ข่าวบริการ
รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2560
หมวดหมู่ : ข่าววิชาการ | 12 มิถุนายน 2560 09:51 น.

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ 4/2560

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560

ณ  ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ 

ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ชั้น 2

---------------------------------------------------------------------------------------

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

1.นพ.สมหวัง                      ด่านชัยวิจิตร                          นายกกิตติมศักดิ์

2.พญ.มานี                           ปิยะอนันต์                             นายกสมาคม

3.พญ.สุชาดา                      กัมปนาทแสนยากร เลขาธิการ

4.พญ.สมบูรณ์                    ธรรมเถกิงกิจ                            เหรัญญิก

5.พญ.สุภาวดี                         ลิขิตมาศกุล                         นายทะเบียน

6.นพ.นิพนธ์                          พวงวรินทร์                            สาราณียกร

7.พญ.นวลศรี                        ทิวทอง                                   กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น

8.พล.อ.ต.สันติ                      ศรีเสริมโภค                          กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก

9.นพ.พล                                หิรัณยศิริ                                กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

10.นพ.อติเรก                        จิวะพงศ์                               กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

11.นพ.ไสว                            ลิมปิษเฐียร                            กรรมการที่ปรึกษา

12.นพ.บุญเจือ                       ธรณินทร์                            กรรมการที่ปรึกษา

13.พญ.อรุณ                           วงษ์จิราษฎร์                       กรรมการที่ปรึกษา

14.นพ.วิบูล                            สุนทรพจน์                         กรรมการที่ปรึกษา

15.นพ.วีระเดช                      ถิระวัฒน์                            กรรมการที่ปรึกษา

16.พญ.เล็ก                           ปริวิสุทธิ์                                  กรรมการที่ปรึกษา

17.พญ.พิชยา                         ไวทยะวิญญู                          ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

1.นพ.อนุพันธ์                      ตันติวงศ์                               อุปนายก

2.นพ.ชนินทร์                        ล่ำซำ                                    ปฏิคม      

3.นพ.ชาญวิทย์                      ตรีพุทธรัตน์                        ประชาสัมพันธ์      

4.นพ.สยาม                            พิเชฐสินธุ์                              ประชาสัมพันธ์

5.นพ.ดาวฤกษ์                      สินธุวณิชย์                            สาราณียกร

6.นพ.ศุภกร                        โรจนนินทร์                              ฝ่ายวิชาการ     

7.นพ.ธวัชชัย                      อัครวิพุธ                  

                                                   ฝ่ายวิชาการ

8.นพ.วิปร                              วิประกษิต                              กรรมการกลางฝ่ายวิชาการ

9.พญ.สมบูรณ์                       เกียรตินันท์                            กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น       

10.พล.อ.อ.อวยชัย                เปลื้องประสิทธิ์                    กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าต่างประเทศ

11.นพ.ภานุพันธ์                   ทรงเจริญ                                กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก  

12.นพ.วรการ                        จิรานันตรัตน์                         กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก

13.นพ.กีรติ                            เจริญชลวานิช                        กรรมการกลางฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ

14.นพ.เข็มชาติ                      หวังทวีทรัพย์                         กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ                     

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

นางโชตินา                         จ้อยจุมพจน์                            เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

นางสาวสุพรรณา               หู้เต็ม                                     เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

 

เปิดประชุมเวลา   12.30 น.

                  

ศ.คลินิก พญ.มานี   ปิยะอนันต์  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ   เป็นประธาน

กล่าวเปิดประชุม เวลา 12.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  1                  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.ถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราชฯ

 

 

 

2.ขอเข้าคารวะในวันสงกรานต์

 

 

3.ประชุมวิชาการสัญจรต่างประเทศ

4.ประชุมวิชาการสัญจร

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมเรื่อง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และผู้มีคุณูปการแก่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องในโอกาส ครบ 129 ปี วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.50 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ  แจ้งที่ประชุมเรื่อง ขอเข้าคารวะ และขอพรท่านอาจารย์นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.  ณ โรงพยาบาลกรุงเทพฯ ซอยศูนย์วิจัย และท่านอาจารย์ ได้ชวน คณะกรรมการ ฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดสุโขทัย  ส่วนวันและเวลา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมเรื่อง อาจารย์นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ เสนอให้จัดประชุมวิชาการสัญจรที่ต่างประเทศ โดยท่านอาจารย์จะเป็นผู้ดูแลเรื่องการเดินทาง

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมเรื่อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เรียนเชิญคณะกรรมการฯ ให้ไปจัดประชุมวิชาการสัญจรปี 2560 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ในวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดอื่นๆจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ที่ประชุมรับทราบ

 ระเบียบวาระที่  2                 รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  3/2560

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560  วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560  โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้

        เรื่องสืบเนื่อง

จากเดิม       นพ.มนตรี ตู้จินดา

แก้ไขเป็น     พญ.ชนิกา ตู้จินดา

ที่ประชุมรับทราบ

 ระเบียบวาระที่  3                 เรื่องสืบเนื่อง

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.งานรดน้ำขอพร

 

 

 

 

2.งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559

 

 

นายกสมาคมฯ  แจ้งที่ประชุมเรื่อง งานรดน้ำขอพรศิษย์เก่าแพทย์อาวุโส ในงานวันคล้ายวันเกิดโรงพยาบาลศิริราช ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 12.50 น. ณ.หอประชุมราชแพทยาลัย จะเรียนเชิญอาจารย์อาวุโส ได้แก่ นพ.เฉก ธนะสิริ,นพ.สุพร เกิดสว่าง,นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ,นพ.นุกูล ปริญญานุสสรณ์,นพ.สุพจน์ อ่างแก้ว ,นพ. มนตรี ตู้จินดา,นพ.อติเรก  จิวะพงศ์,พญ.ชนิกา ตู้จินดา ทางสมาคมฯ ได้จัดให้มีรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ชั้น 2  เวลา 12.00 น. – 12.50 น.

ที่ประชุมรับทราบ               

นายกสมาคมฯ  แจ้งที่ประชุมเรื่อง งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559 เลื่อนจากวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ไปจัดในปีถัดไป โดยมีแพทย์ศิริราชรุ่น 96,97 ครบรอบ 25 ปี และ แพทย์ศิริราชรุ่น 71,72 ครบรอบ  50 ปี เป็นประธานร่วมจัดงาน

ที่ประชุมรับทราบ

 

ระเบียบวาระที่  4                  เรื่องเพื่อพิจารณา

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ

 

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมเรื่อง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ จาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ สนามกอล์ฟ เลควูด คันทรีคลับ ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ 100,000 บาท, ทีมทั่วไป ทีมละ35,000 บาท นายกสมาคมฯ เสนอให้สนับสนุนส่งทีมทั่วไป ทีมละ 35,000 บาท  โดยมอบให้ นายแพทย์วรการ   จิรานันตรัตน์  เป็นผู้รับผิดชอบ

ที่ประชุมเห็นด้วย

 

 ระเบียบวาระที่  5                 รับรองสมาชิกสมัครใหม่

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองสมาชิกสมัครใหม่

วันที่ 20 มีนาคม  – 31 มีนาคม  2560     มีผู้สมัครจำนวน 2 ราย คือ เลขที่ 9099-9100

ตามเอกสารแนบ

ที่ประชุมมีมติรับรอง

 

 ระเบียบวาระที่ 6                  การเงินของสมาคม ฯ

หัวข้อ

                                                สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

การเงินของสมาคม

เหรัญญิกสมาคมฯ นำเสนองบการเงินของสมาคม เดือนมีนาคม 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมมีมติรับรอง

  

 

 

 

 

  ระเบียบวาระที่ 7                 เรื่องอื่นๆ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.กำหนดการประชุมประจำเดือน

 

2.ขอที่อยู่ศิษย์เก่าฯ

 

3.รายงานการประชุม

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือน พฤษภาคม ในวันจันทร์ที่  15 พฤษภาคม 2560  เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ชั้น 2 ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมเรื่อง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ทำเรื่องขอที่อยู่ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

ที่ประชุมรับทราบ

นพ.วิบูล    สุนทรพจน์  แจ้งที่ประชุมเรื่อง ขอให้ส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมแนบรายงานการประชุม และขอให้เพิ่มการจัดส่งทาง E-Mail ด้วยให้กับคณะกรรมการฯ ก่อนวันประชุม

ที่ประชุมรับทราบ                   

  ปิดประชุมเวลา  14.30 น.

                                                                                                                                          

           นางสาวสุพรรณา  หู้เต็ม                                                               แพทย์หญิงสุชาดา     กัมปนาทแสนยากร

          ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าววิชาการ
ข่าวสารสมาชิก
กิจกรรมประจำปี