โครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ

     ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2549 กรมบัญชีกลางได้ปรับอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ สำหรับผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการข้าราชการที่ยังไม่ได้สมัครเข้าโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ หากมีค่ารักษาพยาบาลที่เป็นส่วนต่างระหว่างอัตราของโรงพยาบาลศิริราช กับอัตราของกรมบัญชีกลาง ท่านจะต้องชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนต่างนั้นเองและไม่สามารถนำไปเบิกคืนได้

ตัวอย่าง

นาย ก. ชำระค่ารักษาพยาบาลตามอัตราของ รพ.ศิริราช  100 บาท
  อัตราของกรมบัญชีกลางให้เบิกได้ 80 บาท
  ส่วนต่างที่ไม่สามารถนำไปเบิกคืนได้ 20 บาท

     โรงพยาบาลศิริราชเปิดรับสมัครโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ ณ ห้องเวชระเบียน 100 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 วันจันทร์ - ศุกร์  โดยนัดหมายรับบัตรคิวล่วงหน้าในเวลา 10.00 - 15.00 น. และเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น.- 15.00 น. เป็นต้นไป ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ จำนวน 40 ท่าน/วัน โดยมีขั้นตอนรับสมัครดังนี้

     ขั้นตอนที่ 1 ยื่นเอกสารพร้อมรับเบอร์คิว โต๊ะ 1
          - บัตรประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช พร้อมสำเนา 1 ชุด
          - บัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วยที่มีสิทธิสมัครและผู้รับยาแทน พร้อมสำเนา 1 ชุด
            (ผู้สมัครที่อายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา หรือมารดา เป็นผู้รับยาแทน พร้อมสำเนา 1 ชุด)

     ขั้นตอนที่ 2 รอเรียกเบอร์คิว เพื่อกรอกใบสมัครและรับเลขอนุมัติ โต๊ะ 2

     ขั้นตอนที่ 3 ติดต่อเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและใบสมัคร โต๊ะ 3

     ขั้นตอนที่ 4 รอเรียกชื่อเพื่อสแกนรายนิ้วมือผู้ป่วย และผู้รับยาแทน โต๊ะ 5

     สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช กรุณาติดต่อขอทำบัตรใหม่ที่จุดคัดกรองบัตรเก่าและจุดถ่ายภาพ
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช โทร. 0 2419 7599,7319

     สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (กสพ.) กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2271 0686 - 90 ต่อ 4441, 4684, 4318, 4319