รายงานการประชุมเดือนตุลาคม

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ 10/2559

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559

ณ  ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ 

ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ชั้น 2

---------------------------------------------------------------------------------------

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

1.พญ.มานี                         ปิยะอนันต์                        นายกสมาคม

2.นพ.อนุพันธ์                  ตันติวงศ์                                            อุปนายก

3.พญ.สุชาดา                    กัมปนาทแสนยากร           เลขาธิการ

4.พญ.สมบูรณ์                  ธรรมเถกิงกิจ                      เหรัญญิก

5.นพ.สยาม                          พิเชฐสินธุ์                             ประชาสัมพันธ์

6.นพ.นิพนธ์                        พวงวรินทร์                           สาราณียกร

7.นพ.ดาวฤกษ์                     สินธุวณิชย์                            สาราณียกร

8.นพ.ธวัชชัย                    อัครวิพุธ                           ฝ่ายวิชาการ

9.พญ.นวลศรี                       ทิวทอง                                   กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น

10.นพ.กีรติ                          เจริญชลวานิช                      กรรมการกลางฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ

11.นพ.พล                            หิรัณยศิริ                               กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

12.นพ.อติเรก                      จิวะพงศ์                                              กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

13.นพ.ไสว                          ลิมปิษเฐียร                            กรรมการที่ปรึกษา

14.นพ.บุญเจือ                     ธรณินทร์                               กรรมการที่ปรึกษา

15.พญ.อรุณ                         วงษ์จิราษฎร์                         กรรมการที่ปรึกษา

16.นพ.สมมาตร                แก้วโรจน์                           กรรมการที่ปรึกษา

17.พญ.จันทพงษ์              วะสี                                      กรรมการที่ปรึกษา

18.นพ.เชิดศักดิ์                ธีระบุตร                                              กรรมการที่ปรึกษา

19.นพ.วิบูล                      สุนทรพจน์                      กรรมการที่ปรึกษา

20.นพ.วีระเดช                    ถิระวัฒน์                               กรรมการที่ปรึกษา

21.พญ.เล็ก                        ปริวิสุทธิ์                              กรรมการที่ปรึกษา

 

 

 

 

 

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

1.นพ.เฉก                           ธนะสิริ                             นายกกิตติมศักดิ์

2.นพ.ศุภชัย                     ไชยธีระพันธ์                    นายกกิตติมศักดิ์

3.นพ.ชนินทร์                     ล่ำซำ                                      ปฏิคม   

4.พญ.สุภาวดี                       ลิขิตมาศกุล                           นายทะเบียน

5.นพ.ชาญวิทย์                    ตรีพุทธรัตน์                          ประชาสัมพันธ์                   

6.นพ.วิปร                             วิประกษิต                             กรรมการกลางฝ่ายวิชาการ

7.พญ.สมบูรณ์                     เกียรตินันท์                           กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น                     

8.พล.อ.อ.อวยชัย                เปลื้องประสิทธิ์                   กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าต่างประเทศ         

9.นพ.ภานุพันธ์                   ทรงเจริญ                               กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก  

10.พล.อ.ต.สันติ                  ศรีเสริมโภค                         กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก

11.นพ.วรการ                      จิรานันตรัตน์                        กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก

12.นพ.เข็มชาติ                   หวังทวีทรัพย์                        กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ                   

 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

นางโชตินา                       จ้อยจุมพจน์                    เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

นางสาวสุพรรณา              หู้เต็ม                              เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

 

เปิดประชุมเวลา   12.30 น.

                  

ศ.คลินิก พญ.มานี   ปิยะอนันต์  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ   เป็นประธาน

กล่าวเปิดประชุม เวลา 12.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  1       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.พิธีธรรมสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ

นายกสมาคมแจ้งที่ประชุมเรื่องสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชขอเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพส่วนวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ที่ประชุมรับทราบ

 

ระเบียบวาระที่  2       รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  9/2559

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2559  วันจันทร์ที่  19 กันยายน 2559  โดยไม่มีข้อแก้ไข

ที่ประชุมรับทราบ

 

ระเบียบวาระที่  3       เรื่องสืบเนื่อง

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.การประชุมวิชาการสัญจร

จ.นครพนม

               

 

 

2.งานรับน้อง    ข้ามฟาก

 

 

3.การคัดเลือก

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559

นายกสมาคมแจ้งที่ประชุมเรื่องการจัดประชุมวิชาการสัญจรจังหวัดนครพนมในวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2559 ขณะนี้มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม 39 ท่าน ค่าใช้จ่ายท่านละ 6,000 บาทเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียโดยจัดรถตู้ออกจากโรงพยาบาลศิริราชเพื่อไปสนามบินดอนเมืองวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 05.00 น.และส่วนขากลับจากสนามบินดอนเมืองมาศิริราชวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น.

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมแจ้งที่ประชุมเรื่องงานรับน้องข้ามฟากวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559  เวลา 7.00 น. ณ ท่าน้ำศิริราชขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านร่วมคล้องเหรียญพระราชบิดาให้กับน้องใหม่ทุกคน และขอเชิญรับประทานอาหารเช้าที่สำนักงานสมาคมฯ เวลา 06.15 น.

ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่นแจ้งที่ประชุมเรื่องศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2559 ด้วยคณะอนุกรรมการการพิจารณาการคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่นประจำปี 2559ได้ดำเนินการคัดเลือก เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559  ได้ข้อสรุปดังนี้

                   ประเภทที่ 1. ศิษย์เก่าอาวุโส                   

ศ.เกียรติคุณนพ.จอมจักร  จันทรสกุล    อายุ 79 ปี    รุ่น 68

                   ประเภทที่ 2. ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน 

                                รศ.นพ.ดำรัส  ตรีสุโกศล                       อายุ 58 ปี    รุ่น 86

 

ประเภทที่ 3. ศิษย์เก่าผู้ทำประโยชน์แก่สังคม  เป็นที่ประจักษ์

ศ.คลินิกเกียรติคุณนพ.สมประสงค์  ส่งเจริญ อายุ 75 ปี  รุ่น 71

ประเภทที่ 4. ศิษย์เก่าผู้เป็นเลิศทางวิชาการ

             1.นพ.ชุษณะ          มะกรสาร            อายุ 62 ปี    รุ่น 82

             2.ศ.นพ.บวรศิลป์   เชาวน์ชื่น            อายุ 57 ปี    รุ่น 87

ประเภทที่ 5. ศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยกย่องเชิดชู

                                รศ.นพ.อนันต์       มโนมัยพิบูลย์     อายุ 51 ปี    รุ่น 93

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมแจ้งที่ประชุมเรื่องงานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559ขอเลื่อนจากวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560เป็นจัดในปีถัดไป โดยมีแพทย์ศิริราชรุ่น 96,97 ครบ 25 ปี และ รุ่น 71,72 ครบ 50 ปี เป็นประธานร่วมจัดงาน ส่วนวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ที่ประชุมรับทราบ

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.ขอเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อพิจารณารับรางวัล “มหิดลทยากรประจำปี 2559”

นายกสมาคมแจ้งที่ประชุมเรื่องสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมถ์ ให้เสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อพิจารณารับรางวัล “มหิดลทยากรประจำปี 2559” จำนวน 1 ชื่อ คณะกรรมการสืบเนื่องพิจารณาแล้วให้เสนอชื่อตามลำดับ

                         1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์สรรใจ  แสงวิเชียร

                         2. ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์สมมาตร  แก้วโรจน์

                         3. ศ.เกียรติคุณ  นายแพทย์ธารา  ตริตระการ

                         4. ศ.เกียรติคุณ  นายแพทย์เกรียงศักดิ์  จีระแพทย์

 

 

ที่ประชุมรับทราบ               

 

ระเบียบวาระที่  5                  รับรองสมาชิกสมัครใหม่

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองสมาชิกสมัครใหม่

วันที่ 19-30 กันยายน 2559  มีผู้สมัครจำนวน 13 ราย คือ เลขที่ 9053-9065

ตามเอกสารแนบ

วันที่   1-31 ตุลาคม   2559  มีผู้สมัครจำนวน   3 ราย คือ เลขที่ 9066-9068

ตามเอกสารแนบ

ที่ประชุมมีมติรับรอง

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 6                  การเงินของสมาคม ฯ

หัวข้อ

                                                สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

การเงินของสมาคม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการเงินของสมาคมฯ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 

ตามที่เหรัญญิกเสนอมา โดยไม่มีข้อแก้ไข

 

ระเบียบวาระที่ 7                  เรื่องอื่นๆ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

กำหนดการประชุมประจำเดือน

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือนธันวาคม ในวันจันทร์ที่  19 ธันวาคม 2559  เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ประชุมรับทราบ

  ปิดประชุมเวลา  14.30 น.

 

 

           นางสาวสุพรรณา  หู้เต็ม                                                         แพทย์หญิงสุชาดา  กัมปนาทแสนยากร

          ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม    

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ 10/2559

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559

ณ  ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ 

ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ชั้น 2

---------------------------------------------------------------------------------------

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

1.พญ.มานี                         ปิยะอนันต์                        นายกสมาคม

2.นพ.อนุพันธ์                  ตันติวงศ์                                            อุปนายก

3.พญ.สุชาดา                    กัมปนาทแสนยากร           เลขาธิการ

4.พญ.สมบูรณ์                  ธรรมเถกิงกิจ                      เหรัญญิก

5.นพ.สยาม                          พิเชฐสินธุ์                             ประชาสัมพันธ์

6.นพ.นิพนธ์                        พวงวรินทร์                           สาราณียกร

7.นพ.ดาวฤกษ์                     สินธุวณิชย์                            สาราณียกร

8.นพ.ธวัชชัย                    อัครวิพุธ                           ฝ่ายวิชาการ

9.พญ.นวลศรี                       ทิวทอง                                   กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น

10.นพ.กีรติ                          เจริญชลวานิช                      กรรมการกลางฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ

11.นพ.พล                            หิรัณยศิริ                               กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

12.นพ.อติเรก                      จิวะพงศ์                                              กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

13.นพ.ไสว                          ลิมปิษเฐียร                            กรรมการที่ปรึกษา

14.นพ.บุญเจือ                     ธรณินทร์                               กรรมการที่ปรึกษา

15.พญ.อรุณ                         วงษ์จิราษฎร์                         กรรมการที่ปรึกษา

16.นพ.สมมาตร                แก้วโรจน์                           กรรมการที่ปรึกษา

17.พญ.จันทพงษ์              วะสี                                      กรรมการที่ปรึกษา

18.นพ.เชิดศักดิ์                ธีระบุตร                                              กรรมการที่ปรึกษา

19.นพ.วิบูล                      สุนทรพจน์                      กรรมการที่ปรึกษา

20.นพ.วีระเดช                    ถิระวัฒน์                               กรรมการที่ปรึกษา

21.พญ.เล็ก                        ปริวิสุทธิ์                              กรรมการที่ปรึกษา

 

 

 

 

 

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

1.นพ.เฉก                           ธนะสิริ                             นายกกิตติมศักดิ์

2.นพ.ศุภชัย                     ไชยธีระพันธ์                    นายกกิตติมศักดิ์

3.นพ.ชนินทร์                     ล่ำซำ                                      ปฏิคม   

4.พญ.สุภาวดี                       ลิขิตมาศกุล                           นายทะเบียน

5.นพ.ชาญวิทย์                    ตรีพุทธรัตน์                          ประชาสัมพันธ์                   

6.นพ.วิปร                             วิประกษิต                             กรรมการกลางฝ่ายวิชาการ

7.พญ.สมบูรณ์                     เกียรตินันท์                           กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่น                     

8.พล.อ.อ.อวยชัย                เปลื้องประสิทธิ์                   กรรมการกลางฝ่ายศิษย์เก่าต่างประเทศ         

9.นพ.ภานุพันธ์                   ทรงเจริญ                               กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก  

10.พล.อ.ต.สันติ                  ศรีเสริมโภค                         กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก

11.นพ.วรการ                      จิรานันตรัตน์                        กรรมการกลางฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์สมาชิก

12.นพ.เข็มชาติ                   หวังทวีทรัพย์                        กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ                   

 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

นางโชตินา                       จ้อยจุมพจน์                    เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

นางสาวสุพรรณา              หู้เต็ม                              เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

 

เปิดประชุมเวลา   12.30 น.

                  

ศ.คลินิก พญ.มานี   ปิยะอนันต์  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ   เป็นประธาน

กล่าวเปิดประชุม เวลา 12.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  1       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.พิธีธรรมสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ

นายกสมาคมแจ้งที่ประชุมเรื่องสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชขอเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพส่วนวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ที่ประชุมรับทราบ

 

ระเบียบวาระที่  2       รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  9/2559

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2559  วันจันทร์ที่  19 กันยายน 2559  โดยไม่มีข้อแก้ไข

ที่ประชุมรับทราบ

 

ระเบียบวาระที่  3       เรื่องสืบเนื่อง

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.การประชุมวิชาการสัญจร

จ.นครพนม

               

 

 

2.งานรับน้อง    ข้ามฟาก

 

 

3.การคัดเลือก

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559

นายกสมาคมแจ้งที่ประชุมเรื่องการจัดประชุมวิชาการสัญจรจังหวัดนครพนมในวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2559 ขณะนี้มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม 39 ท่าน ค่าใช้จ่ายท่านละ 6,000 บาทเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียโดยจัดรถตู้ออกจากโรงพยาบาลศิริราชเพื่อไปสนามบินดอนเมืองวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 05.00 น.และส่วนขากลับจากสนามบินดอนเมืองมาศิริราชวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น.

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมแจ้งที่ประชุมเรื่องงานรับน้องข้ามฟากวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559  เวลา 7.00 น. ณ ท่าน้ำศิริราชขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านร่วมคล้องเหรียญพระราชบิดาให้กับน้องใหม่ทุกคน และขอเชิญรับประทานอาหารเช้าที่สำนักงานสมาคมฯ เวลา 06.15 น.

ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการฝ่ายศิษย์เก่าดีเด่นแจ้งที่ประชุมเรื่องศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2559 ด้วยคณะอนุกรรมการการพิจารณาการคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่นประจำปี 2559ได้ดำเนินการคัดเลือก เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559  ได้ข้อสรุปดังนี้

                   ประเภทที่ 1. ศิษย์เก่าอาวุโส                   

ศ.เกียรติคุณนพ.จอมจักร  จันทรสกุล    อายุ 79 ปี    รุ่น 68

                   ประเภทที่ 2. ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน 

                                รศ.นพ.ดำรัส  ตรีสุโกศล                       อายุ 58 ปี    รุ่น 86

 

ประเภทที่ 3. ศิษย์เก่าผู้ทำประโยชน์แก่สังคม  เป็นที่ประจักษ์

ศ.คลินิกเกียรติคุณนพ.สมประสงค์  ส่งเจริญ อายุ 75 ปี  รุ่น 71

ประเภทที่ 4. ศิษย์เก่าผู้เป็นเลิศทางวิชาการ

             1.นพ.ชุษณะ          มะกรสาร            อายุ 62 ปี    รุ่น 82

             2.ศ.นพ.บวรศิลป์   เชาวน์ชื่น            อายุ 57 ปี    รุ่น 87

ประเภทที่ 5. ศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยกย่องเชิดชู

                                รศ.นพ.อนันต์       มโนมัยพิบูลย์     อายุ 51 ปี    รุ่น 93

ที่ประชุมรับทราบ

นายกสมาคมแจ้งที่ประชุมเรื่องงานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559ขอเลื่อนจากวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560เป็นจัดในปีถัดไป โดยมีแพทย์ศิริราชรุ่น 96,97 ครบ 25 ปี และ รุ่น 71,72 ครบ 50 ปี เป็นประธานร่วมจัดงาน ส่วนวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ที่ประชุมรับทราบ

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

1.ขอเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อพิจารณารับรางวัล “มหิดลทยากรประจำปี 2559”

นายกสมาคมแจ้งที่ประชุมเรื่องสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมถ์ ให้เสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อพิจารณารับรางวัล “มหิดลทยากรประจำปี 2559” จำนวน 1 ชื่อ คณะกรรมการสืบเนื่องพิจารณาแล้วให้เสนอชื่อตามลำดับ

                         1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์สรรใจ  แสงวิเชียร

                         2. ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์สมมาตร  แก้วโรจน์

                         3. ศ.เกียรติคุณ  นายแพทย์ธารา  ตริตระการ

                         4. ศ.เกียรติคุณ  นายแพทย์เกรียงศักดิ์  จีระแพทย์

 

 

ที่ประชุมรับทราบ               

 

ระเบียบวาระที่  5                  รับรองสมาชิกสมัครใหม่

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

รับรองสมาชิกสมัครใหม่

วันที่ 19-30 กันยายน 2559  มีผู้สมัครจำนวน 13 ราย คือ เลขที่ 9053-9065

ตามเอกสารแนบ

วันที่   1-31 ตุลาคม   2559  มีผู้สมัครจำนวน   3 ราย คือ เลขที่ 9066-9068

ตามเอกสารแนบ

ที่ประชุมมีมติรับรอง

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 6                  การเงินของสมาคม ฯ

หัวข้อ

                                                สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

การเงินของสมาคม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการเงินของสมาคมฯ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 

ตามที่เหรัญญิกเสนอมา โดยไม่มีข้อแก้ไข

 

ระเบียบวาระที่ 7                  เรื่องอื่นๆ

หัวข้อ

สาระการประชุม/ความเห็นที่ประชุม

กำหนดการประชุมประจำเดือน

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือนธันวาคม ในวันจันทร์ที่  19 ธันวาคม 2559  เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ประชุมรับทราบ

  ปิดประชุมเวลา  14.30 น.

 

 

           นางสาวสุพรรณา  หู้เต็ม                                                         แพทย์หญิงสุชาดา  กัมปนาทแสนยากร

          ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม    

ปรับปรุงเมื่อ 9 ธันวาคม 2559 15:10 น.
ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าววิชาการ
ข่าวสารสมาชิก
กิจกรรมประจำปี