อาสาลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการบางกอกน้อยโมเดล (รับเฉพาะบุคลากร)

เปิดรับอาสา : 10 กรกฎาคม 2561 ถึง 18 กรกฎาคม 2561

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครพัฒนาคูคลองเขตบางกอกน้อย(สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

เปิดรับอาสา : 4 กรกฎาคม 2561 ถึง 7 กรกฎาคม 2561

ปิดรับอาสา


กิจกรรมปรับภูมิทัศน์คลองวัดไชยทิศ ครั้งที่ 2

เปิดรับอาสา : 22 พฤษภาคม 2561 ถึง 4 มิถุนายน 2561

ปิดรับอาสา


ครงการบางกอกน้อยโมเดลประจำเดือนมิถุนายน

เปิดรับอาสา : 21 พฤษภาคม 2561 ถึง 24 มิถุนายน 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดล" วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561

เปิดรับอาสา : 3 พฤษภาคม 2561 ถึง 25 พฤษภาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดล" วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 2561

เปิดรับอาสา : 3 พฤษภาคม 2561 ถึง 23 พฤษภาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดล" วันเสาร์ที่ 19 พ.ค. 2561

เปิดรับอาสา : 3 พฤษภาคม 2561 ถึง 16 พฤษภาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดล" เดือนพฤษภาคม

เปิดรับอาสา : 4 เมษายน 2561 ถึง 3 พฤษภาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดล" เดือนเมษายน

เปิดรับอาสา : 4 เมษายน 2561 ถึง 17 เมษายน 2561

ปิดรับอาสา


ปรับภูมิทัศน์ ริมคลองทรงเทวดา

เปิดรับอาสา : 16 มีนาคม 2561 ถึง 25 มีนาคม 2561

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved