๊ค “ศูนย์อาสาสมัครศิริราช”

http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/csr/volunteersiriraj/index.asp

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved