ข่าวบริการ
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2560
หมวดหมู่ : ข่าววิชาการ | 27 มิถุนายน 2560 09:36 น.

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ 5/2560

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560

ณ  ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ 

ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ชั้น 2

---------------------------------------------------------------------------------------

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

1.นพ.สมหวัง                       ด่านชัยวิจิตร                          นายกกิตติมศักดิ์

2.พญ.มานี                            ปิยะอนันต์                             นายกสมาคม

3.นพ.อนุพันธ์                     ตันติวงศ์                                 อุปนายก

4.พญ.สุชาดา                       กัมปนาทแสนยากร                เลขาธิการ

5.พญ.สมบูรณ์                     ธรรมเถกิงกิจ                           เหรัญญิก

6.นพ.นิพนธ์                          พวงวรินทร์                            สาราณียกร

7.นพ.วิปร                              วิประกษิต                              กรรมการกลางฝ่ายวิชาการ

8.พญ.นวลศรี                        ทิวทอง                                   กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น

9.พล.อ.อ.อวยชัย                 เปลื้องประสิทธิ์                    กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าต่างประเทศ

10.นพ.ภานุพันธ์                   ทรงเจริญ                                กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก  

11.พล.อ.ต.สันติ                    ศรีเสริมโภค                          กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก

12.นพ.กีรติ                            เจริญชลวานิช                        กรรมการกลางฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ

13.นพ.พล                              หิรัณยศิริ                                กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

14.นพ.อติเรก                        จิวะพงศ์                               กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

15.นพ.ไสว                            ลิมปิษเฐียร                            กรรมการที่ปรึกษา

16.นพ.บุญเจือ                       ธรณินทร์                            กรรมการที่ปรึกษา

17.พญ.อรุณ                           วงษ์จิราษฎร์                       กรรมการที่ปรึกษา

18.พญ.จันทพงษ์                   วะสี                                    กรรมการที่ปรึกษา

19.นพ.วิบูล                            สุนทรพจน์                         กรรมการที่ปรึกษา

20.พญ.เล็ก                            ปริวิสุทธิ์                 กรรมการที่ปรึกษา

21.นพ.นริศ                           กิจณรงค์                                                กรรมการที่ปรึกษารองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

22.พญ.พิชยา                         ไวทยะวิญญู                          ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

1.นพ.ชนินทร์                        ล่ำซำ                                    ปฏิคม      

2.พญ.สุภาวดี                         ลิขิตมาศกุล                         นายทะเบียน

3.นพ.ชาญวิทย์                      ตรีพุทธรัตน์                        ประชาสัมพันธ์      

4.นพ.สยาม                            พิเชฐสินธุ์                              ประชาสัมพันธ์

5.นพ.ดาวฤกษ์                      สินธุวณิชย์                            ผู้ช่วยสาราณียกร

6.นพ.ศุภกร                        โรจนนินทร์                              ฝ่ายวิชาการ     

7.นพ.ธวัชชัย                      อัครวิพุธ                                   ฝ่ายวิชาการ

8.พญ.สมบูรณ์                       เกียรตินันท์                            กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น       

9.นพ.วรการ                          จิรานันตรัตน์                         กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก

10.นพ.เข็มชาติ                      หวังทวีทรัพย์                         กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ                     

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

นางโชตินา                         จ้อยจุมพจน์                            เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

นางสาวสุพรรณา               หู้เต็ม                                     เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

 

เปิดประชุมเวลา   12.30 น.

                  

ศ.คลินิก พญ.มานี   ปิยะอนันต์  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ   เป็นประธาน

กล่าวเปิดประชุม เวลา 12.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระเบียบวาระที่  1                 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

 

ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 ระเบียบวาระที่  2                 รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  4/2560

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560  วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560  โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้

     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

จากเดิม        สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

แก้ไขเป็น     สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร)

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่  3                  เรื่องสืบเนื่อง

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.ประชุมวิชาการสัญจร

 

 

2.รับขวัญบัณฑิตใหม่

 

3.ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560

 

 

4.งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559 – 2560

 

 

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมเรื่อง ประชุมวิชาการสัญจรปี 2560 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 – วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560  ขอให้กรรมการท่านที่จะร่วมเดินทางลงชื่อได้กับทางสมาคมฯ เดินทางโดยรถบัสโดยเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 4,000 บาท รายละเอียดการเดินทางจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

 ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมเรื่อง งานรับปริญญาของบัณฑิตรุ่น 122  จะจัดในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ส่วนวันต้อนรับบัณฑิตใหม่ของสมาคมศิษย์เก่าฯ จะรอถามประธานรุ่นก่อน

ที่ประชุมรับทราบ

ประธานศิษย์เก่าดีเด่น มีการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. รายงานที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์ และการดำเดินงานในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ใช้กฎระเบียบเดิม, คณะกรรมการชุดเดิมประจำปี 2559  ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

นพ.อนุพันธ์  ตันติวงศ์  แจ้งที่ประชุมเรื่อง งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559 – 2560  โดยจะขอเชิญประชุมผู้แทนของศิษย์เก่าที่เป็นเจ้าภาพในงานคืนสู่เหย้ามาร่วมปรึกษาหารือ เพื่อวางแผนการจัดงานคืนสู่เหย้า ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

 

 

ระเบียบวาระที่  4                  เรื่องเพื่อพิจารณา

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

 

ไม่มีเรื่องเพื่อพิจารณา

 ระเบียบวาระที่  5                 รับรองสมาชิกสมัครใหม่

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองสมาชิกสมัครใหม่

วันที่ 10 เมษายน  – 30 เมษายน 2560           มีผู้สมัครจำนวน 9 ราย คือ เลขที่ 9101-9109

วันที่ 1  พฤษภาคม – 14 พฤษภาคม 2560     มีผู้สมัครจำนวน 5 ราย คือ เลขที่ 9110-9114

ตามเอกสารแนบ

ที่ประชุมมีมติรับรอง

 ระเบียบวาระที่ 6                  การเงินของสมาคม ฯ

หัวข้อ

                                                สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

การเงินของสมาคมฯ

เหรัญญิกสมาคมฯ นำเสนองบการเงินของสมาคม เดือนเมษายน 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมมีมติรับรอง

  ระเบียบวาระที่ 7                 เรื่องอื่นๆ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.รวบรวมข้อมูลของศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช

 

 

2.จัดกอล์ฟให้กับทางสมาคมศิษย์เก่าฯ 

3.กำหนดการประชุมประจำเดือน

พญ.พิชยา ไวทยะวิญญู ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งที่ประชุมเรื่อง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำลังรวบรวมข้อมูลของศิษย์เก่าของคณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล  เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับทางมหาวิทยาลัยมหิดล,แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก และจะทำบัตรสมาชิกศิษย์เก่า  ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

นพ.ภานุพันธ์  ทรงเจริญ แจ้งที่ประชุมว่า  จะมีการจัดกอล์ฟเพื่อหารายได้ให้กับทางสมาคมศิษย์เก่าฯ  ภายในปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้า โดยร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ ณ สนามกอล์ฟอมตะ  ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือน มิถุนายน ในวันจันทร์ที่  19 มิถุนายน 2560  เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ชั้น 2 ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ

ที่ประชุมรับทราบ

  ปิดประชุมเวลา  14.30 น.

                                                                                                                                          

           นางสาวสุพรรณา  หู้เต็ม                                                               แพทย์หญิงสุชาดา     กัมปนาทแสนยากร

          ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

วันที่จัดกิจกรรม : 27 มิถุนายน 2560
ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าววิชาการ
ข่าวสารสมาชิก
กิจกรรมประจำปี