ข่าวบริการ
รายงานการประชุมปรำจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
หมวดหมู่ : ข่าววิชาการ | 21 มีนาคม 2560 13:24 น.

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ 2/2560

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ณ  ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ 

ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ชั้น 2

---------------------------------------------------------------------------------------

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

1.นพ.เฉก                          ธนะสิริ                             นายกกิตติมศักดิ์

2.พญ.มานี                         ปิยะอนันต์                        นายกสมาคม

3.นพ.อนุพันธ์                  ตันติวงศ์                                            อุปนายก

4.พญ.สุชาดา                    กัมปนาทแสนยากร           เลขาธิการ

5.พญ.สมบูรณ์                  ธรรมเถกิงกิจ                      เหรัญญิก

6.นพ.นิพนธ์                        พวงวรินทร์                           สาราณียกร

7.นพ.ดาวฤกษ์                     สินธุวณิชย์                            สาราณียกร

8.พญ.นวลศรี                       ทิวทอง                                   กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น

9.นพ.พล                              หิรัณยศิริ                               กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

10.นพ.อติเรก                      จิวะพงศ์                                              กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

11.นพ.ไสว                          ลิมปิษเฐียร                            กรรมการที่ปรึกษา

12.นพ.บุญเจือ                     ธรณินทร์                               กรรมการที่ปรึกษา

13.นพ.ประสงค์                  บูรณ์พงศ์                              กรรมการที่ปรึกษา

14.พญ.อรุณ                         วงษ์จิราษฎร์                         กรรมการที่ปรึกษา

15.พญ.จันทพงษ์                 วะสี                                  กรรมการที่ปรึกษา

16.นพ.ธารา                         ตริตระการ                            กรรมการที่ปรึกษา

17.นพ.วีระเดช                    ถิระวัฒน์                               กรรมการที่ปรึกษา

18.พญ.เล็ก                         ปริวิสุทธิ์                             กรรมการที่ปรึกษา

19.นพ.นริศ                          กิจณรงค์                                กรรมการที่ปรึกษา

                                             

 

 

 

 

 

 

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

1.นพ.ชนินทร์                     ล่ำซำ                                      ปฏิคม   

2.พญ.สุภาวดี                       ลิขิตมาศกุล                           นายทะเบียน

3.นพ.ชาญวิทย์                    ตรีพุทธรัตน์                          ประชาสัมพันธ์   

4.นพ.สยาม                          พิเชฐสินธุ์                             ประชาสัมพันธ์

5.นพ.ศุภกร                      โรจนนินทร์                     ฝ่ายวิชาการ     

6.นพ.ธวัชชัย                    อัครวิพุธ                           ฝ่ายวิชาการ

7.นพ.วิปร                             วิประกษิต                             กรรมการกลางฝ่ายวิชาการ

8.พญ.สมบูรณ์                     เกียรตินันท์                           กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น     

9.พล.อ.อ.อวยชัย                เปลื้องประสิทธิ์                   กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าต่างประเทศ

10.นพ.ภานุพันธ์                                ทรงเจริญ                               กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก  

11.พล.อ.ต.สันติ                  ศรีเสริมโภค                         กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก

12.นพ.วรการ                      จิรานันตรัตน์                        กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก

13.นพ.กีรติ                          เจริญชลวานิช                      กรรมการกลางฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ

14.นพ.เข็มชาติ                   หวังทวีทรัพย์                        กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ                   

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

นางโชตินา                       จ้อยจุมพจน์                    เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

นางสาวสุพรรณา              หู้เต็ม                              เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

 

เปิดประชุมเวลา   12.30 น.

                  

ศ.คลินิก พญ.มานี   ปิยะอนันต์  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ   เป็นประธาน

กล่าวเปิดประชุม เวลา 12.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1. แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลมหิดลทยากรประจำปี2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมเรื่อง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งผลการพิจารณาผู้รับรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2559 ดังนี้

ทูลเกล้าถวายฯ เป็นกรณีพิเศษ

                     1. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

                     2. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

และผู้ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 8 ท่าน คือ

                    1.ศาสตราจารย์นายแพทย์ธารา ตริตระการ

                    2.ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์

                    3.รองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงพร้อมจิต ศรลัมพ์

                    4.ศาสตาจารย์คลินิกทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

                    5.นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์

                    6.ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

                    7.ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสุภรี สุวรรณจูฑะ

                    8.เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมเรื่อง การแข่งขันกอล์ฟการกุศลวันปิยมหาราช ครั้งที่35 กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00น. ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ โดยทางสมาคมฯ สนับสนุนทีมทั่วไป 1 ทีม เป็นเงิน 30,000 บาท

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  1/2560

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560  วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560  โดยไม่มีข้อแก้ไข

ที่ประชุมรับทราบ

 ระเบียบวาระที่  3                เรื่องสืบเนื่อง

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1. การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการ

2.งานรับน้องใหม่ข้ามฟาก

 

 

 

 

 

 

 

3.โครงการวิ่งการกุศล และประชุมวิชาการสัญจร

 

 

 

 

 

4..งานรดน้ำขอพร

 

 

 

5.งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559

 

 

6. ทุนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช  ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายกสมาคมฯ  แจ้งที่ประชุมเรื่อง การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมฯ ขึ้นใหม่ทั้งชุดดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ               

เลขาธิการสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมเรื่อง งานประเพณีรับน้องใหม่ข้ามฟาก รุ่น 126 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสโมสรนักศึกษาแพทย์ มีศิษย์เก่ามาร่วมงานจำนวนมาก ในปีนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีและทรงยื่นพระหัตถ์ให้กับนักศึกษาทุกคน  ทางสมาคมฯ มอบเหรียญพระราชบิดาคล้องคอให้กับน้องใหม่ทุกคนจำนวนทั้งสิ้น 320 คน  และเวลา 09.00 น. ได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย  ในปีนี้สมาคมฯ ได้เรียนเชิญ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ซึ่งเป็นศิษย์เก่าอาวุโส ที่ครบ50 ปีของการเป็นแพทย์ เป็นผู้แทนสมาคมฯ  กล่าวให้โอวาทแก่น้องใหม่

 ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมเรื่อง “โครงการหนึ่งล้านห้าแสนก้าววิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่ –  ศิริราช”   ของนักศึกษาแพทย์  เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพ  ในวันที่ 11 - 17 มีนาคม 2560 วัตถุประสงค์ของโครงการวิ่ง เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา มีนักศึกษาแพทย์สมัครแล้วจำนวน 19 คน ทางกรรมการสมาคมฯ จะเดินทางไปร่วมพิธีเปิด และร่วมในขบวนวิ่งด้วย  และในโอกาสนี้กรรมการเห็นสมควรจัดประชุมวิชาการสัญจรประจำปี2560 ที่จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2560 ด้วย ขณะนี้มีผู้แจ้งความประสงค์ร่วมเดินทาง 37 ท่าน และวิทยากร 10 ท่าน ค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท เดินทางโดยสายรถบัสออกจากโรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 05.00 น. และเดินทางกลับถึงโรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น.

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ  แจ้งที่ประชุมเรื่อง งานรดน้ำขอพรศิษย์เก่าแพทย์อาวุโส ในงานวันคล้ายวันเกิดโรงพยาบาลศิริราช ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 จะเรียนเชิญอาจารย์อาวุโส ได้แก่ นพ.เฉก ธนะสิริ,นพ. มนตรี ตู้จินดา,นพ.อติเรก  จิวะพงศ์,นพ.สุพร เกิดสว่าง,นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ,นพ.นุกูล ปริญญานุสสรณ์,นพ.สุพจน์ อ่างแก้ว,นพ.มนตรี ตู้จินดา

ที่ประชุมรับทราบ               

นายกสมาคมฯ  แจ้งที่ประชุมเรื่อง งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559 เลื่อนจากวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ไปจัดในปีถัดไป โดยมีแพทย์ศิริราชรุ่น 96,97 ครบรอบ 25 ปี และ แพทย์ศิริราชรุ่น 71,72 ครบรอบ  50 ปี เป็นประธานร่วมจัดงาน

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ  แจ้งที่ประชุมเรื่อง ทุนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์โดยนายแพทย์ไพรัช  วิเชียรเกื้อ   แพทย์ศิริราชรุ่น 72  จะจัดมอบทุนให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา2560 ชื่อทุน “ ทุนการศึกษาฉุกเฉิน ”   จำนวน 10,000  บาท ต่อเดือน  1 ทุน (โดยไม่มีข้อผูกมัด)   จัดมอบทุนให้นักศึกษาแพทย์พิษฐ์   โพธิ์ทอง  เริ่มให้ทุนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไป

ที่ประชุมรับทราบ

 

 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

 

 

นายกสมาคมฯ  แจ้งที่ประชุมเรื่อง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560

ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ ที่ประชุมมีมติเสนอให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์   พวงวรินทร์ บรรยายทางวิชาการหัวข้อเรื่อง “Life and Awakening ชีวิตกับการตื่นรู้”   

ที่ประชุมรับทราบ               

ระเบียบวาระที่  5 รับรองสมาชิกสมัครใหม่

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองสมาชิกสมัครใหม่

วันที่ 16-31  มกราคม 2560     มีผู้สมัครจำนวน 3 ราย คือ เลขที่ 9090-9092

วันที่   1-19  กุมภาพันธ์ 2560  มีผู้สมัครจำนวน 4 ราย คือ เลขที่ 9093-9096

ตามเอกสารแนบ

ที่ประชุมมีมติรับรอง

ระเบียบวาระที่ 6                  การเงินของสมาคม ฯ

หัวข้อ

                                                สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

การเงินของสมาคม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการเงินของสมาคมฯ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

ตามที่เหรัญญิกเสนอมา โดยไม่มีข้อแก้ไข

ที่ประชุมมีมติรับรอง

 ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.กำหนดการประชุมประจำเดือน

 

3. ขอเข้าคารวะในวันสงกรานต์

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือนมีนาคม ในวันจันทร์ที่  20 มีนาคม 2560  เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ชั้น 2 ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ  แจ้งที่ประชุมเรื่อง ขอเข้าคารวะ และขอพรท่านอาจารย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ ในช่วงเดือนเมษายนนี้ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพฯ ซอยศูนย์วิจัย ส่วนวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ที่ประชุมรับทราบ

  ปิดประชุมเวลา  14.30 น.

                                                                                                                                        

           นางสาวสุพรรณา  หู้เต็ม                                                         แพทย์หญิงสุชาดา     กัมปนาทแสนยากร

          ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม               

ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าววิชาการ
ข่าวสารสมาชิก
กิจกรรมประจำปี