โครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ

     ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2549 กรมบัญชีกลางได้ปรับอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ สำหรับผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการข้าราชการที่ยังไม่ได้สมัครเข้าโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ หากมีค่ารักษาพยาบาลที่เป็นส่วนต่างระหว่างอัตราของโรงพยาบาลศิริราช กับอัตราของกรมบัญชีกลาง ท่านจะต้องชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนต่างนั้นเองและไม่สามารถนำไปเบิกคืนได้

ตัวอย่าง

นาย ก. ชำระค่ารักษาพยาบาลตามอัตราของ รพ.ศิริราช  100 บาท
  อัตราของกรมบัญชีกลางให้เบิกได้ 80 บาท
  ส่วนต่างที่ไม่สามารถนำไปเบิกคืนได้ 20 บาท


     โรงพยาบาลศิริราชเปิดรับสมัครโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ ณ ห้องเวชระเบียน 100 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 14.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์
โดยหลักฐานที่ใช้ในการสมัครฯ มีดังนี้
     1.บัตรประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช
     2.บัตรประจำตัวประชาชน

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-4197323 , 02-419990 (วันและเวลาราชการ)
     ท่านสามารถติดตามข่าวสารของหน่วยงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอกได้ที่ http://www.si.mahidol.ac.th/office_h/medrecord/outunit/index.htm
     หรือ fanpage https://goo.gl/9XLGfW