ข่าวบริการ
รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม2559
หมวดหมู่ : ข่าววิชาการ | 20 กุมภาพันธ์ 2560 14:34 น.

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ 12/2559

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559

ณ  ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ 

ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ชั้น 2

---------------------------------------------------------------------------------------

 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

1.นพ.เฉก                          ธนะสิริ                           นายกกิตติมศักดิ์

2.พญ.มานี                         ปิยะอนันต์                        นายกสมาคม

3.นพ.อนุพันธ์                  ตันติวงศ์                                            อุปนายก

4.พญ.สุชาดา                    กัมปนาทแสนยากร           เลขาธิการ

5.พญ.สุภาวดี                       ลิขิตมาศกุล                           นายทะเบียน

6.นพ.นิพนธ์                        พวงวรินทร์                           สาราณียกร

7.นพ.ดาวฤกษ์                     สินธุวณิชย์                            สาราณียกร

8.พญ.นวลศรี                       ทิวทอง                                   กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น

9.นพ.กีรติ                             เจริญชลวานิช                      กรรมการกลางฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ

10.นพ.พล                            หิรัณยศิริ                               กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

11.นพ.อติเรก                      จิวะพงศ์                                              กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

12.นพ.ไสว                          ลิมปิษเฐียร                            กรรมการที่ปรึกษา

13.พญ.อรุณ                         วงษ์จิราษฎร์                         กรรมการที่ปรึกษา

14.พญ.จันทพงษ์                 วะสี                                  กรรมการที่ปรึกษา

15.นพ. วิบูล                       สุนทรพจน์                       กรรมการที่ปรึกษา

16.พญ.เล็ก                         ปริวิสุทธิ์                             กรรมการที่ปรึกษา

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

1.พญ.สมบูรณ์                    ธรรมเถกิงกิจ                     เหรัญญิก

2.นพ.ชนินทร์                     ล่ำซำ                                      ปฏิคม   

3.นพ.ชาญวิทย์                    ตรีพุทธรัตน์                          ประชาสัมพันธ์   

4.นพ.สยาม                          พิเชฐสินธุ์                             ประชาสัมพันธ์

5.นพ.ศุภกร                      โรจนนินทร์                     ฝ่ายวิชาการ     

6.นพ.ธวัชชัย                    อัครวิพุธ                           ฝ่ายวิชาการ

7.นพ.วิปร                             วิประกษิต                             กรรมการกลางฝ่ายวิชาการ

8.พญ.สมบูรณ์                     เกียรตินันท์                           กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น     

9.พล.อ.อ.อวยชัย                เปลื้องประสิทธิ์                   กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าต่างประเทศ

10.นพ.ภานุพันธ์                                ทรงเจริญ                               กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก  

11.พล.อ.ต.สันติ                  ศรีเสริมโภค                         กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก

12.นพ.วรการ                      จิรานันตรัตน์                        กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก

13.นพ.เข็มชาติ                   หวังทวีทรัพย์                        กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ                   

 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

นางโชตินา                       จ้อยจุมพจน์                    เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

นางสาวสุพรรณา              หู้เต็ม                              เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

 

เปิดประชุมเวลา   12.30 น.

                  

ศ.คลินิก พญ.มานี   ปิยะอนันต์  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ   เป็นประธาน

กล่าวเปิดประชุม เวลา 12.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระเบียบวาระที่  1               เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

 

2.เจ้าภาพเทศน์มหาชาติ

 

 

 

3.ร่วมทำบุญตักบาตร

 

 

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุม เรื่องกรรมการสมาคมได้ไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 7.00 น.     ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุม เรื่อง ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ “มหาชาติเทศนา บุญญาอุทิศ มหาบพิตร ธ สถิตสวรรคาลัย ในใจประชา ” เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559 ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เวลา 12.30-17.10 น. สมาคมฯ ร่วมบริจาค 1,000 บาท

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุม เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2560 ในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ ลานทางเดินบริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

ที่ประชุมรับทราบ

 ระเบียบวาระที่  2               รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  11/2559

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2559  วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559  โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้

         เรื่อง สืบเนื่อง

จากเดิม          ด้านวิทยากร

แก้ไขเป็น       ด้านวิชาการ

         เรื่อง อื่นๆ

จากเดิม           ประชุมประจำเดือนธันวาคม ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2559

แก้ไขเป็น       ประชุมประจำเดือนธันวาคม ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559

ที่ประชุมรับทราบ

  ระเบียบวาระที่  3             เรื่องสืบเนื่อง

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการ

2.งานรับน้องใหม่ข้ามฟาก

 

 

 

3.โครงการวิ่งการกุศล และประชุมวิชาการสัญจร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559

 

 

นายกสมาคมฯ  แจ้งที่ประชุมเรื่องการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมฯ ขึ้นใหม่ทั้งชุด

ที่ประชุมรับทราบ               

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุม เรื่องงานรับน้องใหม่ข้ามฟาก ขอเลื่อนจากเดิมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 เป็นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560   เวลา 7.00 น. ณ ท่าน้ำศิริราช ขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านร่วมคล้องเหรียญพระราชบิดาให้กับน้องใหม่ทุกคน และขอเชิญรับประทานอาหารเช้าที่สำนักงานสมาคมฯ เวลา 06.15 น.

ที่ประชุมรับทราบ

นายแพทย์กีรติ    เจริญชลวานิช แจ้งที่ประชุมเรื่อง “โครงการหนึ่งล้านห้าแสนก้าว วิ่งตามรอยพระราชบิดาแห่งวงการแพทย์ไทย” ของนักศึกษาแพทย์เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพ  ในวันที่ 11 - 17 มีนาคม 2560  และประชุมวิชาการสัญจร จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2560วัตถุประสงค์ของโครงการวิ่ง เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา มีจำนวนนักศึกษาแพทย์สมัครแล้วจำนวน 21 คน ขบวนวิ่งประกอบด้วย รถตำรวจทางหลวง,รถช่างภาพ,รถพยาบาล และรถตำรวจภูธร

 ช่องทางการบริจาคมี 3 ช่องทางดังนี้

            1.ทางโทรศัพท์โดยกดหมายเลขโทรศัพท์ *984*100# กดโทรออก บริจาคครั้งละ 100 บาท

            2.ศิริราชมูลนิธิ โดยเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-4-37544-4 “กองทุน D003738    “โครงการหนึ่งล้านห้าแสนก้าว วิ่งตามรอยพระราชบิดาแห่งวงการแพทย์ไทย”

            3.โอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-442301-9 ชื่อบัญชี “สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

 มีผู้ร่วมบริจาคเบื้องต้นดังนี้

1.

พญ.มานี

ปิยะอนันต์

จำนวนเงิน

100,000

บาท

2.

นพ. เฉก

ธนะสิริ

จำนวนเงิน

100,000

บาท

3.

พญ.นวลศรี

ทิวทอง

จำนวนเงิน

100,000

บาท

4.

นพ.อติเรก

จิวะพงศ์

จำนวนเงิน

100,000

บาท

5.

แพทย์ศิริราชรุ่น

59

จำนวนเงิน

100,000

บาท

6.

แพทย์ศิริราชรุ่น

74

จำนวนเงิน

100,000

บาท

7.

แพทย์ศิริราชรุ่น

79

จำนวนเงิน

100,000

บาท

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมฯ  แจ้งที่ประชุม เรื่องงานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559 เลื่อนจากวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ไปจัดในปีถัดไป โดยมีแพทย์ศิริราชรุ่น 96,97 ครบรอบ 25 ปี และ แพทย์ศิริราชรุ่น 71,72 ครบ รอบ 50 ปี เป็นประธานร่วมจัดงาน

ที่ประชุมรับทราบ

 

 

 

ระเบียบวาระที่  4             เรื่องเพื่อพิจารณา

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.การปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่

เลขาธิการสมาคมแจ้งคณะกรรมการขอปรึกษา  เรื่องการปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่ของสมาคม คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้ปรับเงินเดือนของ นางโชตินา จ้อยจุมพจน์ จากเดิม 18,000 บาท เป็น 19,080 บาท และมีรางวัลในการทำงานดีมาตลอดปีอีก 5,000 บาท ส่วนนางสาวสุพรรณา              หู้เต็ม จะพิจารณาภายหลัง เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่            

ที่ประชุมรับทราบ               

ระเบียบวาระที่  5             รับรองสมาชิกสมัครใหม่

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองสมาชิกสมัครใหม่

วันที่ 22-30  พฤศจิกายน 2559  มีผู้สมัครจำนวน 6 ราย คือ เลขที่ 9071-9076

วันที่  1-18   ธันวาคม      2559  มีผู้สมัครจำนวน 6 ราย คือ เลขที่ 9077-9082

ตามเอกสารแนบ

ที่ประชุมมีมติรับรอง

 ระเบียบวาระที่ 6                การเงินของสมาคม ฯ

หัวข้อ

                                                สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

การเงินของสมาคม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการเงินของสมาคมฯ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 

ตามที่เหรัญญิกเสนอมา โดยไม่มีข้อแก้ไข

ที่ประชุมมีมติรับรอง

 ระเบียบวาระที่ 7                เรื่องอื่นๆ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

กำหนดการประชุมประจำเดือน

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือนมกราคม ในวันจันทร์ที่  16 มกราคม   2560  เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ประชุมรับทราบ

  ปิดประชุมเวลา  14.30 น.

       

           นางสาวสุพรรณา  หู้เต็ม                                                         แพทย์หญิงสุชาดา     กัมปนาทแสนยากร

          ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม               

ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าววิชาการ
ข่าวสารสมาชิก
กิจกรรมประจำปี