การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช Siriraj Applied Thai Traditional Medicine
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
Siriraj Applied Thai Traditional Medicine  ตำรา-หนังสือ  ติดต่อหน่วยงานอื่นๆ  การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช  คำถามที่พบบ่อย | FAQ
คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก
Designation of Center of Applied Thai Traditional Medicine (CTTM), Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand as WHO Collaborating Centre for Traditional Medicine

 

 การแต่งตั้งสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็น
ศูนย์ประสานงานด้านการแพทย์ดั้งเดิมขององค์การอนามัยโลก(WHO Collaborating center for Traditional Medicine) โดยมีหนังสือแจ้งจากสำนักงานองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจะร่วมมือกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดช่วงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)
Asian Oceania Metabolomics Forum ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐
 สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม Asian Oceania Metabolomics Forum ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การประชุมนี้มีนักวิจัยจากกลุ่มอาเซียนและโอเชียเนียน จำนวน ๒๕ ท่าน จากประเทศต่าง ๆ รวม ๙ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลี อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน และไทย ซึ่งในจำนวนนี้มีกรรมการจาก Metabolomics Society เข้าร่วม ๒ ท่าน ได้แก่ Dr. Darren Creek จากประเทศออสเตรเลีย และ Dr. Sastia Prama Putri จากประเทศญี่ปุ่น การประชุมในครั้งนี้นักวิจัยแต่ละประเทศได้นำเสนอผลงานวิจัยล่าสุดและที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง tropical diseases, traditional medicine และ local foods ซึ่งข้อสรุปจากการประชุมในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นการแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การวิจัยระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียนและโอเชียเนียนนอกจากนี้ทาง Metabonews ได้ลงกิจกรรมการประชุมนี้ใน website ที่มา : http://www.metabonews.ca/Oct2017/MetaboNews_Oct2017.html

 

 

 

Thai working group on WHO benchmarks for practice in Nuad Thai: Thai language ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ได้จัดประชุม Thai working group on WHO benchmarks for practice in Nuad Thai: Thai 
language ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องตักสิลา ชั้น ๗ อาคารปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการบำบัดด้วยการนวดไทยแบบราชสำนัก โดยมี
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ จากสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ดร.เภสัชกรหญิงอัญชลี จูฑะพุทธิ จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานและรองประธานใน
การประชุม และมีคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น ๓๑ ท่าน ข้อสรุปในการประชุมนี้จะถูกนำไปปรับปรุงแก้ไข และเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดไทยจากเครือข่ายแพทย์แผนไทยประยุกต์มาพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้
การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ และรองรับการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
ด้านการแพทย์ดั้งเดิมขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO Collaborating Centre for Traditional Medicine แห่งแรกในประเทศไทย
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี ๒๕๖๐
 พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย และพิธีมอบตัวศิษย์ ประจำปี ๒๕๖๐ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โถงสหศธารา ชั้น ๗ อาคารปิยมหาราชการุณย์
ความเป็นเลิศ คุณภาพ ความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ Webmaster : sittwebmaster@gmail.com สำนักงานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙๘๘๒๔-๕ โทรสาร : ๐๒-๔๑๙-๘๘๑๘ Copyright © 2017