ข่าวบริการ
รายงานการประชุมปรุะจำเดือนสิงหาคม 2559
หมวดหมู่ : ข่าววิชาการ | 20 ธันวาคม 2559 09:00 น.

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ 9/2559

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559

ณ  ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ 

ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ชั้น 2

---------------------------------------------------------------------------------------

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

1.นพ.เฉก                          ธนะสิริ                             นายกกิตติมศักดิ์

2.นพ.ศุภชัย                    ไชยธีระพันธ์                     นายกกิตติมศักดิ์

3.พญ.มานี                         ปิยะอนันต์                        นายกสมาคม

4.นพ.อนุพันธ์                  ตันติวงศ์                                            อุปนายก

5.พญ.สุชาดา                    กัมปนาทแสนยากร           เลขาธิการ

6.พญ.สมบูรณ์                  ธรรมเถกิงกิจ                      เหรัญญิก

7.พญ.สุภาวดี                       ลิขิตมาศกุล                           นายทะเบียน

8.นพ.นิพนธ์                        พวงวรินทร์                           สาราณียกร

9.นพ.ดาวฤกษ์                     สินธุวณิชย์                            สาราณียกร

10.พญ.นวลศรี                    ทิวทอง                                   กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น

11.นพ.วรการ                      จิรานันตรัตน์                        กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก

12.นพ.กีรติ                          เจริญชลวานิช                      กรรมการกลางฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ

13.นพ.พล                            หิรัณยศิริ                               กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

14.นพ.อติเรก                      จิวะพงศ์                                              กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

15.นพ.ไสว                          ลิมปิษเฐียร                            กรรมการที่ปรึกษา

16.นพ.บุญเจือ                     ธรณินทร์                               กรรมการที่ปรึกษา

17.นพ.ประสงค์                  บูรณ์พงศ์                               กรรมการที่ปรึกษา

18.พญ.อรุณ                         วงษ์จิราษฎร์                         กรรมการที่ปรึกษา

19.นพ.สมมาตร                แก้วโรจน์                           กรรมการที่ปรึกษา

20.พญ.จันทพงษ์              วะสี                                      กรรมการที่ปรึกษา

21.นพ.วีระเดช                    ถิระวัฒน์                               กรรมการที่ปรึกษา

22.พญ.เล็ก                        ปริวิสุทธิ์                              กรรมการที่ปรึกษา

23.นพ.ปรัญญา                สากิยลักษณ์                      ประธานรุ่น 96

24.นพ.ธวัชชัย                 อัครวิพุธ                            ประธานรุ่น 97

 

 

 

 

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

 

1.นพ.ชนินทร์                     ล่ำซำ                                      ปฏิคม   

2.นพ.ชาญวิทย์                    ตรีพุทธรัตน์                          ประชาสัมพันธ์                   

3.นพ.สยาม                          พิเชฐสินธุ์                             ประชาสัมพันธ์

4.นพ.ธวัชชัย                       อัครวิพุธ                                กรรมการกลางฝายวิชาการ                                               

5.นพ.วิปร                             วิประกษิต                             กรรมการกลางฝ่ายวิชาการ

6.พญ.สมบูรณ์                     เกียรตินันท์                           กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น                     

7.พล.อ.อ.อวยชัย                เปลื้องประสิทธิ์                   กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าต่างประเทศ         

8.นพ.ภานุพันธ์                   ทรงเจริญ                               กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก  

9.พล.อ.ต.สันติ                    ศรีเสริมโภค                         กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก

10.นพ.เข็มชาติ                   หวังทวีทรัพย์                        กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ                   

 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

นางโชตินา                      จ้อยจุมพจน์       เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

นางสาวมุรีพร                     ทองบุดดา             เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

นางสาวสุพรรณา             หู้เต็ม                  เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

 

เปิดประชุมเวลา   12.30 น.

                  

ศ.คลินิก พญ.มานี   ปิยะอนันต์  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ   เป็นประธาน

กล่าวเปิดประชุม เวลา 12.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1. พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล 

 

 

 

2. ร่วมแสดง

ความยินดีที่สมาชิกทำชื่อเสียงให้สมาคมฯเป็นที่ประจักษ์

นายกสมาคมแจ้งที่ประชุมเรื่องงานบริหารและธุรการคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559  เวลา 07.30 น. ขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านร่วมวางพวงมาลาในวัน เวลา ดังกล่าว โดยเรียนเชิญรับประทานอาหารเช้าที่สำนักงานสมาคมฯ เวลา 06.30 น.

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมขอเรียนเชิญกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ทำชื่อเสียงให้สมาคมฯเป็นที่ประจักษ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

                         1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์สรรใจ  แสงวิเชียร

                           ได้รับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                         2. ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์สมมาตร  แก้วโรจน์

                           ได้รับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                         3. ศ.เกียรติคุณ  นายแพทย์ธารา  ตริตระการ

                           ได้รับ WFSA Presidential Award for Service to Anaesthesiology  2016           

                   4. ศ.เกียรติคุณ  นายแพทย์เกรียงศักดิ์  จีระแพทย์

                           ได้รับเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาปี 2558

ขอเรียนเชิญกรรมการเข้าร่วมแสดงความยินดี และร่วมรับประทานอาหาร(โต๊ะจีน) ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559  เวลา 11.00 น. ณ  ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2

 ที่ประชุมรับทราบ

 

 

 

ระเบียบวาระที่  2                    รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  8/2559

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2559  วันจันทร์ที่  15 สิงหาคม 2559  โดยมีข้อแก้ไขดังนี้

เรื่องสืบเนื่อง

จากเดิม           รุ่น 70

แก้ไขเป็น        รุ่น 71

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่  3                 เรื่องสืบเนื่อง

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1. สรุปงานต้อนรับบัณฑิตใหม่ รุ่น 121               

 

 

2.รายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล

 

 

3.การประชุมวิชาการสัญจร

จ.นครพนม

 

 

4.งานรับน้อง    ข้ามฟาก

 

 

 

5.การคัดเลือก

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559

 

 

6.งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559

นายกสมาคมแจ้งที่ประชุมเรื่องงานต้อนรับบัณฑิตใหม่รุ่น 121  เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ ท่าน้ำศิริราช  มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 295 คน โดยแบ่งเป็นบัณฑิต 230 คน คณะกรรมการสมาคมฯ อาจารย์ ผู้บริหารคณะฯ  59 คน  เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 4 คน เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพ 1 คน เจ้าหน้าที่ช่วยงาน 1 คน  ทั้งนี้สมาคมฯ ได้มอบเหรียญพระราชบิดา และจุลสารเกลียวสัมพันธ์ให้กับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมแจ้งที่ประชุมเรื่องสมาคมฯได้ส่งตัวแทนร่วมรับโทรศัพท์รายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 18.00 – 19.30 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) และสมาคมฯร่วมบริจาคเงิน 10,000 บาท

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมแจ้งที่ประชุมเรื่องการจัดประชุมวิชาการสัญจรจังหวัดนครพนมในวันที่  7 – 9 พฤศจิกายน 2559 ขณะนี้มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม 42 ท่าน และวิทยากร 15 ท่าน ค่าใช้จ่ายท่านละ 6,000 บาทเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียโดยจัดรถตู้ออกจากโรงพยาบาลศิริราชเพื่อไปสนามบินดอนเมืองในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 05.00 น.

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมแจ้งที่ประชุมเรื่องงานรับน้องข้ามฟากเปลี่ยนจากวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559  เวลา 7.00 น. ณ ท่าน้ำศิริราชขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านร่วมคล้องเหรียญพระราชบิดากับน้องใหม่ทุกคน และขอเชิญรับประทานอาหารเช้าที่สำนักงานสมาคมฯ เวลา 06.15 น.

ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่นแจ้งที่ประชุมเรื่องศิษย์เก่าดีเด่น ขณะนี้มีผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2559 จำนวน 19 ท่าน กำหนดหมดเขตรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2559ได้มีการประชุมไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559  และนัดประชุมอีกครั้งวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานสมาคมฯ  ความคืบหน้าจะแจ้งที่ประชุมทราบต่อไป              

ที่ประชุมรับทราบ

ตัวแทนศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชรุ่น 96แจ้งที่ประชุมเรื่องงานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559 กำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ณ สนามหญ้าลานพลับพลาฯ สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช โดยมีแพทย์ศิริราชรุ่น 96 ครบ 25 ปี และ รุ่น 71 ครบ 50 ปี เป็นประธานร่วมจัดงาน ขณะนี้ได้ข้อสรุปเรื่องธีมงานขอใช้ชื่อ “Siriraj Running” ซึ่งจะจัดให้มีงานวิ่งในตอนเช้าของวันงาน ความคืบหน้าจะแจ้งที่ประชุมทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.ขอรับการสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ

 

นายกสมาคมแจ้งที่ประชุมเรื่องมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอรับการสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติ และเฉลิมฉลองครบรอบ 125 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ 25ปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ตีพิมพ์ในวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560 โดยสนับสนุนลงในโฆษณาหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และมติชน

 ที่ประชุมรับทราบและไม่อนุมัติ     

 

ระเบียบวาระที่  5                  รับรองสมาชิกสมัครใหม่

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองสมาชิกสมัครใหม่

วันที่ 15-31 สิงหาคม 2559  มีผู้สมัครจำนวน 181 ราย คือ เลขที่ 8868-9048

ตามเอกสารแนบ

วันที่ 1-18 กันยายน 2559   มีผู้สมัครจำนวน  4  ราย  คือ เลขที่ 9049-9052

ตามเอกสารแนบ

ที่ประชุมมีมติรับรอง

 

ระเบียบวาระที่ 6                  การเงินของสมาคม ฯ

หัวข้อ

                                                สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

การเงินของสมาคม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการเงินของสมาคมฯ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 

ตามที่เหรัญญิกเสนอมา โดยไม่มีข้อแก้ไข

 

ระเบียบวาระที่ 7                  เรื่องอื่นๆ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

กำหนดการประชุมประจำเดือน

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือนตุลาคม ในวันจันทร์ที่  31 ตุลาคม 2559  เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ประชุมรับทราบ

  ปิดประชุมเวลา  14.30 น.

 

 

           นางสาวสุพรรณา  หู้เต็ม                                                         แพทย์หญิงสุชาดา  กัมปนาทแสนยากร

          ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม              

ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าววิชาการ
ข่าวสารสมาชิก
กิจกรรมประจำปี