ข่าวบริการ
รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม2560
หมวดหมู่ : ข่าวประกาศทั่วไป | 12 มิถุนายน 2560 09:52 น.

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ 1/2560

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560

ณ  ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ 

ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ชั้น 2

---------------------------------------------------------------------------------------

 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

1.นพ.มนตรี                      ตู้จินดา                            นายกกิตติมศักดิ์

2.พญ.มานี                         ปิยะอนันต์                        นายกสมาคม

3.นพ.อนุพันธ์                  ตันติวงศ์                                            อุปนายก

4.พญ.สุชาดา                    กัมปนาทแสนยากร           เลขาธิการ

5.พญ.สมบูรณ์                  ธรรมเถกิงกิจ                      เหรัญญิก

6.พญ.สุภาวดี                       ลิขิตมาศกุล                           นายทะเบียน

7.นพ.นิพนธ์                        พวงวรินทร์                           สาราณียกร

8.นพ.ดาวฤกษ์                     สินธุวณิชย์                            สาราณียกร

9.พญ.นวลศรี                       ทิวทอง                                   กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น

10.นพ.พล                            หิรัณยศิริ                               กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

11.นพ.อติเรก                      จิวะพงศ์                                              กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

12.นพ.ไสว                          ลิมปิษเฐียร                            กรรมการที่ปรึกษา

13.นพ.บุญเจือ                     ธรณินทร์                               กรรมการที่ปรึกษา

14.นพ.ประสงค์                  บูรณ์พงศ์                              กรรมการที่ปรึกษา

15.พญ.อรุณ                         วงษ์จิราษฎร์                         กรรมการที่ปรึกษา

16.พญ.จันทพงษ์                 วะสี                                  กรรมการที่ปรึกษา

17.นพ. วิบูล                       สุนทรพจน์                       กรรมการที่ปรึกษา

18.พญ.เล็ก                         ปริวิสุทธิ์                             กรรมการที่ปรึกษา

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

1.นพ.ชนินทร์                     ล่ำซำ                                      ปฏิคม   

2.นพ.ชาญวิทย์                    ตรีพุทธรัตน์                          ประชาสัมพันธ์   

3.นพ.สยาม                          พิเชฐสินธุ์                             ประชาสัมพันธ์

4.นพ.ศุภกร                      โรจนนินทร์                     ฝ่ายวิชาการ     

5.นพ.ธวัชชัย                    อัครวิพุธ                           ฝ่ายวิชาการ

6.นพ.วิปร                             วิประกษิต                             กรรมการกลางฝ่ายวิชาการ

7.พญ.สมบูรณ์                     เกียรตินันท์                           กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น     

8.พล.อ.อ.อวยชัย                เปลื้องประสิทธิ์                   กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าต่างประเทศ

9.นพ.ภานุพันธ์                   ทรงเจริญ                               กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก  

10.พล.อ.ต.สันติ                  ศรีเสริมโภค                         กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก

11.นพ.วรการ                      จิรานันตรัตน์                        กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก

12.นพ.กีรติ                          เจริญชลวานิช                      กรรมการกลางฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ

13.นพ.เข็มชาติ                   หวังทวีทรัพย์                        กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ                   

 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

นางโชตินา                       จ้อยจุมพจน์                    เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

นางสาวสุพรรณา              หู้เต็ม                              เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

 

เปิดประชุมเวลา   12.30 น.

                  

ศ.คลินิก พญ.มานี   ปิยะอนันต์  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ   เป็นประธาน

กล่าวเปิดประชุม เวลา 12.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  1                เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร

 

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุม เรื่องพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร( 100วัน ) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 7.00 น.     ณ ลานทางเดินบริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร( 100วัน ) เวลา 10.30 น. ณ ศาลาศิริราช 100 ปี

ที่ประชุมรับทราบ

 

ระเบียบวาระที่  2                รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  12/2559

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2559  วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559  โดยไม่มีข้อแก้ไข

ที่ประชุมรับทราบ

  ระเบียบวาระที่  3             เรื่องสืบเนื่อง

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการ

2.งานรับน้องใหม่ข้ามฟาก

 

 

 

 

3.โครงการวิ่งการกุศล และประชุมวิชาการสัญจร

 

 

 

4.งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559

 

 

นายกสมาคมฯ  แจ้งที่ประชุมเรื่อง การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมฯ ขึ้นใหม่ทั้งชุดจะดำเนินการยื่นเรื่องที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางกอกน้อยหลังวันที่ 20 มกราคม 2560

ที่ประชุมรับทราบ               

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุม เรื่องงานรับน้องใหม่ข้ามฟาก ขอเลื่อนจากเดิมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 เป็นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560   เวลา 7.30 น. ณ ท่าน้ำศิริราช ขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านร่วมคล้องเหรียญพระราชบิดาให้กับน้องใหม่ทุกคน และทางสมาคมฯ สนับสนุนนศพ.ซื้อเสื้อประเพณีงานรับน้องใหม่ให้แก่คณะกรรมการใส่มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย และเชิญรับประทานอาหารเช้าที่สำนักงานสมาคมฯ เวลา 07.00 น.

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมเรื่อง “โครงการหนึ่งล้านห้าแสนก้าว วิ่งตามรอยพระราชบิดาแห่งวงการแพทย์ไทย” เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการหนึ่งล้านห้าแสนก้าว ศิริราช และพสกนิกรชาวไทย ร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ  เชียงใหม่ –  ศิริราช”   ของนักศึกษาแพทย์  เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพ  ในวันที่ 11 - 17 มีนาคม 2560  และประชุมวิชาการสัญจรประจำปี2560 ที่จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2560 วัตถุประสงค์ของโครงการวิ่ง เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา มีจำนวนนักศึกษาแพทย์สมัครแล้วจำนวน 19 คน

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ  แจ้งที่ประชุม เรื่องงานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559 เลื่อนจากวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ไปจัดในปีถัดไป โดยมีแพทย์ศิริราชรุ่น 96,97 ครบรอบ 25 ปี และ แพทย์ศิริราชรุ่น 71,72 ครบ รอบ 50 ปี เป็นประธานร่วมจัดงาน

ที่ประชุมรับทราบ

 

ระเบียบวาระที่  4                เรื่องเพื่อพิจารณา

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

 

 

2.งานรดน้ำขอพร

นายกสมาคมฯ  แจ้งที่ประชุม เรื่องประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560

ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ ที่ประชุมมีมติเสนอให้ นพ.นิพนธ์   พวงวรินทร์ บรรยายทางวิชาการหัวข้อเรื่อง “Life and Awakening ชีวิตกับการตื่นรู้”   

ที่ประชุมรับทราบ               

นายกสมาคมฯ  แจ้งที่ประชุม  เรื่องงานรดน้ำขอพรศิษย์เก่าแพทย์อาวุโส ในงานวันคล้ายวันเกิดศิริราช ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 จะเรียนเชิญอาจารย์อาวุโส ได้แก่ นพ.เฉก ธนะสิริ,นพ. มนตรี ตู้จินดา,นพ.อติเรก  จิวะพงศ์         

ที่ประชุมรับทราบ               

 

ระเบียบวาระที่  5                รับรองสมาชิกสมัครใหม่

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองสมาชิกสมัครใหม่

วันที่ 19-31  ธันวาคม 2560  มีผู้สมัครจำนวน 3 ราย คือ เลขที่ 9083-9085

วันที่   1-15  มกราคม 2560  มีผู้สมัครจำนวน 4 ราย คือ เลขที่ 9086-9089

ตามเอกสารแนบ

ที่ประชุมมีมติรับรอง

 

ระเบียบวาระที่ 6 การเงินของสมาคม ฯ

หัวข้อ

                                                สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

การเงินของสมาคม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการเงินของสมาคมฯ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 

ตามที่เหรัญญิกเสนอมา โดยไม่มีข้อแก้ไข

ที่ประชุมมีมติรับรอง

 

 

 

 ระเบียบวาระที่ 7                เรื่องอื่นๆ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.กำหนดการประชุมประจำเดือน

 

2.ขอเข้าคารวะในวันปีใหม่

 

3. ทุนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช  ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในวันจันทร์ที่  20 กุมภาพันธ์   2560  เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ชั้น 2 ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ  แจ้งที่ประชุม  เรื่องขอเข้าคารวะ และขอพรท่านอาจารย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ ระหว่างวันที่ 23 -  27 มกราคม 2560   ณ โรงพยาบาลกรุงเทพฯ ซอยศูนย์วิจัย

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ  แจ้งที่ประชุม  เรื่อง ทุนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช  ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยนายแพทย์ไพรัช  วิเชียรเกื้อ   แพทย์ศิริราชรุ่น 72  จะจัดมอบทุนให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา2560“ ทุนการศึกษาฉุกเฉิน ”   จำนวน 10,000  บาท ต่อเดือน  1 ทุน (โดยไม่มีข้อผูกมัด)   สามารถสมัครได้ที่สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560          (เอกสารสมัครประกอบด้วย 1. ประวัติส่วนตัว 2. ผลการเรียนชั้นปี 1 – ปี 4  3. เหตุผลในการขอทุน )

ที่ประชุมรับทราบ

  ปิดประชุมเวลา  14.30 น.

       

           นางสาวสุพรรณา  หู้เต็ม                                                         แพทย์หญิงสุชาดา     กัมปนาทแสนยากร

          ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม               

ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าววิชาการ
ข่าวสารสมาชิก
กิจกรรมประจำปี