ข่าวบริการ
ราบงานการประชุมเดือนพฤศจิกายน 2559
หมวดหมู่ : ข่าววิชาการ | 20 กุมภาพันธ์ 2560 14:33 น.

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ 11/2559

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559

ณ  ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ 

ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ชั้น 2

---------------------------------------------------------------------------------------

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

1.พญ.มานี                         ปิยะอนันต์                        นายกสมาคม

2.นพ.อนุพันธ์                  ตันติวงศ์                                            อุปนายก

3.พญ.สุชาดา                    กัมปนาทแสนยากร           เลขาธิการ

4.พญ.สมบูรณ์                  ธรรมเถกิงกิจ                      เหรัญญิก

5.นพ.นิพนธ์                        พวงวรินทร์                           สาราณียกร

6.นพ.วิปร                             วิประกษิต                             กรรมการกลางฝ่ายวิชาการ

7.พญ.นวลศรี                       ทิวทอง                                   กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น

8.พล.อ.อ.อวยชัย                เปลื้องประสิทธิ์                   กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าต่างประเทศ

9..นพ.ภานุพันธ์                 ทรงเจริญ                               กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก  

10.นพ.กีรติ                          เจริญชลวานิช                      กรรมการกลางฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ

11.นพ.พล                            หิรัณยศิริ                               กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

12.นพ.อติเรก                      จิวะพงศ์                                              กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

13.นพ.ไสว                          ลิมปิษเฐียร                            กรรมการที่ปรึกษา

14.นพ.บุญเจือ                     ธรณินทร์                               กรรมการที่ปรึกษา

15.พญ.อรุณ                         วงษ์จิราษฎร์                         กรรมการที่ปรึกษา

16.พญ.เล็ก                        ปริวิสุทธิ์                              กรรมการที่ปรึกษา

17.นพ.พนม                     เกตุมาน                                        กรรมการที่ปรึกษา

18.นพ.ยงยุทธ                  วัชรดุลย์                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

1.นพ.ชนินทร์                     ล่ำซำ                                      ปฏิคม   

2.พญ.สุภาวดี                       ลิขิตมาศกุล                           นายทะเบียน

3.นพ.ชาญวิทย์                    ตรีพุทธรัตน์                          ประชาสัมพันธ์   

4.นพ.สยาม                          พิเชฐสินธุ์                             ประชาสัมพันธ์

5.นพ.ดาวฤกษ์                     สินธุวณิชย์                            สาราณียกร

6.นพ.ศุภกร                      โรจนนินทร์                     ฝ่ายวิชาการ     

7.นพ.ธวัชชัย                    อัครวิพุธ                           ฝ่ายวิชาการ

8.พญ.สมบูรณ์                     เกียรตินันท์                           กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น                     

9.พล.อ.ต.สันติ                    ศรีเสริมโภค                         กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก

10.นพ.วรการ                      จิรานันตรัตน์                        กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก

11.นพ.เข็มชาติ                   หวังทวีทรัพย์                        กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ                   

 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

นางโชตินา                       จ้อยจุมพจน์                    เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

นางสาวสุพรรณา              หู้เต็ม                              เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

 

เปิดประชุมเวลา   12.30 น.

                  

ศ.คลินิก พญ.มานี   ปิยะอนันต์  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ   เป็นประธาน

กล่าวเปิดประชุม เวลา 12.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  1       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล

2.บริจาคคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

3.โครงการวิ่งการกุศล

นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุม เรื่องพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 7.00น.  ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

ที่ประชุมรับทราบ

นายแพทย์กีรติ   เจริญชลวานิช แจ้งที่ประชุมเรื่อง ในวันนี้ได้นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Acer รุ่น Aspire F15 จำนวน 1 เครื่อง มามอบให้ทางสมาคมฯไว้ใช้ในกิจการของสมาคมฯ

ที่ประชุมรับทราบ

นายแพทย์กีรติ    เจริญชลวานิช แจ้งที่ประชุมเรื่อง โครงการหนึ่งล้านห้าแสนก้าว วิ่งตามรอยพระราชบิดาแห่งวงการแพทย์ไทย ของนักศึกษาแพทย์เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพ  ในวันที่ 11 - 17 มีนาคม 2560  เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา มีจำนวนนักศึกษาแพทย์สมัครแล้วจำนวน 20 คน

 มีผู้ร่วมบริจาคเบื้องต้นดังนี้

          1.พญ.มานี                           ปิยะอนันต์              จำนวนเงิน 100,000 บาท

          2.พญ.นวลศรี         ทิวทอง                   จำนวนเงิน 100,000 บาท

          3.นพ.อติเรก           จิวะพงศ์                    จำนวนเงิน 100,000 บาท

          4.แพทย์ศิริราชรุ่น   74                          จำนวนเงิน 100,000 บาท

          5.แพทย์ศิริราชรุ่น   79                          จำนวนเงิน 100,000 บาท

ที่ประชุมรับทราบ

 

ระเบียบวาระที่  2       รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  10/2559

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2559  วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559  โดยไม่มีข้อแก้ไข

ที่ประชุมรับทราบ

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  3       เรื่องสืบเนื่อง

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.พิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่า รับรางวัล “มหิดลทยากรประจำปี 2559”

2.การประชุมวิชาการสัญจร

จ.นครพนม

 

 

 

 

 

3.งานรับน้อง    ข้ามฟาก

 

 

 

4.งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559

นายกสมาคม แจ้งที่ประชุมเรื่องสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมถ์ ขอให้เสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อพิจารณารับรางวัล “มหิดลทยากรประจำปี 2559” จำนวน 1 ท่าน  คณะกรรมการมีมติให้เสนอชื่อ ศ.เกียรติคุณ  นายแพทย์ธารา  ตริตระการ เพื่อรับการพิจารณา

 

ที่ประชุมรับทราบ               

เลขาสมาคม แจ้งที่ประชุมเรื่อง การประเมินการจัดประชุมวิชาการสัญจรจังหวัดนครพนมในวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2559  ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 160 คน

-ด้านวิทยากร                                                                                                        ได้คะแนน 91.90%

-ด้านวิทยากร ระยะเวลาเหมาะสม และเนื้อหาที่บรรยาย                                      ได้คะแนน 87.62%

-ด้านสถานที่  ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม                                             ได้คะแนน 91.43%

-ด้านระยะเวลา  ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม                                    ได้คะแนน 88.57%

-ด้านพึงพอใจในภาพรวม                                                                                     ได้คะแนน 88.10%

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคม แจ้งที่ประชุมเรื่อง งานรับน้องใหม่ข้ามฟากขอเลื่อนจากเดิมวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 เป็นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560   เวลา 7.00 น. ณ ท่าน้ำศิริราช ขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านร่วมคล้องเหรียญพระราชบิดาให้กับน้องใหม่ทุกคน และขอเชิญรับประทานอาหารเช้าที่สำนักงานสมาคมฯ เวลา 06.15 น.

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมแจ้งที่ประชุมเรื่องงานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559ขอเลื่อนจากวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560เป็นไปจัดในปีถัดไป โดยมีแพทย์ศิริราชรุ่น 96,97 ครบ 25 ปี และ รุ่น 71,72 ครบ 50 ปี เป็นประธานร่วมจัด

ที่ประชุมรับทราบ

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

นายกสมาคมแจ้งที่ประชุมเรื่องสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมถ์ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน คณะกรรมการพิจารณาแล้วสมควร สนับสนุน ทีมทั่วไป 1 ทีม เป็นเงิน 3,000 บาท

ที่ประชุมรับทราบ               

 

ระเบียบวาระที่  5                  รับรองสมาชิกสมัครใหม่

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองสมาชิกสมัครใหม่

วันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2559  มีผู้สมัครจำนวน 2 ราย คือ เลขที่ 9069-9070

ตามเอกสารแนบ

ที่ประชุมมีมติรับรอง

ระเบียบวาระที่ 6                  การเงินของสมาคม ฯ

หัวข้อ

                                                สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

การเงินของสมาคม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการเงินของสมาคมฯ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

ตามที่เหรัญญิกเสนอมา โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 7                  เรื่องอื่นๆ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

กำหนดการประชุมประจำเดือน

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือนธันวาคม ในวันจันทร์ที่  16  มกราคม  2559  เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ประชุมรับทราบ

  ปิดประชุมเวลา  14.30 น.

       

           นางสาวสุพรรณา  หู้เต็ม                                                         แพทย์หญิงสุชาดา  กัมปนาทแสนยากร

          ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม               

ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าววิชาการ
ข่าวสารสมาชิก
กิจกรรมประจำปี