ข่าวบริการ
รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม2560
หมวดหมู่ : ข่าวประกาศทั่วไป | 12 มิถุนายน 2560 09:51 น.

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ 3/2560

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560

ณ  ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ 

ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ชั้น 2

---------------------------------------------------------------------------------------

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

1.นพ.มนตรี                        ตู้จินดา                               นายกกิตติมศักดิ์

2.นพ.สมหวัง                      ด่านชัยวิจิตร                          นายกกิตติมศักดิ์

3.พญ.มานี                           ปิยะอนันต์                             นายกสมาคม

4.พญ.สุชาดา                      กัมปนาทแสนยากร เลขาธิการ

5.พญ.สมบูรณ์                    ธรรมเถกิงกิจ                            เหรัญญิก

6.นพ.นิพนธ์                          พวงวรินทร์                            สาราณียกร

7.นพ.ดาวฤกษ์                      สินธุวณิชย์                            สาราณียกร

8.พญ.นวลศรี                        ทิวทอง                                   กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น

9.นพ.กีรติ                              เจริญชลวานิช                        กรรมการกลางฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ

10.นพ.พล                              หิรัณยศิริ                                กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

11.นพ.อติเรก                        จิวะพงศ์                               กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

12.นพ.ไสว                            ลิมปิษเฐียร                            กรรมการที่ปรึกษา

13.นพ.ประสงค์                    บูรณ์พงศ์                               กรรมการที่ปรึกษา

14.พญ.จันทพงษ์                   วะสี                                    กรรมการที่ปรึกษา

15.พญ.เล็ก                           ปริวิสุทธิ์                                  กรรมการที่ปรึกษา

16.นพ.นริศ                           กิจณรงค์                                                กรรมการที่ปรึกษา

17.นพ.รัฐพล                         ตวงทอง

18.พญ.พัชรา                         วิสุตกุล

19.พญ.ปรียา                         กาญจนัษฐิติ

20.นพ.ไชยสิทธิ์                   อินทุวงศ์

21.นพ.ดิเรก                           บุญโสภณ

22.นพ.จอมจักร                    จันทรสกุล

23.นพ.สุรพล                        สุวรรณกูล

24.พญ.ภาวิณี                        สุวรรณกูล

25.นพ.สามชัย                       วินะยานุวัติคุณ

26.พญ.สุภัทรา                      เตียวเจริญ

27.นพ.สมบูรณ์                     คุณาธิคม

28.พญ.กัลปังหา                   ภวกูล

29.นพ. พีรพันธ์                    เจริญชาศรี

30.น.พ. ธีระ                           ลิ่มพิทักษ์

31.นพ. ป่วน                          สุทธิพินิจธรรม

32.นพ. นิยม                          เกษจำรัส

33.พญ.กนกวรรณ                ดิลกสกล

34.นพ. โกวิท                        พิมลพันธุ์

35.พญ. วิบูลย์ศรี                   พิมลพันธุ์

36.นพ. สุรศักดิ์                     อังสุวัฒนา

37.พญ.พชยา                         ไวทยะวิญญู

38.พญ.วัฒนา                        วัฒนาภา

39.นพ.สมชัย                         บวรกิตติ                              

 

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

1.นพ.อนุพันธ์                      ตันติวงศ์                               อุปนายก

2.นพ.ชนินทร์                        ล่ำซำ                                    ปฏิคม      

3.พญ.สุภาวดี                         ลิขิตมาศกุล                         นายทะเบียน

4.นพ.ชาญวิทย์                      ตรีพุทธรัตน์                        ประชาสัมพันธ์      

5.นพ.สยาม                            พิเชฐสินธุ์                              ประชาสัมพันธ์

6.นพ.ศุภกร                        โรจนนินทร์                              ฝ่ายวิชาการ     

7.นพ.ธวัชชัย                      อัครวิพุธ                                   ฝ่ายวิชาการ

8.นพ.วิปร                              วิประกษิต                              กรรมการกลางฝ่ายวิชาการ

9.พญ.สมบูรณ์                       เกียรตินันท์                            กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น       

10.พล.อ.อ.อวยชัย                เปลื้องประสิทธิ์                    กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าต่างประเทศ

11.นพ.ภานุพันธ์                   ทรงเจริญ                                กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก  

12.พล.อ.ต.สันติ                    ศรีเสริมโภค                          กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก

13.นพ.วรการ                        จิรานันตรัตน์                         กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก

14.นพ.เข็มชาติ                      หวังทวีทรัพย์                         กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ                     

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

นางโชตินา                         จ้อยจุมพจน์                            เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

นางสาวสุพรรณา               หู้เต็ม                                     เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

 

เปิดประชุมเวลา   12.30 น.

                  

ศ.คลินิก พญ.มานี   ปิยะอนันต์  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ   เป็นประธาน

กล่าวเปิดประชุม เวลา 12.30 น. 

 

 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

 

ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  2/2560

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560  วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  โดยไม่มีข้อแก้ไข

ที่ประชุมรับทราบ

 ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.โครงการวิ่งการกุศล และประชุมวิชาการสัญจร

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

 

 

3.งานรดน้ำขอพร

 

 

 

4.งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559

 

 

นายแพทย์กีรติ    เจริญชลวานิช แจ้งที่ประชุมเรื่อง “โครงการหนึ่งล้านห้าแสนก้าววิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่ –  ศิริราช”   ของนักศึกษาแพทย์  เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพ  เมื่อวันที่ 11 - 17 มีนาคม 2560 วัตถุประสงค์ของโครงการวิ่ง เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา มีนักศึกษาแพทย์ จำนวน 20 คน ร่วมมือร่วมใจกันทำให้ประสมความสำเร็จและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างดียิ่ง รวมยอดบริจาค ขณะนี้ ประมาณ 183 ล้านบาท นายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ และอาจารย์อาวุโส ทั้งหมดจำนวน 33 ท่าน ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิก จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมในขบวนวิ่งด้วย ในขบวนไปตามเส้นทางวิ่งผ่านจังหวัดลำพูน,จังหวัดลำปาง,จังหวัดอุตรดิตถ์,จังหวัดพิษณุโลก,จังหวัดนครสวรรค์,จังหวัดชัยนาท,จังหวัดสิงห์บุรี,จังหวัดอ่างทอง,จังหวัดอยุธยา,จังหวัดปทุมธานี และในโอกาสนี้ทางสมาคมฯ ได้จัดประชุมวิชาการสัญจรประจำปี2560 ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 14-15 มีนาคม 2560 ด้วย โดยมีวิทยากร 10 ท่าน ทางสมาคมฯ ได้มอบเงินให้กับโครงการหนึ่งล้านห้าแสนก้าววิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่ –  ศิริราช จำนวน 95,000 บาท

 ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ  แจ้งที่ประชุมเรื่อง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560

ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ ในการประชุมนี้ ศนพ.สมชัย บวรกิตติ,ผศนพ.ไสว ลิมปิษเฐียร,ศนพ.นิพนธ์   พวงวรินทร์ ได้บรรยายทางวิชาการหัวข้อเรื่อง “Life and Awakening ชีวิตกับการตื่นรู้” ให้กับสมาชิกที่มาประชุมด้วย

ที่ประชุมรับทราบ               

นายกสมาคมฯ  แจ้งที่ประชุมเรื่อง งานรดน้ำขอพรศิษย์เก่าแพทย์อาวุโส ในงานวันคล้ายวันเกิดโรงพยาบาลศิริราช ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 จะเรียนเชิญอาจารย์อาวุโส ได้แก่ นพ.เฉก ธนะสิริ,นพ. มนตรี ตู้จินดา,นพ.อติเรก  จิวะพงศ์,นพ.สุพร เกิดสว่าง,นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ,นพ.นุกูล ปริญญานุสสรณ์,นพ.สุพจน์ อ่างแก้ว,นพ.มนตรี ตู้จินดา ในงานนี้ขอเชิญกรรมการสมาคมฯ มาร่วมงาน

ที่ประชุมรับทราบ               

นายกสมาคมฯ  แจ้งที่ประชุมเรื่อง งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559 เลื่อนจากวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ไปจัดในปีถัดไป โดยมีแพทย์ศิริราชรุ่น 96,97 ครบรอบ 25 ปี และ แพทย์ศิริราชรุ่น 71,72 ครบรอบ  50 ปี เป็นประธานร่วมจัดงาน

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อพิจารณา

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

 

 

ไม่มีเรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่  5  รับรองสมาชิกสมัครใหม่

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองสมาชิกสมัครใหม่

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม  2560     มีผู้สมัครจำนวน 2 ราย คือ เลขที่ 9097-9098

ตามเอกสารแนบ

ที่ประชุมมีมติรับรอง

ระเบียบวาระที่ 6   การเงินของสมาคม ฯ

หัวข้อ

                                                สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

การเงินของสมาคม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการเงินของสมาคมฯ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ตามที่เหรัญญิกเสนอมา โดยไม่มีข้อแก้ไข

ที่ประชุมมีมติรับรอง

 ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.กำหนดการประชุมประจำเดือน

 

3. ขอเข้าคารวะในวันสงกรานต์

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือนเมษายน ในวันจันทร์ที่  10 เมษายน 2560  เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ชั้น 2 ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ  แจ้งที่ประชุมเรื่อง ขอเข้าคารวะ และขอพรท่านอาจารย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.  ณ โรงพยาบาลกรุงเทพฯ ซอยศูนย์วิจัย

ที่ประชุมรับทราบ

  ปิดประชุมเวลา  14.30 น.

                                                                                                                                          

           นางสาวสุพรรณา  หู้เต็ม                                                               แพทย์หญิงสุชาดา     กัมปนาทแสนยากร

          ผู้บันทึก

ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าววิชาการ
ข่าวสารสมาชิก
กิจกรรมประจำปี