ข่าวบริการ
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2559
หมวดหมู่ : ข่าววิชาการ | 28 กันยายน 2559 09:43 น.

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ 8/2559

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559

ณ  ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ 

ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ชั้น 2

---------------------------------------------------------------------------------------

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

1.นพ.มนตรี                   ตู้จินดา                           นายกกิตติมศักดิ์            

2.พญ.มานี                    ปิยะอนันต์                     นายกสมาคม

3.พญ.สุชาดา                กัมปนาทแสนยากร          เลขาธิการ

4.พญ.สมบูรณ์               ธรรมเถกิงกิจ                  เหรัญญิก

5.พญ.สุภาวดี                ลิขิตมาศกุล                   นายทะเบียน

6.นพ.นิพนธ์                  พวงวรินทร์                     สาราณียกร       

7.พญ.นวลศรี                ทิวทอง                          กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น

8.พล.อ.ต.สันติ              ศรีเสริมโภค                    กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก

9.นพ.วรการ                   จิรานันตรัตน์                  กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก

10.นพ.กีรติ                    เจริญชลวานิช                กรรมการกลางฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ

11.นพ.พล                     หิรัณยศิริ                       กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

12.นพ.อติเรก                 จิวะพงศ์                        กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

13.พญ.ชนิกา                ตู้จินดา                          กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

14.นพ.ไสว                    ลิมปิษเฐียร                    กรรมการที่ปรึกษา

15.นพ.บุญเจือ               ธรณินทร์                       กรรมการที่ปรึกษา

16.นพ.ประสงค์             บูรณ์พงศ์                       กรรมการที่ปรึกษา

17.พญ.อรุณ                  วงษ์จิราษฎร์                   กรรมการที่ปรึกษา

18.พญ.จันทพงษ์           วะสี                              กรรมการที่ปรึกษา

19.นพ.เชิดศักดิ์              ธีระบุตร                         กรรมการที่ปรึกษา

20.นพ.วิบูล                   สุนทรพจน์                     กรรมการที่ปรึกษา

21.นพ.วีระเดช               ถิระวัฒน์                       กรรมการที่ปรึกษา

22.พญ.เล็ก                   ปริวิสุทธิ์                        กรรมการที่ปรึกษา

 

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

1.นพ.อนุพันธ์                ตันติวงศ์                        อุปนายก

2.นพ.ชนินทร์                 ล่ำซำ                            ปฏิคม  

3.นพ.ชาญวิทย์              ตรีพุทธรัตน์                    ประชาสัมพันธ์              

4.นพ.สยาม                   พิเชฐสินธุ์                      ประชาสัมพันธ์

5.นพ.ดาวฤกษ์               สินธุวณิชย์                     สาราณียกร

6.นพ.ศุภกร                   โรจนนินทร์                     กรรมการกลางฝ่ายวิชาการ

7.นพ.ธวัชชัย                  อัครวิพุธ                        กรรมการกลางฝายวิชาการ                                  

8.นพ.วิปร                      วิประกษิต                      กรรมการกลางฝ่ายวิชาการ

9.พญ.สมบูรณ์               เกียรตินันท์                     กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น              

10.พล.อ.อ.อวยชัย         เปลื้องประสิทธิ์               กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าต่างประเทศ    

11.นพ.ภานุพันธ์             ทรงเจริญ                       กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก  

12.นพ.เข็มชาติ              หวังทวีทรัพย์                  กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ             

 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

นางโชตินา                    จ้อยจุมพจน์       เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

 

เปิดประชุมเวลา   12.30 น.

             

ศ.คลินิก พญ.มานี   ปิยะอนันต์  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ   เป็นประธาน

กล่าวเปิดประชุม เวลา 12.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

  ระเบียบวาระที่  1         เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.งาน “120 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม  พรมมาส”

2.รายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล

 

 

 

 

 

 

 

3.พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล

 

 

 

4.กองทุนใน

ศิริราชมูลนิธิ

นายกสมาคม แจ้งที่ประชุมเรื่อง  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงาน “120 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม  พรมมาส” ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องราชปนัดดาสิรินธร ชั้น 1 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ที่ประชุมรับทราบ

 

นายกสมาคม แจ้งที่ประชุมเรื่อง  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญร่วมรับโทรศัพท์ในรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 18.00 – 19.30 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) สมาคมส่ง 5 ท่าน ดังนี้

  1. ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง  ด่านชัยวิจิตร
  2. พล.อ.ต.นพ.สันติ  ศรีเสริมโภค
  3. นพ.สยาม  พิเชฐสินธุ์
  4. รศ.นพ.อนุพันธ์  ตันติวงศ์
  5. ผศ.พญ.สุชาดา  กัมปนาทแสนยากร

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคม แจ้งที่ประชุมเรื่อง งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559  เวลา 07.30 – 08.30 น.ขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมวางพวงมาลาในวัน เวลา ดังกล่าว โดยเรียนเชิญรับประทานอาหารเช้าที่สำนักงานสมาคมฯ เวลา 06.30 น.

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคม แจ้งที่ประชุมเรื่อง  สมาชิกหลายท่านถามถึงกองทุนต่างๆ และกองทุนของศิษย์เก่าแต่ละรุ่น ในศิริราชมูลนิธิ สมาคมฯได้สอบถามทางศิริราชมูลนิธิแล้ว  ทราบว่ามีจำนวน  51 กองทุน  โดยจะรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดของแต่ละกองทุน นำไปแจ้งในจุลสารเกลียวสัมพันธ์ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

 

ระเบียบวาระที่  2         รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  7/2559

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 7/2559  วันจันทร์ที่  25 กรกฎาคม 2559  โดยมีข้อแก้ไขดังนี้

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

จากเดิม             วัดมกุฎกษัตริย์

แก้ไขเป็น        วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร

            

          เรื่องสืบเนื่อง

จากเดิม             เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งชื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น

แก้ไขเป็น         เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ส่งชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น

                 

จากเดิม             คืบหน้าจะแจ้งที่ประชุมรับทราบต่อไป

แก้ไขเป็น          ความคืบหน้าจะแจ้งที่ประชุมรับทราบต่อไป

                 

 เรื่องเพื่อพิจารณา

จากเดิม            นางสาวสุพรรณา  หู้เต็ม เป็นผู้หญิง

แก้ไขเป็น         นางสาวสุพรรณา  หู้เต็ม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่  3         เรื่องสืบเนื่อง

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1. งานต้อนรับบัณฑิตใหม่

รุ่น 121

 

 

 

2.การประชุมวิชาการสัญจร จ.นครพนม

 

 

3.งานรับน้อง    ข้ามฟาก

 

 

4.การคัดเลือก

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559

 

 

5.งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559

นายกสมาคม แจ้งที่ประชุมเรื่อง งานต้อนรับบัณฑิตใหม่ รุ่น 121  ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ ท่าน้ำศิริราช ขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงาน และมอบเหรียญพระราชบิดาแด่บัณฑิตใหม่ทุกท่าน สมาคมฯ ได้ทำหนังสือเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และผู้บริหารคณะฯทุกท่าน 

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคม แจ้งที่ประชุมเรื่อง การจัดประชุมวิชาการสัญจร จังหวัดนครพนม ในวันที่  7 – 9 พฤศจิกายน 2559 ขณะนี้มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม 42 ท่าน และวิทยากร 15 ท่าน ค่าใช้จ่ายท่านละ 6,000 บาท เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย โดยจัดรถตู้ออกจากโรงพยาบาลศิริราชเพื่อไปสนามบินดอนเมือง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 05.45 น.

ที่ประชุมรับทราบ

 

นายกสมาคม แจ้งที่ประชุมเรื่อง  งานรับน้องข้ามฟาก ซึ่งจะจัดวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559  เวลา 7.00 น. ณ ท่าน้ำศิริราช ขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมคล้องเหรียญพระราชบิดากับน้องใหม่ทุกคน และขอเชิญรับประทานอาหารเช้าที่สำนักงานสมาคมฯ เวลา 06.15 น.

ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น แจ้งที่ประชุมเรื่อง ศิษย์เก่าดีเด่น ขณะนี้มีผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 12 ท่าน กำหนดหมดเขตรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2559

ความคืบหน้าจะแจ้งที่ประชุมทราบต่อไป            

ที่ประชุมรับทราบ

นายแพทย์เชิดศักดิ์  ธีระบุตร แจ้งที่ประชุมเรื่อง  งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559 กำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ณ สนามหญ้า ลานพลับพลาฯ สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช โดยมีแพทย์ศิริราชรุ่น 96 ครบ 25 ปี และ รุ่น 70 ครบ 50 ปี เป็นประธานร่วมจัดงาน   

ความคืบหน้าจะแจ้งที่ประชุมทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่  4         เรื่องเพื่อพิจารณา

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.พิธีถวายกฐินพระราชทาน

 

 

 

2.กอล์ฟการกุศล

นายกสมาคม แจ้งที่ประชุมเรื่อง งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ วัดอนงคารามวรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน  กทม.

ขออนุมัติที่ประชุม 5,000 บาท เพื่อร่วมทำบุญ

ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติ

นายกสมาคม แจ้งที่ประชุมเรื่อง  โรงพยาบาลภูมิพล ขอเชิญสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559  สมาคมฯ สนับสนุนส่งทีมธรรมดา ทีมละ 35,000 บาท  โดยมอบให้ นายแพทย์วรการ   จิรานันตรัตน์  เป็นผู้รับผิดชอบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติ

 

ระเบียบวาระที่ 5            รับรองสมาชิกสมัครใหม่

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองสมาชิกสมัครใหม่

วันที่ 25-31 กรกฎาคม 2559  มีผู้สมัครจำนวน 3 ราย  คือ  เลขที่ 8860-8862

ตามเอกสารแนบ

วันที่ 1-14 สิงหาคม 2559  มีผู้สมัครจำนวน  5  ราย  คือ  เลขที่  8863-8867

ตามเอกสารแนบ

ที่ประชุมมีมติรับรอง

 

 ระเบียบวาระที่ 6           การเงินของสมาคม ฯ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

การเงินของสมาคม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการเงินของสมาคมฯ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 

ตามที่เหรัญญิกเสนอมา โดยไม่มีข้อแก้ไข

                                                                  

 ระเบียบวาระที่ 7           เรื่องอื่นๆ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

กำหนดการประชุมประจำเดือน

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือนกันยายน  ในวันจันทร์ที่  19 กันยายน  2559  เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ประชุมรับทราบ

 

 

ปิดประชุมเวลา  14.30 น.

                     

            นางสาวโชตินา จ้อยจุมพจน์                                                   แพทย์หญิงสุชาดา  กัมปนาทแสนยากร

             ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม    

วันที่จัดกิจกรรม : 25 กรกฎาคม 2559
ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าววิชาการ
ข่าวสารสมาชิก
กิจกรรมประจำปี