ข่าวบริการ
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม2560
หมวดหมู่ : ข่าววิชาการ | 6 กันยายน 2560 13:42 น.

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ 7/2560

                                                                                       วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560

ณ  ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ 

ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ชั้น 2

---------------------------------------------------------------------------------------

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม                

1.นพ.มนตรี                         ตู้จินดา                                   นายกกิตติมศักดิ์

2.พญ.มานี                            ปิยะอนันต์                             นายกสมาคม

3.นพ.อนุพันธ์                     ตันติวงศ์                                 อุปนายก

4.พญ.สุชาดา                       กัมปนาทแสนยากร                เลขาธิการ

5.พญ.สมบูรณ์                     ธรรมเถกิงกิจ                           เหรัญญิก

6.พญ.สุภาวดี                         ลิขิตมาศกุล                         นายทะเบียน

7.นพ.นิพนธ์                          พวงวรินทร์                            สาราณียกร        

8.นพ.ดาวฤกษ์                      สินธุวณิชย์                            ผู้ช่วยสาราณียกร

9.พญ.นวลศรี                        ทิวทอง                                   กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น

10.พล.อ.อ.อวยชัย                เปลื้องประสิทธิ์                    กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าต่างประเทศ

11.พล.อ.ต.สันติ                    ศรีเสริมโภค                          กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก              

12.นพ.กีรติ                            เจริญชลวานิช                        กรรมการกลางฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ

13.นพ.พล                              หิรัณยศิริ                                กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

14.นพ.อติเรก                        จิวะพงศ์                               กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

15.พญ.ชนิกา                         ตู้จินดา                                กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

16.นพ.ไสว                            ลิมปิษเฐียร                            กรรมการที่ปรึกษา

17.พญ.อรุณ                           วงษ์จิราษฎร์                       กรรมการที่ปรึกษา

18.พญ.จันทพงษ์                   วะสี                                    กรรมการที่ปรึกษา

19.นพ.วิบูล                            สุนทรพจน์                         กรรมการที่ปรึกษา

20.พญ.เล็ก                            ปริวิสุทธิ์                 กรรมการที่ปรึกษา

21.พญ.วรรณี                       นิธิยานันท์                              กรรมการที่ปรึกษา

22.นพ.นริศ                            กิจณรงค์                             กรรมการที่ปรึกษา

23.พญ.พิชยา                         ไวทยะวิญญู                          ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

1.นพ.ชนินทร์                        ล่ำซำ                                    ปฏิคม      

2.นพ.ชาญวิทย์                      ตรีพุทธรัตน์                        ประชาสัมพันธ์      

3.นพ.สยาม                            พิเชฐสินธุ์                              ประชาสัมพันธ์

4.นพ.ศุภกร                        โรจนนินทร์                              ฝ่ายวิชาการ     

5.นพ.ธวัชชัย                      อัครวิพุธ                                   ฝ่ายวิชาการ

6.นพ.วิปร                              วิประกษิต                              ฝ่ายวิชาการ

7.พญ.สมบูรณ์                       เกียรตินันท์                            กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น

8.นพ.ภานุพันธ์                     ทรงเจริญ                                กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก  

9.นพ.วรการ                          จิรานันตรัตน์                         กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก

10.นพ.เข็มชาติ                      หวังทวีทรัพย์                         กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ                     

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

นางโชตินา                         จ้อยจุมพจน์                            เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

นางสาวสุพรรณา               หู้เต็ม                                     เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

 

เปิดประชุมเวลา   12.30 น.

                  

ศ.คลินิก พญ.มานี   ปิยะอนันต์  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ   เป็นประธาน

กล่าวเปิดประชุม เวลา 12.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  1                  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.พิธีทำบุญตักบาตร

 

 

 

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมเรื่อง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ ลานทางเดินบริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ที่ประชุมรับทราบ

 

ระเบียบวาระที่  2                 รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  6/2560

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560  วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560  โดยไม่มีข้อแก้ไข

 ที่ประชุมรับทราบ

 

ระเบียบวาระที่  3                  เรื่องสืบเนื่อง

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.ประชุมวิชาการสัญจร

 

 

2.เสนอชื่อแพทย์ดีเด่น

 

3.รับขวัญบัณฑิตใหม่

 

 

4.ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560

 

5.งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559 – 2560

 

 

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมเรื่อง ประชุมวิชาการสัญจรปี 2560 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 – วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560  มีผู้ร่วมเดินทางทั้งสิ้น 38 ท่าน และวิทยากรอีก 6 ท่าน  มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายประมาณ 280 ท่าน ทางโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมเรื่อง แพทยสภา ขอให้เสนอชื่อแพทย์ดีเด่น แพทยสภา ประจำปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาแล้วให้เสนอชื่อ รศ.นพ.กีรติ  เจริญชลวานิช

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมเรื่อง งานรับขวัญบัณฑิตใหม่ รุ่น 122 มีบัณฑิตจำนวน 290 คน ซึ่งจะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 7  กันยายน 2560 โดยลงเรือริเวอร์ไซด์เหมือนเช่นทุกปี เรียนเชิญท่านกรรมการทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน เวลา 18.00 น. – 21.00 น. ณ ท่าน้ำศิริราช

ที่ประชุมรับทราบ

 ประธานฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 3 ท่าน กำหนดหมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ที่ประชุมรับทราบ

ในการประชุม สมาคมศิษย์เก่าฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 นพ.ปรัญญา สากิยลักษณ์ ตัวแทนแพทย์ศิริราชรุ่น 96 แจ้งที่ประชุมเรื่อง งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559 – 2560  ได้ประชุมผู้แทนรุ่น96,97 เพื่อวางแผนการจัดงานคืนสู่เหย้า ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561ต้องการจัดให้บรรยากาศรำลึกถึงตอนเป็นนักศึกษาแพทย์ ,จัดกิจกรรมเดินและวิ่งระยะสั้นในพื้นที่ใกล้เคียง มีการทำบุญเลี้ยงพระในตอนเช้า และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน งานช่วงเย็นเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 15.00น. มีการจัดซุ้มอาหาร,กิจกรรมบนเวที,มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น,มีการแสดงของรุ่นต่างๆ,โชว์ลีลาศ,มีวีดิทัศน์เกี่ยวกับความทรงจำของโรงเรียนแพทย์,มอบธง ฯลฯ และจะมีการประชุมกับตัวแทนรุ่นอีกครั้งในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อ ตัวแทนแพทย์ศิริราชรุ่น 71คือพญ.จันทพงษ์ วะสี และนพ. วิบูล สุนทรพจน์ ตัวแทนแพทย์ศิริราชรุ่น 72 กำลังดำเนินการประชุมกรรมการรุ่นเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะมีในงานคืนสู่เหย้า เช่นกัน

ที่ประชุมรับทราบ

 

ระเบียบวาระที่  4                  เรื่องเพื่อพิจารณา

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.สนับสนุนกอล์ฟการกุศล

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมว่า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญสมาคมฯส่งทีมร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ทางสมาคมฯ สนับสนุนส่งทีมทั่วไป 1 ทีม เป็นเงิน 35,000 บาท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

 

ระเบียบวาระที่  5                  รับรองสมาชิกสมัครใหม่

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองสมาชิกสมัครใหม่

วันที่ 19  มิถุนายน – 30  มิถุนายน 2560          มีผู้สมัครจำนวน 11 ราย คือ เลขที่ 9130-9140

วันที่   1   กรกฎาคม  – 23  กรกฎาคม  2560    มีผู้สมัครจำนวน   7 ราย คือ เลขที่ 9141-9147

ตามเอกสารแนบ

ที่ประชุมมีมติรับรอง

  

ระเบียบวาระที่ 6                   การเงินของสมาคม ฯ

หัวข้อ

                                                สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

การเงินของสมาคมฯ

เหรัญญิกสมาคมฯ นำเสนองบการเงินของสมาคม เดือนมิถุนายน 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมมีมติรับรอง

 

 

 

 

  ระเบียบวาระที่ 7                 เรื่องอื่นๆ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.เปิดระบบศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช

 

 

 

 

 

 

2.กำหนดการประชุมประจำเดือน

พญ.พิชยา ไวทยะวิญญู ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งที่ประชุมเรื่อง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ทำการเปิดระบบลงทะเบียนศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  และได้ส่งจดหมายเชิญคณะกรรมการ มาช่วยกันร่วมโปรโมทระบบศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะกรรมการได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง  สรุปคือมีปัญหาอยู่ที่ต้องใช้ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งอาจจะเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพหาประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้ ถ้าตัดข้อมูลทั้ง 2 อย่างนี้ได้ น่าจะมีโอกาสได้รับข้อมูลมากกว่า จึงขอให้พญ.พิชยา กลับไปทบทวนรายละเอียด และนำมาเสนอใหม่อีกครั้ง

 ที่ประชุมรับทราบ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือน สิงหาคม ในวันจันทร์ที่  21  สิงหาคม 2560  เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ชั้น 2 ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ

ที่ประชุมรับทราบ

  ปิดประชุมเวลา  14.30 น.

                                                                                                                                          

           นางสาวสุพรรณา  หู้เต็ม                                                               แพทย์หญิงสุชาดา     กัมปนาทแสนยากร

          ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าววิชาการ
ข่าวสารสมาชิก
กิจกรรมประจำปี