การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
 ตำรา-หนังสือ  ติดต่อหน่วยงานอื่นๆ  คำถามที่พบบ่อย | FAQ ประชุมวิชาการ
Mahidol Open House 2018
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ได้ไปออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน Mahidol Open House 2018 
ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเป็นการเผยแพร่ ข้อมูลหลักสูตรที่ถูกต้องแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา คณาจารย์ และผู้ปกครองเพื่อให้ นักเรียนสามารถ นำความรู้ความเข้าใจไปเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
Siriraj Palliative Care Day 2018
ณ วันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาลศิริราชได้จัดงาน Siriraj Palliative Care Day 2018 ที่ โถงใต้อาคารศรีสวรินทิรา โดยทางสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือนและการให้คำแนะนำในการดูแล สุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และหลักธรรมานามัย การให้คำแนะนำท่าบริหารฤๅษีดัดตน ให้คำแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยว กับการใช้ยาสมุนไพร และการสาธิตการทำยาดมสมุนไพร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย Palliative ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทย
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจัดการศึกษา ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมเป็นเกียรติใน พิธีรับมอบเกียรติบัตร รับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA ระดับหลักสูตร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รักษาการประธานคณะกรรมการ AUN-QA สำนักงานเลขานุการเครือข่าย มหาวิทยาลัยอาเซียน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานฯ ให้กับหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดี ฝ่ายการศึกษา ก่อนปริญญา และรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รับมอบ
การศึกษาดูงานจาก Lee Kong Chain School of Medicine
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรปริญญาเอก ด้าน Global Health awareness programme จำนวน 2 ท่านจาก Lee Kong Chain School of Medicine, สิงคโปร์ เยี่ยมชมสถานที่คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ และศิริราชสัปปายะสถาน
การศึกษาดูงานของคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานของคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน หัวเฉียวมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ณ คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยมีการแนะนำ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร บรรยาย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ในระบบบริการสุขภาพ
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานบริหารจัดการคลินิกอายุรเวท การแพทย์แผนไทยประยุกต์
ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานบริหารจัดการคลินิกอายุรเวท การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ด้านการบริการ การรักษาได้แก่ การตรวจ การทำหัตถการ การจ่ายยาสมุนไพร รวมถึงการบริการสร้างเสริมสุขภาพ
การศึกษาดูงานของผู้บริหารหน่วยการแพทย์ทางเลือก ศูนย์บริการทางการแพทย์ โรงเรียนเรวดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ผู้บริหารหน่วยการแพทย์ทางเลือก ศูนย์บริการทางการแพทย์ โรงเรียนเรวดีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานบริหารจัดการคลินิกอายุรเวท การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ด้านการบริการ การรักษาได้แก่ การตรวจ การทำหัตถการ การจ่ายยาสมุนไพร รวมถึง การบริการสร้างเสริมสุขภาพ และ การจัดงานบริการร่วมกับสหวิชาชีพที่หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อายุรเวทศิริราช ปีงบประมาณ 2561
หน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อายุรเวทศิริราชมีโครงการที่จะพัฒนาจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้บุคลากร
เกิดทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม เกิดความสามัคคี มีการติดต่อสื่อสารที่ดี เห็นคุณค่าในตนเองและเพื่อนร่วมงาน โดยมีกิจกรรมที่ทำให้รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น, ฟังบรรยายหลักธรรมเรื่องกรรม ภพภูมิ, ทำกิจกรรมกลุ่มย่อย และกิจกรรมเปิดใจให้ขอบคุณ ขอโทษ ให้กำลังใจ ซึ่งจัด ณ คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้น ๗ อาคารปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๐ ถึงวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2561
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสามเณร
ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์กุมารบริรักษ์ ได้จัดกิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตสามเณร โดยทางด้านสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ กับอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น แนะนำท่าบริหารฤๅษีดัดตน เพื่อผ่อนคลายอาการปวดเมื่อย เพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เยี่ยมชมงานบริการที่คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์และหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอายุรเวทศิริราช โดยดูงานด้านการผลิตยาและผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา(Good Manufacturing Practice : GMP) ทั้งกระบวนการผลิต (Production) และการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) อีกทั้งยังมีการเรียนรู้สมุนไพรหลากหลายชนิด
Sawasdee Thailand 2018
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้กิจกรรม บรรยายแนะนำการรับประทานอาหารเป็นยา สาธิตการทำยาดมสมุนไพร การออกกำลังกายโดยก้าวเต้นก้าวตา การทำท่าบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน และเยี่ยมชมสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวเกี่ยวกับประเทศไทย ประวัติศาสตร์ไทย ตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้นักศึกษาต่างชาติจากมหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการ SU Summer School 2018
นักศึกษาเภสัชศาสตร์จากประเทศต่างๆ จำนวน 30 คน ในโครงการ SU Summer School 2018 ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าฟังบรรยายต้อนรับ และวิดีทัศน์แนะนำสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรฯ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทยและต่างชาติ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะ
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะ แก่แพทย์แผนไทยในกลุ่มโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2561 ณ คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์
นิทรรศการสัญจรเผยแพร่ความรู้แก่ผู้พิการ ณ จังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 ได้จัดกิจกรรมในส่วนของนิทรรศการสัมผัส เรียนรู้ ไม่จำกัด ณ โรงเรียนโสตศึกษษ เพื่อให้ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินหรือผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็นได้เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ทักษะการเอาตัวรอดและหุ่นจำลองต่างๆ เช่น หุ่นจำลองซีอุย เป็นต้น อีกทั้งยังมีตัวอย่างอุปกรณ์ในการทำยา ตัวอย่างสมุนไพร วีดีทัศน์การบริหารกายด้วยฤๅษีดัดตนและการสาธิตการทำยาดมสมุนไพร
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การขอรับการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียน”
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์ และคณะ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การขอรับการตรวจประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียน” ซึ่งจัดโดยงานแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
นิทรรศการให้ความรู้ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของผู้บริหารและพนักงานแบบองค์รวม
ณ วันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้จัดนิทรรศการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ณ บริษัท ปตท.จำกัด โดยในนิทรรศการมีการวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และหลกธรรมานามัย ให้คำแนะนำท่าบริหารร่างกายด้วยท่าบริหารฤๅษีดัดตน ให้คำแนะนำการดูแลหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย สาธติการอบไอน้ำสมุนไพร ให้ข้อมูลการใช้ยาสมุนไพร และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนการแพทย์แผนไทย ในการ จัดการศึกษาแพทยศาสตร์
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนการแพทย์แผนไทยในการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน บทบาทของแพทย์แผนไทย สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและ การประเมินผลสำหรับการสอน ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ ซึ่งแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้: รุ่นที่ 1 วันที่ 13-14 มิ.ย. 61 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 มิ.ย. 61
จัดอบรมการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBM) สำหรับผู้เริ่มต้น
ฝ่ายวิชาการของสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBM) สำหรับผู้เริ่มต้น โดยจัดขึ้น 2 รอบ ในวันที่ 11 และ 15 มิถุนายน 2561 ให้แก่บุคลากรสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อทบทวนองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์เชิงประจักษ์
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและสร้างเสริมการเป็นพลเมืองโลกประจำปี พ.ศ.2561(MU Backpack Scholarship 2018)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จำนวน 4 คน ได้รับทุน สนับสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และสร้างเสริมการเป็นพลเมืองโลก (MU Backpack Scholarship 2018) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 14 - 20 มิถุนายน 2561
ความเป็นเลิศ คุณภาพ ความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ Webmaster : sittwebmaster@gmail.com สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙๘๘๒๔-๕ โทรสาร : ๐๒-๔๑๙-๘๘๑๘ Copyright © 2017