ข่าวบริการ
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม2560
หมวดหมู่ : ข่าววิชาการ | 21 กันยายน 2560 16:15 น.

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ 8/2560

                                                                                         วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560

ณ  ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ 

ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ชั้น 2

---------------------------------------------------------------------------------------

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม                

1.นพ.มนตรี                         ตู้จินดา                                   นายกกิตติมศักดิ์

2.พญ.มานี                            ปิยะอนันต์                             นายกสมาคม

3.นพ.อนุพันธ์                     ตันติวงศ์                                 อุปนายก

4.พญ.สุชาดา                       กัมปนาทแสนยากร                เลขาธิการ

5.พญ.สมบูรณ์                     ธรรมเถกิงกิจ                           เหรัญญิก

6.นพ.สยาม                            พิเชฐสินธุ์                              ประชาสัมพันธ์

7.นพ.นิพนธ์                          พวงวรินทร์                            สาราณียกร

8.นพ.วิปร                              วิประกษิต                              ฝ่ายวิชาการ

9.พญ.นวลศรี                        ทิวทอง                                   กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น

10.พล.อ.อ.อวยชัย                เปลื้องประสิทธิ์                    กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าต่างประเทศ

11.นพ.กีรติ                            เจริญชลวานิช                        กรรมการกลางฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ

12.นพ.พล                              หิรัณยศิริ                                กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

13.นพ.อติเรก                        จิวะพงศ์                               กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

14.นพ.ไสว                            ลิมปิษเฐียร                            กรรมการที่ปรึกษา

15.พญ.อรุณ                           วงษ์จิราษฎร์                       กรรมการที่ปรึกษา

16.พญ.จันทพงษ์                   วะสี                                    กรรมการที่ปรึกษา

17.นพ.วิบูล                            สุนทรพจน์                         กรรมการที่ปรึกษา

18.นพ.วีระเดช                      ถิระวัฒน์                                กรรมการที่ปรึกษา              

19.พญ.เล็ก                            ปริวิสุทธิ์                 กรรมการที่ปรึกษา

20.พญ.วรรณี                       นิธิยานันท์                              กรรมการที่ปรึกษา

21.นพ.ปรัญญา                      สากิยลักษณ์                          ตัวแทนแพทย์ศิริราชรุ่น 96

22.นพ.เอกวิทย์                      เกยุราพันธ์                             ตัวแทนนพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ

 

 

 

 

 

 

 

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

1.นพ.ชนินทร์                        ล่ำซำ                                    ปฏิคม

2.พญ.สุภาวดี                         ลิขิตมาศกุล                         นายทะเบียน

3.นพ.ชาญวิทย์                      ตรีพุทธรัตน์                        ประชาสัมพันธ์

4.นพ.ดาวฤกษ์                      สินธุวณิชย์                            ผู้ช่วยสาราณียกร

5.นพ.ศุภกร                        โรจนนินทร์                              ฝ่ายวิชาการ     

6.นพ.ธวัชชัย                      อัครวิพุธ                                   ฝ่ายวิชาการ

7.พญ.สมบูรณ์                       เกียรตินันท์                            กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น

8.นพ.ภานุพันธ์                     ทรงเจริญ                                กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก  

9.พล.อ.ต.สันติ                      ศรีเสริมโภค                          กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก              

10.นพ.วรการ                        จิรานันตรัตน์                         กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก

11.นพ.เข็มชาติ                      หวังทวีทรัพย์                         กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ                     

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

นางโชตินา                         จ้อยจุมพจน์                            เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

นางสาวสุพรรณา               หู้เต็ม                                     เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

 

เปิดประชุมเวลา   12.30 น.

                  

ศ.คลินิก พญ.มานี   ปิยะอนันต์  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ   เป็นประธาน

กล่าวเปิดประชุม เวลา 12.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  1                  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

 

 

ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 

 ระเบียบวาระที่  2                 รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  7/2560

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2560  วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560  โดยไม่มีข้อแก้ไข

 ที่ประชุมรับทราบ

 

ระเบียบวาระที่  3                  เรื่องสืบเนื่อง

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.เสนอชื่อแพทย์ดีเด่น

 

2.รับขวัญบัณฑิตใหม่

 

 

3.ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560

 

4.งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559 – 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ประชุมวิชาการสัญจร

 

6.จัดกอล์ฟให้กับทางสมาคมศิษย์เก่าฯ 

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมเรื่อง แพทยสภา ขณะนี้ได้เสนอชื่อรศ.นพ.กีรติ  เจริญชลวานิช แพทย์ดีเด่น แพทยสภาประจำปี 2561 ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมเรื่อง งานรับขวัญบัณฑิตใหม่ รุ่น 122  ซึ่งจะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 7  กันยายน 2560 โดยลงเรือริเวอร์ไซด์เหมือนเช่นทุกปี เรียนเชิญท่านกรรมการทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน เวลา 18.00 น. – 21.00 น. ณ ท่าน้ำศิริราช

ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 6 ท่าน กำหนดหมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ที่ประชุมรับทราบ

นพ.ปรัญญา สากิยลักษณ์ ตัวแทนแพทย์ศิริราชรุ่น 96 แจ้งที่ประชุมเรื่อง งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559 – 2560ได้ขอให้นายกสมาคมฯ เป็นประธานงานคืนสู่เหย้าในปีนี้  และได้ประชุมผู้แทนรุ่น96,97 เพื่อวางแผนการจัดงานคืนสู่เหย้า ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561ต้องการจัดให้บรรยากาศรำลึกถึงตอนเป็นนักศึกษาแพทย์ ,ช่วงเช้าจัดกิจกรรมเดินและวิ่งระยะสั้นในพื้นที่ใกล้เคียง มีการทำบุญเลี้ยงพระในตอนเช้า และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน งานช่วงเย็นเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 15.00น. มีการจัดซุ้มอาหาร,กิจกรรมบนเวที,มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น,มีการแสดงของรุ่นต่างๆ,โชว์ลีลาศ,มีวีดิทัศน์เกี่ยวกับความทรงจำของโรงเรียนแพทย์,มอบธง ฯลฯการจัดงานอยู่ในช่วงเลือกOrganizerเพื่อจัดทำตามรูปแบบงานที่ต้องการ และจะมีการประชุมกับตัวแทนรุ่นอีกครั้ง ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป ตัวแทนแพทย์ศิริราชรุ่น 71คือพญ.จันทพงษ์ วะสี และนพ. วิบูล สุนทรพจน์ ตัวแทนแพทย์ศิริราชรุ่น 72 กำลังดำเนินการประชุมกรรมการรุ่นเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะมีในงานคืนสู่เหย้า เช่นกัน

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมเรื่อง ประชุมวิชาการสัญจรปี 2561 ที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันอังคารที่ 12 – วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

นพ.เอกวิทย์ เกยุราพันธ์ ตัวแทน นพ.ภานุพันธ์  ทรงเจริญ แจ้งที่ประชุมว่า  ขอจัดกอล์ฟการกุศลของสมาคมฯ ในช่วงต้นปี 2561  ณ สนามกอล์ฟอมตะสปริง คันทรีคลับ จังหวัดชลบุรี และเสนอให้

นพ.เหลือพร ปุณณกันต์ เป็นประธานคณะกรรมการแข่งขัน, นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ เป็นเลขาธิการ,

นพ.วรการ จิรานันตรัตน์ เป็นที่ปรึกษา ,นพ.เอกวิทย์ เกยุราพันธ์ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ และนพ.อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ เป็นที่ปรึกษา ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

 

 

ระเบียบวาระที่  4                  เรื่องเพื่อพิจารณา

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

 

ไม่มีเรื่องเพื่อพิจารณา

 

ระเบียบวาระที่  5                  รับรองสมาชิกสมัครใหม่

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองสมาชิกสมัครใหม่

วันที่ 24  กรกฎาคม – 31  กรกฎาคม 2560   มีผู้สมัครจำนวน 3 ราย คือ เลขที่ 9148-9150

วันที่   1   สิงหาคม  – 20  สิงหาคม  2560    มีผู้สมัครจำนวน 4 ราย คือ เลขที่ 9151-9154

ตามเอกสารแนบ

ที่ประชุมมีมติรับรอง

  

ระเบียบวาระที่ 6                   การเงินของสมาคม ฯ

หัวข้อ

                                                สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

การเงินของสมาคมฯ

เหรัญญิกสมาคมฯ นำเสนองบการเงินของสมาคม เดือนกรกฎาคม 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมมีมติรับรอง

 

 

 

 ระเบียบวาระที่ 7                  เรื่องอื่นๆ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

2.กำหนดการประชุมประจำเดือน

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือน กันยายน ในวันจันทร์ที่  18 กันยายน  2560  เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ชั้น 2 ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ

ที่ประชุมรับทราบ

  ปิดประชุมเวลา  14.30 น.

                                                                                                                                          

           นางสาวสุพรรณา  หู้เต็ม                                                               แพทย์หญิงสุชาดา     กัมปนาทแสนยากร

          ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าววิชาการ
ข่าวสารสมาชิก
กิจกรรมประจำปี