ข่าวบริการ
รายงานการประชุมเดือนมิถุนายน2560
หมวดหมู่ : ข่าววิชาการ | 2 สิงหาคม 2560 08:41 น.

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ 6/2560

                                                                                        วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560

ณ  ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ 

ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ชั้น 2

---------------------------------------------------------------------------------------

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม                

1.นพ.มนตรี                         ตู้จินดา                                   นายกกิตติมศักดิ์

2.นพ.สมหวัง                       ด่านชัยวิจิตร                          นายกกิตติมศักดิ์

3.พญ.มานี                            ปิยะอนันต์                             นายกสมาคม

4.นพ.อนุพันธ์                     ตันติวงศ์                                 อุปนายก

5.พญ.สุชาดา                       กัมปนาทแสนยากร                เลขาธิการ

6.พญ.สมบูรณ์                     ธรรมเถกิงกิจ                           เหรัญญิก

7.นพ.นิพนธ์                          พวงวรินทร์                            สาราณียกร

8.พญ.นวลศรี                        ทิวทอง                                   กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น

9.พล.อ.อ.อวยชัย                 เปลื้องประสิทธิ์                    กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าต่างประเทศ

10.นพ.กีรติ                            เจริญชลวานิช                        กรรมการกลางฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ

11.นพ.พล                              หิรัณยศิริ                                กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

12.นพ.อติเรก                        จิวะพงศ์                               กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

13.นพ.ไสว                            ลิมปิษเฐียร                            กรรมการที่ปรึกษา

14.นพ.บุญเจือ                       ธรณินทร์                            กรรมการที่ปรึกษา

15.นพ.ประสงค์                    บูรณ์พงศ์                            กรรมการที่ปรึกษา

16.พญ.อรุณ                           วงษ์จิราษฎร์                       กรรมการที่ปรึกษา

17.พญ.จันทพงษ์                   วะสี                                    กรรมการที่ปรึกษา

18.นพ.วิบูล                            สุนทรพจน์                         กรรมการที่ปรึกษา

19.นพ.วีระเดช                      ถิระวัฒน์                             กรรมการที่ปรึกษา

20.พญ.เล็ก                            ปริวิสุทธิ์                 กรรมการที่ปรึกษา

21.นพ.ปรัญญา                     สากิยลักษณ์                        ตัวแทนแพทย์ศิริราชรุ่น96

22.พญ.พิชยา                         ไวทยะวิญญู                          ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

1.นพ.ชนินทร์                        ล่ำซำ                                    ปฏิคม      

2.พญ.สุภาวดี                         ลิขิตมาศกุล                         นายทะเบียน

3.นพ.ชาญวิทย์                      ตรีพุทธรัตน์                        ประชาสัมพันธ์      

4.นพ.สยาม                            พิเชฐสินธุ์                              ประชาสัมพันธ์

5.นพ.ดาวฤกษ์                      สินธุวณิชย์                            ผู้ช่วยสาราณียกร

6.นพ.ศุภกร                        โรจนนินทร์                              ฝ่ายวิชาการ     

7.นพ.ธวัชชัย                      อัครวิพุธ                                   ฝ่ายวิชาการ

8.นพ.วิปร                              วิประกษิต                              กรรมการกลางฝ่ายวิชาการ

9.พญ.สมบูรณ์                       เกียรตินันท์                            กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น

10.นพ.ภานุพันธ์                   ทรงเจริญ                                กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก  

11.พล.อ.ต.สันติ                    ศรีเสริมโภค                          กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก              

12.นพ.วรการ                        จิรานันตรัตน์                         กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก

13.นพ.เข็มชาติ                      หวังทวีทรัพย์                         กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ                     

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

นางโชตินา                         จ้อยจุมพจน์                            เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

นางสาวสุพรรณา               หู้เต็ม                                     เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

 

เปิดประชุมเวลา   12.30 น.

                  

ศ.คลินิก พญ.มานี   ปิยะอนันต์  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ   เป็นประธาน

กล่าวเปิดประชุม เวลา 12.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  1                  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.พิธีทำบุญตักบาตร

 

 

 

2.การประชุมวิชาการสามสถาบัน

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมเรื่อง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 07.00 น. ณ.ลานทางเดินบริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมเรื่อง การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2560 : จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราชฯ หัวข้อ “Hand in Hand towards Healthy Society: ร่วมมือกันสรรสร้างสุขภาวะของสังคม” ในระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ ห้อง Lotus ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  ขอให้กรรมการท่านที่จะร่วมประชุมลงชื่อได้กับทางสมาคมฯ

ที่ประชุมรับทราบ

 

 ระเบียบวาระที่  2                 รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  5/2560

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2560  วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560  โดยไม่มีข้อแก้ไข

 ที่ประชุมรับทราบ

 

ระเบียบวาระที่  3                  เรื่องสืบเนื่อง

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.ประชุมวิชาการสัญจร

 

 

 

2.รับขวัญบัณฑิตใหม่

 

 

3.ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560

 

4.งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559 – 2560

 

 

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมเรื่อง ประชุมวิชาการสัญจรปี 2560 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 – วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560  ขณะนี้มีผู้แจ้งความประสงค์ร่วมเดินทาง 39 ท่าน  ค่าใช้จ่ายท่านละ 4,000 บาท เดินทางโดยรถบัสออกจากโรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560  เวลา 06.00 น. และเดินทางกลับถึงโรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น.

 ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมเรื่อง งานรับขวัญบัณฑิตใหม่ รุ่น 122 มีบัณฑิตจำนวน 290 คน ซึ่งจะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 7  กันยายน 2560 โดยลงเรือริเวอร์ไซด์เหมือนเช่นทุกปี เรียนเชิญท่านกรรมการทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน เวลา 18.00 น. – 21.00 น. ณ ท่าน้ำศิริราช

ที่ประชุมรับทราบ

 ประธานฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น แจ้งที่ประชุมว่า ได้ทำหนังสือส่งไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว กำหนดหมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ที่ประชุมรับทราบ

นพ.ปรัญญา สากิยลักษณ์ ตัวแทนแพทย์ศิริราชรุ่น 96 แจ้งที่ประชุมเรื่อง งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559 – 2560  ได้ประชุมผู้แทนรุ่น96,97 เพื่อวางแผนการจัดงานคืนสู่เหย้า ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561ต้องการจัดให้บรรยากาศรำลึกถึงตอนเป็นนักเรียนแพทย์ ,จัดกิจกรรมเดินและวิ่งระยะสั้นในพื้นที่ใกล้เคียง มีการทำบุญเลี้ยงพระในตอนเช้า และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน งานช่วงเย็นเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 15.00น. มีการจัดซุ้มอาหาร,กิจกรรมบนเวที,มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น,มีการแสดงของรุ่นต่างๆ,โชว์ลีลาศ,มีวีดิทัศน์เกี่ยวกับความทรงจำของโรงเรียนแพทย์,มอบธง ฯลฯ และจะมีการประชุมกับตัวแทนรุ่นอีกครั้งในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

 

ระเบียบวาระที่  4                  เรื่องเพื่อพิจารณา

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.เสนอชื่อแพทย์ดีเด่น

 

2.ทุนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช  ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมเรื่อง แพทยสภา ขอให้เสนอชื่อแพทย์ดีเด่น แพทยสภา ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ  แจ้งที่ประชุมเรื่อง ทุนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์จะจัดมอบทุนให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา2560 ชื่อทุน “ อำนวย อัมพุช ”โดยมอบหมายให้ นพ.กีรติ  เจริญชลวานิช พิจารณาจัดมอบทุนให้นักศึกษาแพทย์ฆนัท  จันทรทองดี  จำนวน 10,000  บาท ต่อเดือน  เป็นระยะเวลา 1 ปี

ที่ประชุมรับทราบ

 

 ระเบียบวาระที่  5                 รับรองสมาชิกสมัครใหม่

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองสมาชิกสมัครใหม่

วันที่ 15  พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2560     มีผู้สมัครจำนวน  5 ราย คือ เลขที่ 9115-9119

วันที่  1    มิถุนายน  – 18  มิถุนายน   2560     มีผู้สมัครจำนวน 10 ราย คือ เลขที่ 9120-9129

ตามเอกสารแนบ

ที่ประชุมมีมติรับรอง

 

 ระเบียบวาระที่ 6                  การเงินของสมาคม ฯ

หัวข้อ

                                                สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

การเงินของสมาคมฯ

เหรัญญิกสมาคมฯ นำเสนองบการเงินของสมาคม เดือนพฤษภาคม 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมมีมติรับรอง

 

  ระเบียบวาระที่ 7                 เรื่องอื่นๆ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.เปิดระบบศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช

 

 

 

 

2.กำหนดการประชุมประจำเดือน

พญ.พิชยา ไวทยะวิญญู ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งที่ประชุมเรื่อง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ทำการเปิดระบบศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  และได้ส่งจดหมายเชิญคณะกรรมการศิษย์เก่าแพทย์ฯ มาช่วยกันร่วมโปรโมทระบบศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมมอบหัวเข็มขัดให้แก่คณะกรรมการฯ เป็นที่ระลึก และจะนำหัวเข็มขัดมาจำหน่ายในงานคืนสู่เหย้าอีกด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือน กรกฎาคม ในวันจันทร์ที่  24  กรกฎาคม 2560  เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ชั้น 2 ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ

ที่ประชุมรับทราบ

  ปิดประชุมเวลา  14.30 น.

                                                                                                                                          

           นางสาวสุพรรณา  หู้เต็ม                                                               แพทย์หญิงสุชาดา     กัมปนาทแสนยากร

          ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าววิชาการ
ข่าวสารสมาชิก
กิจกรรมประจำปี