การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
 ตำรา-หนังสือ  ติดต่อหน่วยงานอื่นๆ  คำถามที่พบบ่อย | FAQ ประชุมวิชาการ
5 จุดนวดอันตราย by Mahidol channel
การนวดได้รับความนิยมมาก และหลายคนไม่รู้เลยว่าการนวดอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ จะมีจุดไหนบ้างที่ควรระวัง ใครบ้างที่ไม่ควรนวด และเราจะนวดอย่างไรให้ปลอดภัย คลิป MU นี้มีคำตอบ ช่อง YouTube : Mahidol Channel : http://www.youtube.com/mahidolchannel Facebook : http://www.facebook.com/mahidolchannel Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล : https://www.mahidol.ac.th/th
ขอแสดงความยินดี กับ รศ.นพ.ทวี เลาหพันธ์
ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ รศ.นพ.ทวี เลาหพันธ์ เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น “มหิดลทยากร”สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
มหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
สัปดาห์วันมะเร็งโลก ปี 2562 “I Am and I Will”
ณ วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 สถานวิทยามะเร็งศิริราช ได้จัดนิทรรศการสัปดาห์วันมะเร็งโลก ปี 2562 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทำให้เกิดการตระหนักในการดูแลตนเอง โดยสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้ร่วมกิจกรรม การวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพและแนะนำการดูแลตัวเองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยการประชาสัมพันธ์ คลินิกรักษ์ใจ,การสาธิตการอบไอน้ำสมุนไพร,การสาธิตการออกกำลังกายโดยท่าบริหารฤๅษีดัดตนรวมไปถึงการให้คำแนะนำการใช้ยาสมุนไพร ณ ศาลาศิริราช 100 ปี
การศึกษาดูงานแพทย์แผนไทย
ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 บุคลากรแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลระยอง ได้มาศึกษาดูงาน ระบบดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย
กิจกรรมจากพี่ถึงน้อง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2561 สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้เชิญศิษย์เก่า 3 ท่านได้แก่ พทป.ทิพย์วรรณ ซิ้มสำอางค์ รุ่นที่ 25, พทป.กรณ์รวีภัค สุวรรณศิลา รุ่นที่ 27 และ พทป.คมกริช เอี้ยวสกุล รุ่นที่ 27 เพื่อมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพและการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาอายุรเวทศิริราช รุ่นที่ 33 ในกิจกรรม จากพี่ถึงน้อง ครั้งที่ 1 ณ ห้องพงศ์สร้อยเพชร ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 13
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือการขับเคลื่อนองค์กรที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 10-12 และ 17-19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบงานและศักยภาพของ บุคลการโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องและตอบสนองตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ และร่วมกันพัฒนาระบบงานเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานงานด้านต่างๆ ณ โรงแรมเดอะเลกาซี ริเวอร์แควร์ รีสอร์ท จังหวัด กาญจนบุรี
งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ สุวัตร์ ตั้งจิตรเจริญ
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ทางสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้จัดงานแสดง มุทิตาจิต แด่อาจารย์ สุวัตร์ ตั้งจิตรเจริญ ณ โถงสหัสธารา อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเป็นเกียรติ และ คารวะผู้อาวุโส โดยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ และ บุคลากร
การศึกษาพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์สำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพยาบาล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาหลัก สูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ทั้งการจำแนก ชนิด ลักษณะของพืชสมุนไพร และส่วนที่นำไปใช้ในการปรุงยา ทางสถานฯ จึงได้จัดกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษา พืชสมุนไพรจากแหล่งที่อยู่จริงในธรรมชาติ ณ ป่าชุมชนท้องถิ่นโป่งสลอด (เขาแด่น) ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาดจังหวัด เพชรบุรี และ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
นิทรรศการสัปดาห์เบาหวานโลก ประจำปี 2561
วันที่ 14-16 พฤศจิกายน อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มีจัดนิทรรศการสัปดาห์เบาหวานโลก ประจำปี 2561 เพื่อรณรงค์ ให้คนไทย รู้จักและเห็นปัญหาของโรคเบาหวานโดยสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้จัดบูธนิทรรศการได้ จัดกิจกรรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับ ข้อห้ามหรือข้อควรระวังในการทำหัตถการแผนไทย ให้คำปรึกษาและแนะนำการดูแลตัวเอง โดยการวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน การใช้ยาสมุนไพร การบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน และก้าวเต้นก้าวตา
กิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ครั้งที่ 19 ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุสมผลยุค 4.0
วันที่ 6 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ครั้งที่ 19 ฉลาดใช้ยาและ สมุนไพรสมเหตุสมผลยุค 4.0 โดยสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้จัดบูธนิทัศน์การ แนะนำการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์ การแพทย์แผนไทย และการใช้สมุนไพรสำหรับผู้ที่สนใจ
Mahidol Open House 2018
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ได้ไปออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน Mahidol Open House 2018 
ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเป็นการเผยแพร่ ข้อมูลหลักสูตรที่ถูกต้องแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา คณาจารย์ และผู้ปกครองเพื่อให้ นักเรียนสามารถ นำความรู้ความเข้าใจไปเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจัดการศึกษา ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมเป็นเกียรติใน พิธีรับมอบเกียรติบัตร รับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA ระดับหลักสูตร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รักษาการประธานคณะกรรมการ AUN-QA สำนักงานเลขานุการเครือข่าย มหาวิทยาลัยอาเซียน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานฯ ให้กับหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดี ฝ่ายการศึกษา ก่อนปริญญา และรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รับมอบ
ความเป็นเลิศ คุณภาพ ความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ Webmaster : sittwebmaster@gmail.com สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙๘๘๒๔-๕ โทรสาร : ๐๒-๔๑๙-๘๘๑๘ Copyright © 2017